Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Sazivanje 26. Skupštine dioničara

Izvor: Oslobođenje, 30.07.2014.

Na osnovu člana 241. i 242. Zakona o privrednim društvima ("Službene novine FBiH" broj: 23/99,45/00,2/02, 6/02,29/03,68/05,91/07,84/08,88/08,7/09 i 63/10), člana 10. stav 1. i člana 12. Pravilnika o upravljanju dioničkim društvima ("Službene novine FBiH" broj: 19/10), člana 39. Statuta "MS&WOOD" d.d. Sarajevo i Odluke o sazivanju 26. Skupštine dioničara "MS&WOOD" d.d. Sarajevo broj: 525/14-6, donesene na 75. sjednici Nadzornog odbora održanoj 29.7.2014. godine, Nadzorni odbor "MS&WOOD" d.d. Sarajevo objavljuje

 

OBAVJEŠTENJE

O SAZIVANJU 26. (DVADESET  ŠESTE) SKUPŠTINE DIONIČARA

„MS&WOOD“ d.d. Sarajevo

 

Dvadeset šesta sjednica Skupštine dioničkog društva "MS&WOOD" d.d. Sarajevo, održat će se 21.8.2014. godine u prostorijama Društva, u ulici Džemala Bijedića broj 160 u Sarajevu, sa početkom u 14.00 sati. Za 26. sjednicu Skupštine dioničkog društva "MS&WOOD" d.d Sarajevo utvrđuje se sljedeći dnevni red:

1. Izbor radnih tijela Skupštine:

- Izbor predsjednika 26. sjednice Skupštine dioničkog društva "MS&WOOD" d.d. Sarajevo

- Izbor dva ovjerivača 26. sjednice Skupštine dioničkog društva "MS&WOOD" d.d. Sarajevo

- Utvrđivanje kvoruma i rezultata glasanja vršit će Odbor za glasanje.

- Zapisnik će voditi sekretar Društva.

2. Donošenje odluke o pokriću gubitka

3. Donošenje odluke o smanjenju kapitala

4. Donošenje Statuta o izmjenama i dopunama Statuta MS&WOOD d.d. Sarajevo

5. Donošenje odluke o ovlaštenjima direktoru Društva u pogledu podvrgavanja imovine Društva izvršnim postupcima kod prodaje stanova, uspostave hipoteka i zaduživanja kod banaka

 

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju dioničari koji su se nalazili na listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH 30 dana prije dana održavanja Skupštine Društva ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku, ako on pada u neradni dan.

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine dioničara može ostvariti neposredno ili putem punomoćnika. Punomoć za učešće u radu i odlučivanje daje se u obliku pisane izjave potpisane od strane dioničara-vlastodavca i punomoćnika.

Dioničar / punomoćnik koji želi učestvovati u radu i odlučivanju Skupštine, dužan je najkasnije tri dana prije dana određenog za održavanje Skupštine, neposredno ili preporučenom poštom, podnijeti sekretaru Društva prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine. Uz prijavu se obavezno prilaže dokaz o identifikaciji podnosioca prijave, a punomoćnici i punomoć.

Dioničar koji neće prisustvovati Skupštini može obaviti glasanje putem popunjenih i potpisanih glasačkih listića dostavljenih Društvu putem pošte ili faksa prije datuma održavanja Skupštine (glasanje u odsustvu) i o tome je dužan, najkasnije pet dana od dana objavljivanja ovog obavještenja, pisano obavijestiti Društvo.

Dioničar ili grupa dioničara, sa najmanje 5% od ukupnog broja dionica sa pravom glasa, mogu najkasnije u roku od 8 dana od dana objavljivanja ovog obavještenja, dati eventualni prijedlog za izmjenu i dopunu dnevnog reda i prijedlog odluke Skupštine.

Podnosiocima prijave ovlašteni zaposlenik Društva će izdati potvrdu, koju je dioničar/punomoćnik dužan predati Odboru za glasanje, odnosno ovlaštenoj osobi, uz predočenje isprave o identifikaciji, najkasnije 30 minuta prije vremena određenog za početak Skupštine.

Glasanje na Skupštini vrši se putem glasačkih listića, zaokruživanjem na glasačkom listiću "ZA" ili "PROTIV" prijedloga odluke.

Dioničar/punomoćnik ima pravo uvida u materijale pripremljene za Skupštinu.

Uvid u materijale može se izvršiti u sjedištu "MS&WOOD" d.d. Sarajevo, ulica Džemala Bijedića br. 160, u kancelariji sekretara Društva svakog radnog dana u periodu od 09.00 do 13.00 sati.

Sve dodatne informacije u vezi s održavanjem Skupštine mogu se dobiti u radne dane na telefon 033 775-124 i 033 775-100 u vremenu od 09.00 do 13.00 sati.

 

NADZORNI ODBOR

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: