Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Obavještenje o promjeni pravne forme emitenta Akcionarsko društvo Mrkonjićputevi Mrkonjić Grad

Izvor: Banjalučka berza, 18.08.2014.

Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske Banja Luka
Vuka Karadžića 6

Broj: 01 -UP-34-5 87-3/14

Datum, 15.08.2014. godine

Komisija za hartije od vrijediosti Republike Srpske, rješavajući na osnovu člana 260. stav 1. tačka v) Zakona o tržištu hartija od vrijednosti ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 92/06, 34/09, 30/12, 59/13 i 108/13) i člana 10. stav 4. Pravilnika o uslovima i postupku pretvaranja zatvorenog akcionarskog društva u otvoreno, odnosno otvorenog akcionarskog društva u zatvoreno i promjeni pravne forme akcionarskog društva (Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 59/10, 60/12 i 117/12), po obavještenju emitenta, Akcionarsko društvo „MRKONjIĆPUTEVI" Mrkonjić Grad, Podbrdo bb, zastupan po Monet Broker a.d. Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića, broj 139, na sjednici održanoj dana, 15.08.2014. godine, donijela je sljedeće

RJEŠENjE

Usvaja se obavještenje emitenta, Akcionarsko društvo „MRKONjIĆPUTEVI" Mrkonjić Grad, Podbrdo bb, o promjeni pravne forme u društvo sa ograničenom odgovornošću, broj: 407-01/14 od 25.07.2014. godine.

Obrazloženje:

Dana 25.07.2014. godine emitent, Akcionarsko društvo „MRKONjIĆPUTEVI" Mrkonjić Grad, Podbrdo bb, dostavio je Komisiji za hartije od vrijednosti (u daljem tekstu: Komisija), obavještenje o promjeni pravne forme u društvo sa ograničenom odgovornošću.

Uz obavještenje, emitent je dostavio dokumentaciju koja je propisana članom 10. Pravilnika o uslovima i postupku pretvaranja zatvorenog akcionarskog društva u otvoreno, odnosno otvorenog akcionarskog društva u zatvoreno i promjeni pravne forme akcionarskog društva (u daljem tekstu: Pravilnik).

Uvidom u obavještenje i dostavljenu dokumentaciju, Komisija je zaključila da su akcionari društva: MG MIND d.o.o. M. Grad, Podbrdo bb, JIB: 4401192990008 sa 59,392310 % i Milanović Mladen iz M. Grad, Majdan bb, JMB: 1507964103268 sa 40,607690 %, učešća u kapitalu emitenta, dana 11.07.2014. godine, donijeli odluku o promjeni pravne u formu društva sa ograničenom odgovornošću, tako da će društvo poslovati kao: Društvo za održavanje i zaštitu puteva „MRKONjIĆPUTEVI" d.o.o. Mrkonjić Grad, Podbrdo bb. 

Članom 421. stav 5. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13 i 67/13), propisano je da akcionarsko društvo može promijeniti pravnu formu u društvo sa ograničenom odgovornošću pod zakonom utvrđenim uslovima, te da o promjeni pravne forme, društvo obavještava Komisiju.

Kako je emitent obavijestio Komisiju o promjeni pravne forme u drupggvo sa ograničenom odgovornošću u skladu sa članom 421. stav 5. Zakona o privrednim društvima i dostavio propisanu dokumentaciju, Komisija je u skladu sa članom 10. stav 4. Pravilnika, usvojila predmetno obavještenje, kao što je navedeno u dispozitivu rješenja.

Pouka o pravnom lijeku:
Ovo rješenje je konačno. Protiv ovog rješenja nije dozvoljena žalba ali se može podnijeti tužba Okružnom sudu Banja Luka za pokretanje upravnog spora u roku od 30 dana od dana dostavljanja rješenja.

 

Predsjednica Komisije za hartije od vrijednosti

Republike Srpske

Mira Potkonjak
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: