Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 04.04.2022. 09:26

(izmjena) Ponuda za preuzimanje dioničkog društva Plin Sarajevo d.d. Sarajevo

Izvor: Oslobođenje, 04.04.2022.

IZMJENA OBAVIJESTI

objavljene dana 22. marta 2022 godine

 

Na osnovu čl. 9. st. (1) i čl. 29 st (4b), Zakona o preuzimanju dioničkih društava (,,S1. novine Federacije BiH", br. 77/15), Rješenja o odobrenju ponude za preuzimanje od strane Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine broj: 04/1 -19-184/17, zaprimljenog dana 16.03.2022. godine, i Riješenja Komisije za vrijednosne papire broj: 04/1-19-184/17-2, izmjena ponude za preuzimanje, zaprimljenog dana 25.03.2022. godine, Messer Hungarogaz Kft. (u daljem tekstu: Ponudilac), objavljuje

Izmjena Ponude za preuzimanje dioničkog društva „Plin Sarajevo d.d. Sarajevo"

 

Ponudilac

Messer Hungarogaz Kft, Vaci ut 117,1044 Budimpešta, Mađarska

Ciljno društvo

„Plin Sarajevo d.d. Sarajevo", ul. Rajlovačka bb, 71000, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Ukupan broj dionica

ciljnog društva

Dionički kapital u iznosu 9.069.062,27 KM se sastoji od 543.383 (petstotinačetrdesettrihiljadetristotineosamdesettri) redovnih običnih dionica nominalne vrijednosti 16,69 KM

Postojeći udjel ponudioca u ciljnom društvu

Ponudilac posjeduje 522.153 redovnih dionica, odnosno 96,0930% od ukupnog broja dionica ciljnog društva

Dionice na koje se odnosi ponuda za preuzimanje

Ponuda za preuzimanje se odnosi na preostale redovne dionice, koje nisu u vlasništvu Ponudioca i to 21.230 redovne dionice, odnosno 3,907% ukupnog broja dionica ciljnog društva

Cijena

Ponuđena cijena po jednoj dionici je 12,33 KM odnosno 73,88 % od nominalne vrijednosti dionice

Rok važenja ponude za preuzimanje

Rok po ovoj ponudi je 28 dana, a počinje teći od dana objavljivanja ponude u novinama suglasno načinu objave koji je utvrđen Zakonom U skladu sa članom 28.stav (3) Zakona o preuzimanju dioničkih društava, ista se produžuje za 7 dana

Plaćanje cijene

Ako su ispunjeni svi uslovi iz ponude, vrijednosni papiri ponuđeni na ponudi biti će kupljeni i plaćeni u roku od 7 dana od dana isteka roka trajanja ponude. Plaćanje će se izvršiti preko Registra vrijednosnih papira FBIH prenosom novčanih sredstava sa posebnog računa Ponudioca, na račune dioničara koji su deponovali dionice.

Dionice deponovane u postupku preuzimanja će biti prenesene na Ponudioca-Messer Hungarogaz Kft.

Firma, sjedište i poslovna adresa depozitara

Registar vrijednosnih papira FBiH Maršala Tita 9/ II, 71000 Sarajevo E-mail:info@rvp.ba Internet adresa: www.rvp.ba

Radno vrijeme: 8:00-16:00 sati svakim danom osim subote i nedjelje

Izjava ponudioca

Ponuda za preuzimanje upućuje se svim dioničarima ciljnog društva za sticanje svih dionica koje su predmet ponude, pod propisanim i objavljenim uslovima

Izvor flnansiranja

izvor flnansiranja su vlastita sredstva iz redovnog poslovanja koja je Ponudilac deponovao kod banke depozitara ovlaštene od strane Registra vrijednosnih papira u svrhu provođenja ponude u skladu sa Zakonom

Namjera i strateški planovi ponudioca u pogledu budućeg poslovanja u odnosu na ciljno društvo

Ponuddac ima namjeru sticanja svih dionica društva „Plin Sarajevo d.d. Sarajevo", sa ciljem rukovođenja, te namjerom zadržavanja osnovne djelatnosti. Provođenje ponude za preuzimanje dionica ima za cilj upravljanje ciljnim društvom u pravcu njegovog daljeg razvoja i jačanja. Preuzimanje neće imati negativnog uticaja na politiku zapošljavanja i ravnopravni status zaposlenika ciljnog društva i društva ponudioca

Namjera ponudioca u vezi sa upravom ciljnog društva

Ponudilac nema namjeru vršiti promjene u vezi sa upravom i nadzornim odborom ciljnog društva, osim u slučajevima kada je obavezan Zakonom

Pravo prijenosa dionica manjinskih dioničara

Ponudilac posjeduje više od 95% dionica sa pravom glasa ciljnog društva, te će u roku od 3 mjeseca od isteka roka trajanja ponude za preuzimanje iskoristiti pravo na prijenos svih dionica manjinskih dioničara uz pravičnu naknadu, odnosno ponudilac izjavljuje da će koristiti klauzulu prinudne prodaje predviđenu Zakonom

Dostavljanje odgovora na ponudu

Vlasnik traženog vrijednosnog papira u toku trajanja ponude zaključno sa zadnjim danom, prihvaća ponudu:

neposredno-ličnim dolaskom u sjedište Registra u Sarajevu posredno-preporučenom poštanskom dostavom potrebne dokumentacije na adresu Registra vrijednosnih papira FBiH u Sarajevu;

a.            ) Fizičko lice dostavlja:

Pisani nalog za prihvatanje ponude ovjeren kod notara (obrazac NP2) Dostaviti ovjerenu fotokopiju ili original potvrdu od banke iz BiH u kojoj je otvoren račun,

b.            ) Pravno lice dostavlja:

Pisani nalog za prihvatanje ponude ovjeren kod notara (obrazac NP2) Notar treba naglasiti da je uvidom u sudsku registraciju utvrdio da je osoba koja je potpisala obrazac ovlaštena osoba za zastupanje pravnog lica

Dostaviti ovjerenu fotokopiju ili original potvrdu od banke iz BiH u kojoj

je otvoren transakcijski račun. Vlasnik vrijednosnog papira može takođe prihvatiti ponudu posredno, tako da preporučenom poštom pošalje potrebnu dokumentaciju koja mora prispjeti u roku od 28 dana od dana objave na adresu Registra za vrijednosne papire FBiH. Pošiljke prispjele nakon navedenog datuma neće biti razmatrane

Povlačenje ponuđenih vrijednosnih papira

Dioničar može deponovane dionice povući do isteka roka bajanja ponude za preuzimanje. Povlačenje ima učinak odustanka od prihvatanja ponude za preuzimanje odnosno učinak raskida ugovora

Dodatne informacije

U slučaju pobebe za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima možete kontaktirati Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH;adresa: Maršala Tita 62/11, 71000 Sarajevo.

telefon: +387 33 279 169; e-mail: info@rvp.ba

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: