Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Sazivanje I vanredne sjednice Skupštine

Izvor: Glas Srpske, 18.09.2014.

PAVLOVIĆ

INTERNATIONAL BANK

A.D. SLOBOMIR, BIJELJINA

 

Broj: 01-2-12192/14
Dana, 16.09.2014.

 

Na osnovu člana 37. i člana 63. stav 1. tačka 14. Zakona o bankama Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 44/03 i 77/04), člana 36. stav 1. Statuta Pavlović International Bank a.d. Slobomir, Bijeljina (broj: 1029/03 od 13.05.2003. godine, broj: I-1-3974-1/05 od 09.11.2005. godine, broj: I-1-2041/06 od 29.05.2006. godine, broj: I-1-2342/09 od 15.05.2009. godine, broj: I-1-6594/09 od 08.12.2009. godine, I-1-4167/11 od 30.05.2011. godine, 01-1-7775-1/13 od 10.06.2013. godine) i Odluke Nadzornog odbora Pavlović International Bank a.d Slobomir, Bijeljina broj: 01-2-12191/14 od 16.09.2014. godine

 

S A Z I V A M
I VANREDNU SJEDNICU SKUPŠTINE
PAVLOVIĆ INTERNATIONAL BANK A.D. SLOBOMIR, BIJELJINA U 2014. GODINI

 

Dana 02.10.2014. godine u 11 časova u Slobomiru, Bijeljina.

Za I vanrednu sjednicu Skupštine u 2014. godini predlažem sledeći dnevni red:

Dnevni red:

1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela:
a) Izbor predsjedavajućeg Skupštine,
b) Izbor zapisničara i ovjerivača zapisnika,
v) Izbor Odbora za glasanje,
2. Izvještaj Odbora za glasanje o verifikaciji akcionara i njihovih punomoćnika i utvrđivanju kvoruma,
3. Razmatranje i verifikacija Zapisnika sa I redovne sjednice Skupštine u 2014. godini,
4. Razmatranje prijedloga i usvajanje revidiranog Poslovnog plana Pavlović International Bank a.d. Slobomir, Bijeljina za 2014. godinu,
5. Razmatranje prijedloga i usvajanje Strateškog plana Pavlović International Bank a.d. Slobomir, Bijeljina za period od 2014.-2018. godine,
6. Razno.

Pravo da učestvuju u radu Skupštine imaju akcionari koji su se nalazili na listi akcionara kod Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka 45 dana prije datuma održavanja sjednice Skupštine, lično ili zastupani po punomoćnicima.

Uvid u materijal po dnevnom redu može se izvršiti svakog radnog dana u Banci, Karađorđeva 1, Bijeljina od 8 do 15 časova.

 

PREDSJEDNIK
NADZORNOG ODBORA
Miroslava Pavlović s.r.

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: