Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Sazivanje redovne sjednice Skupštine akcionara

Izvor: Press Republika Srpska, 14.08.2014.

Mlinsko pekarska industrija "MODRIČA" a.d. Modriča

 

U sktadu sa članom 272. i 304. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 127/08,58/09 i 100/11) i članom 48. Statuta Mlinsko pekarske industrije "MODRIČA" a.d. Modriča, Upravni odbor Mlinsko pekarske industrije "MODRIČA" a.d. Modriča na sjedniri održanoj dana 12.08.2014. godine donio je odluku kojom

SAZIVA

redovnu sjednicu Skupštine akcionara Mlinsko pekarske industrije "MODRIČA" a.d. Modriča, koja će se održati u četvrtak, 18.09.2014. godine u 12.00 časova, u poslovnim prostorijama Društva, Ulica Riste Mikičića 90,74 480 Modriča.

Za sjednicu se predlaže sljedeći:

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela (predsjednik skupštine, zapisničar, ovjerivači zapisnika, komisija za glasanje);

2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine, održane 08.10.2013. godine;

3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o finansijskom izvještaju za 2013. godinu;

4. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg finansijskog izvještaja za 2013. godinu;

5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Mlinsko pekarske industrije "MODRIČA" a.d. Modriča za 2013. godinu;

6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora Mlinsko pekarske industrije "MODRIČA" a.d. Modriča za 2013. godinu;

7. Razmatranje i usvajanje Odluke o izboru nezavisnog revizora za 2014. godinu;

8. Razno.

II

Pozivaju se akcionari da lično, putem punomoćnika ili glasanjem pismenim putem učestvuju u radu Skupštine. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju svi akcionari Društva koji su upisani u knjigu akcionara na dan 08.09.2014. godine.

Punomoć fizičkih lica mora biti ovjerena kod nadležnog organa, punomoć za zastupanje pravnih lica - pečatom društva i potpisom ovlašćenog lica, a punomoć data od akrionara koji su strani državljani, odnosno sa sjedištem van Republike Srpske - apostile pečatom.

U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana, zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će se održati istog dana u 13.00 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.

Akcionarsko društvo objavljuje poziv za sjednicu Skupštine akcionara u dva dnevna lista registrovana na području RS, „Pressu" i „Euro Blicu" a bez prekida na intemet stranici Banjalučke berze i društva biće objavljen poziv za sjednicu Skupštine akcionara, prijedlozi odluka i izvještaji koji se usvajaju. Akcionari imaju mogućnost uvida u prijedloge odluka i izvještaje koji će se usvajati i u sjedištu društva svakim radnom danom u redovno radno vrijeme.

 

Upravni odbor  

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: