Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Sazivanje pete vanredne sjednice Skupštine akcionara

Izvor: Nezavisne novine, 17.09.2014.

JAVNO PREDUZEĆE ZA KOMUNALNU HIDROTEHNIKU   

"VODOVOD" A.D. TREBINjE      

- NADZORNI ODBOR -      

Broj: 1467/14       

Datum: 16.09.2014. godine      

        

Na osnovu člana 7. Zakona o javnim preduzećima ("Službeni glasnik RS", broj: 75/04 i 78/11), člana 55, stav 1, tačka 4. Statuta J.P. "Vodovod" A.D. Trebinje (broj: 1474/11 od 29.12.2011, god.) i Odluke o sazivanju Skupštine akcionara, broj: 1466/14 od 16.09.2014. godine, Nadzorni odbor      

        

SAZIVA       

5. vanrednu sjednicu Skupštine akcionara J.P. "Vodovod" A.D. Trebinje, koja će biti održana u petak, 03.10.2014. godine, u 12.00 časova, u kancelariji br. 21 upravne zgrade Preduzeća u Trebinju, Ulica Luke Ćelovića - Trebinjca br. 2   

        

Za sjednicu se predlaže sljedeći:      

         DNEVNI RED       

        

1. Usvajanje izvještaja Komisije za glasanje.     

2. Usvajanje zapisnža sa 14. redovne sjednice Skupštine akcionara, održane dana  30.06.2014. godine.       

3. Donošenje odluke o imenovanju jednog člana Nadzornog odbora J.P. "Vodovod" A.D. Trebinje iz reda manjinskih akcionara.     

 

U slučaju da 5. vanredna sjednica Skupštine akcionara ne bude održana u zakaza- no vrijeme, ponovljena sjednica će biti održana u ponedjeljak, 06.10.2014. godine, u  12.00 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.  Uvid u materijal se može izvršiti svakog radnog dana, u vremenu od 12 do 14 časova, u kancelariji br. 7 upravne zgrade J.P. "Vodovod" A.D. Trebinje, u Ulici Luke Ćelovića Trebinjca br. 2.    

Pozivaju se akcionari da lično ili putem opunomoćenika učestvuju u radu Skupštine akcionara. Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine ostvaruju svi akcionari Preduzeća upisani u Knjigu akcionara Preduzeća, koja se vodi kod Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banjaluka, izdata sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara, to jest sa stanjem na dan 23.09.2014. godine.  

Potpis davaoca punomoći mora biti ovjeren kod nadležnog organa ili ovlašćenog lica u Preduzeću.       

        

Predsjednik Nadzornog odbora      

Ilija Stanković, dipl. maš. inž.

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: