Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Sazivanje treće Skupštine

Izvor: Oslobođenje, 27.07.2014.

OBAVJEŠTENJE

O SAZIVANJU 3. SKUPŠTINE POLET DD TUZLA

 

Na osnovu čl. 242. Zakona o privrednim društvima, člana 97 Statuta Društva, Nadzorni odbor saziva 3. Skupštinu Dioničkog društva „Polet" Tuzla, i zakazuje za 18.8.2014. godine (ponedjeljak) sa početkom u 12 sati. Skupština će se održati u Polet d.d. Thzla, u sjedištu Društva, u ulici Amalije Lebeničnik do 21. Za Skupštinu je utvrđen slijedeći dnevni red:

 

1. Utvrđivanje broja prisutnih sa pravom glasa - kvorum

2. Izbor predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika

3. Donošenje odluke o godišnjem izvještaju o poslovanju za 2010,2011, 2012. i 2013. godinu 4. Donošenje odluke o načinu pokrića gubitka Društva u periodu 2010 - 2013. godini

5. Donošenje odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora

6. Donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora

7. Odobrenje ugovora članovima Nadzornog odbora

 

Na osnovu dostiglih prijedloga dioničara utvrđena je lista kandidata za članove Nadzornog odbora:

1. Irena Božić

2. Meliha Rizvić

3. Ahmet Hadžić

Pravo odlučivanja na Skupštini ima dioničar koji se nalazio na listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira 30 dana prije datuma održavanja Skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku, ako on pada u neradni dan. Dioničar ili punomoćnik dioničara je dužan podnijeti Prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine, poštanskom pošiljkom na adresu Polet d.d., Amalije Lebeničnik do 21, Tuzla, ili lično najkasnije tri radna dana prije dana određenog za održavanje Skupštine, odnosno najkasnije 13.8.2014. godine. Prijava se podnosi u pisanom obliku, uz Prijavu se obavezno podnosi fotokopija isprave za identifikaciju (lična karta ili pasoš) podnosioca Prijave. Podnosiocu uredne Prijave, izdat će se Potvrda o prijavi za učešće na Skupštini, koja je obavezna isprava za utvrđivanje ovlaštenog prisustva i zastupljenosti dioničara na Skupštini. Dioničar ili njegov punomoćnik su dužni izdatu potvrdu, uz predočenje identifikacijske isprave, predati Odboru za glasanje u prostorijama određenim za održavanje Skupštine, najkasnije 30 minuta prije vremena određenog za početak Skupštine.

Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa, ima pravo pismeno predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka Skupštine Polet, d.d. Tuzla, najkasnije 8 dana od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine. Prijedlog se podnosi Nadzornom odboru u pisanom obliku, neposredno ili preporučenom pošiljkom na adresu Polet, d.d. Tuzla. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine dioničari mogu ostvariti lično ili putem punomoćnika. Punomoć mora biti data u obliku pisane izjave sa potpisom dioničara - vlastodavca i punomoćnika. Dioničari i njihovi punomoćnici imaju pravo uvida u sve isprave, materijale i prijedloge odluka o pitanjima koja su uvrštena u dnevni red Skupštine. Uvid mogu izvršiti u Polet, d.d. Hizla, radnim danom, u vremenu od 10 do 13 sati, počev od prvog dana od dana objavljivanja obavještenja u javnom glasilu, te preuzeti Prijave za učešće u radu i odlučivanju Skupštine. Nakon podnošenja Prijave izdati će im se Potvrda o prijavi za učešće na Skupštini. Uposlenici Društva nisu ovlašteni niti odgovorni za objašnjenja i tumačenja isprava i materijala.

 

Predsjednik privremenog Nadzornog odbora  Polet d.d Tuzla

Meliha Rizvić

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: