Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Sazivanje Skupštine

Izvor: Oslobođenje, 13.08.2014.

Robna kuća „TUZLANKA" dioničko društvo

Tuzla

 

Na osnovu odluke o sazivanju Skupštine RK "Tuzlanka" d.d. Tuzla, donijete od strane članova Nadzornog odbora 8. 8. 2014. godine, a u skladu sa odredbama člana 128. Statuta RK "Tuzlanka" d.d. Tuzla, Nadzorni odbor objavljuje

OBAVJEŠTENJE

o sazivanju Skupštine Robne kuće „Tuzlanka" dioničkog društva Tuzla

I Skupština RK "Tuzlanka" dioničkog društva Tuzla saziva se za ČETVRTAK, 4.9. 2014. godine, sa početkom u 12 sati.

Skupština će se održati u sali za sastanke kod direktora Društva na petom spratu Robne kuće "Tuzlanka" d.d. u Tuzli, ul. Univerzitetska br. 16.

II Za Skupštinu je utvrđen sljedeći

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela Skupštine

- predsjedavajućeg Skupštine

- zapisničara

- ovjerivače zapisnika

2. Donošenje odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora

3. Donošenje odluke o izboru novog člana Nadzornog odbora na period do 24. 6. 2018. godine.

III Imenuje se Odbor za glasanje za Skupštinu dioničara u sljedećem sastavu:

1. Vitković Tatjana, predsjednik              1. Jusufović Fejzo, zamjenik predsjednika

2. Ševala Fazlić, član                             2. Dervišagić Nevzeta, zamjenik člana

3. Ifeta Ćatović, član

Skupština može odlučivati ukoliko je na njoj zastupljeno više od 30% ukupnog broja dionica s pravom glasa. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine dioničar može ostvariti lično ili putem punomoćnika, koji je dužan postupati u skladu sa uputama dioničara, a ako upute nije dobio, u skladu sa razumnom prosudbom najboljeg interesa dioničara - vlastodavca.

Osim svakog poslovno sposobnog fizičkog lica, punomoćnik može biti pravno lice registrirano za poslove posredovanja u prometu vrijednosnim papirima i udruženje sa svojstvom pravnog lica osnovano i registrirano radi udruživanja i zastupanja dioničara, u kojim slučajevima ovlašćenja iz punomoći vrši zakonski ili opunomoćeni zastupnik takvog lica.

Punomoć za učešće u radu i odlučivanju Skupštine daje se u obliku pisane izjave, potpisane od dioničara -vlastodavca i punomoćnika i dostavlja se Društvu lično. poštanskom pošiljkom, faksom ili putem e-maila, najkasnije tri dana prije dana određenog za održavanje Skupštine.

Punomoć prestaje ako se dioničar-vlastodavac registmje aa učešće i prisustvuje Skupštini s izričito iskazanom namjerom da lično glasa, zatim izdavanjem punomoči dragom licu ili opozivom punomoći u obliku pisane - izjave potpisane od dioničara - vlastodavca, sa učinkum danom dostavljanja Dmštvu u roku, najkasnije tri dana prije danaodređenog za održavanje Skupštine.

Skupštini mogu prisostvovati dioničari ili punomoćnici dioničara koji su se prijavili Odboru za glasanje tri dana prije dana ođređenog za održavanje Skupštine.

Glasanje na Skupštini vrši se putem glasačkih listića koji sadrže ime ili firmu dioničara i broj glasova kojim raspolaže.

Glasanje se vrši zaokruživanjem na glasačkom listiću odgovora "za" ili "protiv" prijedloga odluke. Rezultate glasanja utvrđuje Odbor za glasanje i javno ih objavljuje prisutnim na Skupštini.

 

Predsjednik Nadzornog odbora

Klopić Elvir, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: