Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Sazivanje dvadesete Skupštine

Izvor: Dnevni list, 24.04.2014.

JP ELEKTROPRIVREDA

HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE d.d. Mostar

 

Na temelju članka 244. Zakona o gospodarskim društvima (Službene novine Federacije BiH, broj: 23/99,45/00,2/02, 6/02,29/Q3,68/05,91/07,84/08,88/08,7/09. i 63/10.), a u svezi s člankom 79.81.- i 104. Statuta Javnoga poduzeća Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar, Nadzorni odbor Društva dana 22. travnja 2014. godine donio je Odluku o sazivanju skupštine Javnoga poduzeća Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar, te ovim putem objavljuje

 

OBAVIJEST

o sazivanju 20. skupštine

JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar

 

Skupština Javnoga poduzeća Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar, održat će se dana 16. svibnja 2014. godine u Mostaru, u prostorijama Društva u Ulici Mile Budaka 106A, s početkom u 10,00 sati.

 

 

Za Skupštinu se predlaže sljedeći

 

DNEVNI RED

1. Utvrđivanje kvoruma za odlučivanje

2. Izbor radnih tijela Skupštine

a) predsjednika

b) zapisničara

c) dva ovjerivača zapisnika

3. Donošenje Odluke o usvajanju Plana poslovanja Društva za 2014. godine

 

Sudjelovanje u radu i odlučivanju u Skupštini

Pravo sudjelovanja u radu i odlučivanju u Skupštini ima dioničar koji se na listi dioničara Društva kod Registra nalazio 30 dana prije datuma održavanja Skupštine ili posljednjega dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan. Pravo sudjelovanja u radu i odlučivanju u Skupštini, dioničar može ostvarivati osobno ili putem punomoćnika, koji može biti svaka poslovno sposobna fizička osoba ili pravna osoba registrirana za poslove posredovanja u prometu vrijednosnih papira i udruga sa statusom pravne osobe, osnovana i registrirana radi udruživanja i zastupanja dioničara, u kojem slučaju ovlasti iz punomoći vrši zakonski ili opunomoćeni zastupnik takve pravne osobe. Jedna osoba može biti punomoćnik više dioničara Društva. Punomoć mora sadržavati ovlaštenje za zastupanje dioničara Društva u okviru Dnevnoga reda Skupštine, a punomoćnik je dužan postupati u skladu s uputama dioničara, a ako upute nije dobio, u skladu s razumnom prosudbom u najboljem interesu dioničara - vlastodavca. Punomoć za sudjelovanje u radu i odlučivanju u Skupštini Društva daje se u obliku pisane IZJAVE potpisane od strane dioničara - vlastodavca i punomoćnika i dostavlja se Društvu osobno, poštanskom pošiljkom ili faksom. Pravo sudjelovanja u odlučivanju Skupštine, dioničari mogu ostvariti glasovanjem putem popunjenih i potpisanih glasačkih listića dostavljenih Društvu putem pošte, faksa ili elektroničke pošte, s tim da najkasnije u roku od 3 dana od dana objavljivanja obavijesti o sazivanju skupštine u dnevnim novinama, pisanim putem obavijeste Društvo da žele pravo odlučivanja na Skupštini ostvariti glasovanjem u izočnosti.

Svi zainteresirani dioničari ili njihovi punomoćnici dužni su se prijaviti za sudjelovanje u radu i odlučivanju u Skupštini najkasnije tri dana prije dana zakazana za održavanje Skupštine Društva osobno ili poštom i/ili faksom na broj: 036 335 781, adresa: JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar, Mile Budaka 106A, Mostar, s naznakom „Za Skupštinu".

 

Dopuna Dnevnoga reda

Dioničar ili grupa dioničara s najmanje 5% ukupnoga broja dionica s pravom glasa ima pravo pismeno predložiti izmjenu dnevnoga reda i prijedloga odluka Skupštine Društva koja je sazvana, najkasnije osam dana od dana objavljivanja obavijesti o sazivanju Skupštine Društva.

 

Glasovanje

Glasovanje u Skupštini odvija se putem glasačkih listića koji sadrže ime ili tvrtku dioničara, broj glasova s kojima raspolaže i potpis dioničara. Glasovanje se vrši zaokruživanjem na glasačkom listiću odgovora „za" ili „protiv" prijedloga odluke ili /rednoga broja/ imena kandidata.

Rezultate glasovanja utvrđuje Odbor za glasovanje imenovan Odlukom Nadzornoga odbora Društva o sazivanju Skupštine Društva.

 

Uvid u materijale i isprave

Svi materijali predviđeni dnevnim redom za održavanje Skupštine Društva bit će dostupni na uvid dioničarima/ punomoćnicima svakog radnog dana od 8,00 do 12,00 sati u poslovnim prostorijama Društva na lokaciji u Mostaru, Mile Budaka 106A,

 

Dioničari/punomoćnici dužni su imati sa sobom osobnu iskaznicu, a punomoćnici i punomoć u obliku pisane IZJAVE, potpisane od strane dioničara - vlastodavca i punomoćnika, te je potrebno da budu nazočni u prostorijama za održavanje Skupštine najmanje 30 minuta prije vremena određenoga za održavanje Skupštine. Obavijest o sazivanju Skupštine Društva objavit će se najmanje u jednom dnevnom listu koji izlazi na području Federacije BiH i na'mrežnoj stranici Društva.

 

Predsjednik Nadzornoga odbora,

Marinko Ivanković, dipl. inž. geol.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: