Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 11.06.2022. 09:22

Ponuda za preuzimanje dioničkog društva ZRAK OPTOMEHANIKA d.d. Kiseljak

Izvor: Oslobođenje, 11.06.2022.

Na osnovu Zakona o preuzimanju dioničkih društava (Službene novine Federacije BiH broj 77/15) i Rješenja o odobrenju Ponude za preuzimanje od strane Komisije za vrijednosne papire Federacije BiH, broj: 04/1-19-216/19, od 26.05.2022.godine, Bojo Danijel, objavljuje:

 

 

PONUDA ZA PREUZIMANJE DIONIČKOG DRUŠTVA

 

Ponuditelj

Bojo Danijel, Kralja Tomislava 23, 71250 Kiseljak, Bosna i Herce­govina

Emitent

ZRAK  OPTOMEHANIKA DD KISELJAK, Zenički put bb, 71250, KISELJAK

Ukupan broj dionica Emitenta

Temeljni kapital Emitenta je podijeljen na 35.536 redovnih dioni­ca na ime, nominalne vrijednosti 100,00 KM, oznaka ZROMR.

Temeljni kapital emitenta

Temeljin kapital emitenta iznosi 3.553,600,00 KM.

Postojeći udjel Ponuditelja u Emitentu

Ponuditelj je vlasnik 27.809 dionica Emitenta, što predstavlja 78,2559% ukupno emitovanih dionica Emitenta.

Dionice na koje se Ponuda za preuzimanje odnosi

Ponuda za preuzimanje se odnosi na 7.727 redovnih dionica na ime što predstavlja 21,74441% od ukupnog broja dionica, nomi­nalne vrijednosti 100,00 KM, koje u trenutku davanja Ponude za preuzimaje nisu u vlasništvu ponuditelja.

izjava o preuzimanju

Ponuda za preuzimanje se upućuje svim dioničarima Emitenta za sticanje svih dionica koje su predmet Ponude za preuzimanje.

Cijena

Ponuđena cijena po jednoj dionici iznosi 8,42 KM, što predstavlja 8,42 % od nominalne vrijednosti dionica.

Rok važenja

Ponude za preuzimanje

Rok važenja Ponude za preuzimanje je 28 dana, a počinje teći od dana objavljivanja Ponude za preuzimanje u novinama.

Plaćanje cijene

 

Ako su ispunjeni svi uslovi iz Ponude za preuzimanje, dionice prijavljene u odgovoru na Ponudu za preuzimanje bit će kupljene i plaćene u roku od sedam dana od isteka trajanja ponude po cijeni navedenoj u Ponudi za preuzimanje. Ponuditelj će, također, kupiti i platiti dionice na kojima je zas­novano neko opterećenje (založno pravo, pravo plodouživanja, prava trećih lica na vrijednosnim papirima i drugi tereti), odnos­no ograničenja prava iz vrijednosnih papira dioničara samo ako dioničar u periodu trajanja ponude za preuzimanje u Registru vrijednosnih papira FBiH provede postupak brisanja zasnovanog opterećenja

Društvo ovlašteno za prikupljanje odgovora na Ponudu za preuzimanje

Registar vrijednosnih papira u FBiH sa sjedištem u Sarajevu, ul.

Maršala Tita 62/11

Telefon: +387 (0)33 279 150

Telefaks:+387 (0)33 279 151

E-mail: info@rvp.ba

Internet adresa: www.rvp.ba

Radno vrijeme: 08:00 -16:00

Izvor finansiranja

Vlastita sredstva.osigurana pute dugogodišnje štednje

Obezbjeđenje sredstava za isplatu

Sredstva su uplaćena na poseban račun otvoren kod Registra vrijednosnih papira FBIH

Svrha i ciljevi Ponude za preuzimanje

Cilj Ponude za preuzimanje je preuzimanje vlasništva nad kompanijom u 100% iznosu u roku do okončanja Ponude za preuzimanje.

Strateški planovi Ponuditelj i Namjera u pogledu budućeg poslovanja

Ponuditelj namjerava provesti značajnu reorganizaciju poslovan­ja i restrukturiranje sto podrazumjeva značajna finansijska ulaganja, kupovinom novih postrojena kao i adaptaciju poslovnih objekata, čime će se stvoriti uslovi za značajnije povećanje pri-hoda.Takoder namjerava Ponuditelja je da značajno unaprijedi nivo poslovanja Društva posebno u segment namjenske proiz­vodnje koju je društvo kao djelatnost 1 imao.

Namjera u pogledu statusa uposlenih i Uprave društva

Ponuditelj namjerava zadržati sve motivirane.kvalificirane i spos­obne radnike te se očekuje da Ponuda za preuzimanje će imati pozitivan učinak na politiku zapošljavanja. Moguće je da će doći do određenih promjena u Upravi i Nadzornom odboru Ciljnog društva kako bi se ostvarili opisani planovi Ponuditelja će u tom smislu postupati u skadu sa Zakonom.

Podaci o pregovorima

Nije bilo pregovora u smislu člana U. Stav 3. Zakona o preuz­imanju dioničkih društava.

Dostavljanje odgovora na Ponudu za preuzimanje

Dioničar koji želi prodati svoje dionice može u roku od 28 dana prihvatiti Ponuda za preuzimanje neposredno - osobnim dolaskom u Registar vrijednosnih papira u Sarajevu na gore navedenoj adresi ili posredno - preporučenom poštanskom dostavom potrebne dokumentacije i punomoći za sklapanje ugovora o prodaji dionica. Fizičko lice mora sa sobom donijeti:

-              Nalog NP2 uredno popunjen i ovjeren od strane notara

-              potvrda od banke iz BiH u kojoj dioničar ima otvoren račun (potpisana i ovjerena od strane banke i na kojoj je naveden jednan od identifikacijskih podataka o vlasniku (JMBG ili broj osobne iskaznice.)

Pravno lice mora sa sobom donijeti:

-              Izvod iz nadležnog Registra u kojem je registrirano Pravno lice s podacima o zakonskom zastupniku, ne stariji od 3 mjeseca.

-              Ovjerenu kopiju lične karte zakonskog zastupnika ili opuno­moćenika - Ovjerenu punomoć kojom zakonski zastupnik pravnog lica ovlašćuje osobu da može ispuniti i potpisati potre­bne formulare, ako to neće učiniti samo zakonski zastupnik

-              Broj dionica koje posjeduje i želi prodati

-              Nalog NP2 uredno popunjen i ovjeren od strane notara

-              Kopiju ugovora s bankom o otvaranju transakcijskog računa pravne osobe

Obrasce koji služe za prihvatanje i odustajanje od ponude (NP2 i NP3), dioničari mogu preuzeti u roku važenja ponude u prostorijama Ciljnog društva ili sa web stranice Registra vrijednosnih papira u FBIH: www.rvp.ba Uslov za provodivost i urednosst naloga je da podaci o vlsniku vrijednosnih papira u FBiH www.rvp.ba registrirani u sistemu Registra odgovaraju podacima upisanim u nalogu NP2. Ukoliko nalog za ispravku podataka ne stigne do kraja roka trajanja preuzimanje zaprimljeni nalog smatrat će se da nije ni dostavljen. Za tačnost i ispravnost podataka navedenih u nalogu za prihvatanje odgovara Dioničar. Dionice se na osnovu uredno ispunjenog pisanog naloga deponuju preknjižavanjem sa slobodne vlasničke pozicije dioničara na poseban račun za preuz­imanje kod Registra otvoren za potrebe deponovanja dionica radi prihvatanja preuzimanje.

Povlačenje ponuđenih vrijednosnih papira

U skladu sa članom 35 Zakona o preuzimanju dioničkih društava („Službene novine Federacije BiH", broj 77/15), dioničar može deponirane dionice povući do isteka roka trajanja ponude za preuzimanje, što ima učinak odustanka od prihvatanja Ponude za preuzimanje

Povlačenje ponuđenih vrijednosnih papira

U skladu sa članom 35 Zakona o preuzimanju dioničkih društava („Službene novine Federacije BiH", broj 77/15), dioničar može deponirane dionice povući do isteka roka trajanja ponude za preuzimanje, što ima učinak odustanka od prihvatanja Ponude za preuzimanje

Dostupnost Ponude za preuzimanje

Cjelokupna dokumentacija vezana uz Ponudu za preuzimanje je dostupna u Registru vrijednosnih papira u Sarajevu na gore navedenoj lokaciji

U Sarajevo 09.06.2022. godine BOJO DANIJEL

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: