Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 09.08.2021. 08:46

Prodaja farme purana Johovac k.o. Stijena, Velika Kladuša

Izvor: Oslobođenje, 09.08.2021.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

 

Na osnovu člana 2. i člana 26. stav 1. tačka c. Zakona o privatizaciji preduzeća ("Službene novine Federacije BiH", broj: 27/97,8/99,32/00,45/00,54/00,61/01,33/02,28/04,44/04,42/06i4/09),člana3.Pravilnikaorx)Stuploi prodaje metodom neposredne pogodbe („Službene novine Federacije BiH" broj: 75/05) i Odluke Nadzornog odbora preduzeća, Agrokomerc" d.d. Velika Kladuša, broj: 967/21 od 14.07.2021. godine, Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH objavljuje

 

JAVNI POZIVbroj 164

za prodaju imovine u vlasništvu „Agrokomerc" d.d. Velika Kladuša

metodom neposredne pogodbe

 

Prodavač: "Agrokomerc" d.d. Velika Kladuša

putem Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hecegovine

Adresa: Trg mladih 1, Velika Kladuša

ID broj Prodavca:            4263179080007

Šifra predmeta: 11000323

Početna cijena: 747.980.00 KM

Depozit:              74.798,00 KM

Naknada:            747,98 KM

 

Naziv predmeta prodaje:

Farma purana„Johovac" označena kao k.č.br. 1529, ekonomsko dvorište (poslovna zgrada u privredi i zemljište uz privrednu zgradu) ukupne površine 38.493 m2, upisana u P.L. br. 1133, K.O. Stijena, a što prema starom premjeru odgovara k.č. br.1738, II Ekonomsko dvorište sa zgradom farmom Purana Johovac, neplodno, upisana u Zk. Ul.br.429 K.O. SP Stijena.

Predmet prodaje nisu ostaci metalne konstrukcija na navedenoj nekretnini jer su isti predmet pljenidbenog popisa sačinjenog od strane Općinskog suda u Cazinu.

Napomena: Ponude sa cijenom nižom od početne cijene neće biti uzete u razmatranje.

Na predmetu prodaje upisana je zakonska hipoteka Porezne uprave Federacije BiH- Kantonalni porezni ured Bihać i fizičkog lica Kurtović Midhat. Za prodaju predmetne imovine Porezna uprava Federacije BiH- Kantonalni porezni ured Bihać dala je Saglasnost broj: 13-1/01-12-28-1255/20-1 od 02.10.2020.godine i Kurtović Midhat je dao Saglasnost OPU-OV broj: 1673/2021 od 01.07.2021. godine.

Uvid u dokumentaciju, odnosno pregled predmeta prodaje, može se obaviti u periodu od 10.08. do 25.08.2021. godine od 08:00 do 15:00 sati (radnim danom) uz prethodnu najavu kontakt osobi.

 

Podnošenje ponuda i obaveze ponuđača

Pravo učešća na neposrednoj pogodbi imaju sva fizička i pravna domaća i strana lica u skladu sa članom 12. Zakona o privatizaciji preduzeća (u daljem tekstu Zakon). Plaćanje ugovorene cijene vrši se isključivo u gotovini.

Ponuda se podnosi neposredno ili preporučenom poštom na adresu: Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH, Maršala Tita br. 7, Sarajevo do 25.08.2021.godine do 16:00 sati u zapečaćenoj koverti na kojoj je naznačen naziv i šifra predmeta prodaje.

U koverti se uz ponudu dostavlja dokaz o izvršenom plaćanju depozita (garancije) i naknade za učešće. Ponuđač umjesto dokaza o uplati depozita može dostaviti bankovnu garanciju na iznos depozita koja mora biti bezuslovna, neopoziva i plativa na prvi poziv Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH sa rokom važenja najmanje 180 dana od krajnjeg roka za dostavu ponude. Ponuđač je dužan u koverti sa ponudom i dokazom o uplati depozita i naknade dostaviti ovjerenu izjavu pod punom moralnom materijalnom i krivičnom odgovornošću da nema smetnji u smislu člana 12. stav 2. alineja 2., 3., 4,. i 5. Zakona da učestvuje u postupku privatizacije. Izjava za fizička lica treba biti ovjerena od nadležnog organa, a za pravna lica pečatom preduzeća. Pravna lica uz ovjerenu izjavu obavezni su dostaviti ovjerenu fotokopiju sudske registracije od nadležnog organa, a u slučaju učešća konzorcija/ortačke grupe potrebno je priložiti i ugovor o konzorciju/ortakluku. Prijave podnesene poštom smatrat će se blagovremenim ukoliko je vrijeme otpreme poštomu skladu sa navedenim rokom. Pobjednik neposredne pogodbe je dužan do potpisivanja kupoprodajnog ugovora dostaviti potvrdu od nadležnog organa kojom se potvrđuje da nema smetnji u smislu odredaba člana 12.stav 2. alineja 2., 3., 4,. i 5. Zakona. Depozit za učešće se plaća na račun Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH broj: 1540012000051021 a naknada se plaća na račun 1540011100651792 kod Intesa Sanpaolo Banka Sarajevo.

Direktni pregovori sa ponuđačima održat će se u prostorijama Agencije, Sarajevo, ulica Maršala Tita broj 7., dana 30.08.2021. godine u 13:00 sati.

 

Za dodatne informacije o proceduri neposredne pogodbe i podatke o predmetu prodaje, kupci mogu kontaktirati:

 

Kontakt osobe u preduzeću: 

Rajan Hodžić   061485 248,061481 612

Kontakt osobe u Agenciji: 

Fikret Talić  033 586238

Sabaheta Čongo  033 586250

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: