Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Sazivanje XIX Skupštine

Izvor: Oslobođenje, 28.09.2014.

JAVNO PREDUZEĆE ZA VODOPRIVREDNU DJELATNOST

"SPREČA" DD TUZLA

 

Na osnovu člana 10. Pravilnika o upravljanju dioničkim društvima br. 01-02-875/10 od 23.03.2010. godine ("Službene novine FBiH", broj 19/10), člana 242. Zakona o privrednim društvima ("Službene novine FBiH" broj: 23/99,45/00,2/02, 6/02, 29/03,68/05,91/07, 84/08, 88/08, 7/09, 63/10 i 75/13) i Odluke privremenog Nadzornog odbora Društva br. 020-01-05-1547-1/14 od 26.09.2014. godine, privremeni Nadzorni odbor objavljuje

OBAVJEŠTENJE

o sazivanju XIX Skupštine JP "Spreča" d.d. Tuzla

I - XIX Skupština JP "Spreča" d.d. Tuzla održaće se 20.10.2014. godine (ponedjeljak) sa početkom u 12 sati u sali za sastanke Direkcije Društva u Tuzli. Aleja Alije Izetbegovića br. 29/VII.

Utvrđivanje identiteta dioničara i njihovih punomoćnika, kvoruma i rezultata glasanja na Skupštini vršit će Odbor za glasanje u sastavu: Meliha Šehić, predsjednik, Vahida Jovanović i Jasminka Đorđić, članovi. Zapisnik na Skupštini vodit će Ozren Nezirović.

II - Za Skupštinu dioničara je utvrđen sljedeći

Dnevni red:

1. Izbor radnih tijela Skupštine:

- predsjednika Skupštine

- dva ovjerivača zapisnika Skupštine

2. Donošenje odluke o razrješenju članova privremenog Nadzornog odbora Društva

3. Donošenje odluke o izboru i imenovanju članova privremenog Nadzornog odbora Društva

III - Predsjedavajući, predsjednik, Odbor za glasanje i ovjerivači zapisnika Skupštine

1. Radom Skupštine predsjedavaće prisumi dioničar ili punomoćnik dioničara sa najvećim brojem dionica sa pravom glasa do izbora predsjednika Skupštine.

Skupština većinom glasova, između prisutnih dioničara i punomoćnika dioničara, bira predsjednika Skupštine i dva (2) ovjerivača zapisnika.

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine Društva dioničar može ostvariti neposredno ili putem punomoćnika.

2. Utvrđivanje identiteta dioničara i njihovih punomoćnika, kvoruma i rezultata glasanja na Skupštini dioničara, na prijedlog privremenog Nadzornog odbora, vršiće Odbor za glasanje u sastavu: Meliha Šehić, predsjednik, Vahida Jovanović i Jasminka Đorđić, članovi.

3. Zapisnik će, na prijedlog privremenog Nadzornog odbora, voditi Ozren Nezirović.

IV -Privremeni Nadzorni odbor je utvrdio prijedloge odluka po tačkama dnevnog reda.

Predlaže se Skupštini da po tačkama dnevnog reda donese odluke o:

- razrješenju članova privremenog Nadzornog odbora Društva;

- izbora i imenovanju članova privremenog Nadzornog odbora Društva.

V - Prijave i pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine

1. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju dioničari koji se nalaze na listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira FBiH 30 dana prije održavanja Skupštine Društva ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku, ako on pada u neradni dan.

2. Pravo učešća u radu i odlučivanju na Skupštini dioničar može ostvariti neposredno ili putem punomoćnika, koji je đužan postupati prema uputama dioničara, a ako upute nije đobio, u skladu sa razumnom prosudbom najboljeg interesa dionićara - vlastodavca.

3. Punomoć mora biti u pisanom obliku, potpisana od dioničara - vlastodavca i punomoćnika i dostavlja se Draštvu, lično, poštanskom pošiljkom, faksom ili putem e-maila, najkasnije tri dana prije održavanja Skupštine.

4. Dioničar ili grapa dioničara sa najmanje 5% (pet posto) ukupnog broja dionica, ima pravo pisano predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka Skupštine najkasnije u roku od 8 dana od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine.

5. Dioničar/punomoćnik koji želi učestvovati u radu i odlučivanju Skupštine dužan je Odbora za glasanje podnijeti prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine najkasnije tri dana prije dana određenog za ođržavanje Skupštine neposredno ili preporačenom poštom na adresu: JP "Spreča" d.d. Tuzla, Aleja Alije lzetbegovića 29/VII, 75000 Tuzla, sa naznakom "za Odbor za glasanje".

6. Punomoćnici su, uz prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine, dužni priložiti ptinomoć i fotokopiju identifikacione isprave (lična karta ili pasoš) do 17.10.2014. godine.

7. Dioničaru/punomoćniku će se izdati potvrda o prijavi, koju je dužan predati Odbora za glasanje radi provjere ovlaštenja, prijave i identiteta, najkasnije 30 minuta prije vremena određenog za početak Skupštine.

8. Dioničar/punomoćnik koji je podnio urednu prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine ima pravo uvida u materijale za Skupštinu svakim radnim danom od 8 do 15 sati u prostorijama Društva u Tuzli, Aleja Alije Izetbegovića broj 29, VII sprat, u Službi pravnih, kadrovskih i opštih poslova, počev od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine do dana održavanja Skupštine.

 

Za privremeni Nadzorni odbor

mr. sc. Munib Efendić, politolog, s.r.  

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: