Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 10.06.2015. 10:48

Sazivanje XIII Skupštine dioničkog društva

Izvor: Oslobođenje, 10.06.2015.

Na osnovu člana 241. stav 2. i člana 242. stav 1. Zakona o privrednim društvima ("SI. novine FBiH", br. 23/99,45/00,2/02 i 6/02, 29 03, 68/05,91/07 i 84/08), te Statuta Društva i odluke Nadzornog odbora od 9.6.2015. god. Forum d.d. Sarajevo objavljuje

 

OBAVJEŠTENJE

O SAZIVANJU XIII SKUPŠTINE DIONIČKOG DRUŠTVA ZA

KINEMATOGRAFSKU DJELATNOST FORUM DD SARAJEVO

 

Obavještavaju se dioničari Dioničkog društva za kinematografsku djelatnost "FORUM" d.d. Sarajevo da će se 30.6.2015. godine sa početkom u 15.30 Časova održati Skupština dioničara. Skupština će se održati u sjedištu društva ul. Mis Irbina br. 2, Sarajevo.

 

Za Skupštinu se predlaže slijedeći

DNEVNI RED

1.  Izbor radnih tijela

a)  predsjedavajućeg Skupštine

b) zapisničara

c)  dva dioničara koji ovjeravaju zapisnika i

d) odbora za glasanje

2.  Usvajanje zapisnika sa prethodne Skupštine Društva

3.  Donošenje odluka o usvajanju Godišnjeg izvještaj o poslovanja Društva za 2014. god. koji uključuje Finansijski iz­vještaj, Izvještaj revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju

4.  Donošenje odluke o usvajanju plana poslovanja Društva za 2015. god.

5.  Donošenje odluke o izboru Odbora za reviziju

6.  Razmatranje i donošenje ostalih odluka iz nadležnosti Skupštine Tekuća pitanja

 

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine društva dioničar može ostvariti lično ili putem punomoćnika, koji je dužan pos­tupati u skladu sa uputama dioničara.

Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa, ima pravo u roku od 8 (osam) dana po objavljivanju ovog obavještenja pisano predložiti izmjenu i dopunu dnevnog reda i prijedloga odluka sazvane Skupštine.

Skupštini Društva mogu prisustvovati dioničari ili punomoćnici dioničara koji su se prijavili Odboru za glasanje prije početka rada Skupštine u roku utvrđenom Statutom, koji ne može biti duži od tri (3) dana određenog za održavanje Skupštine. Prije početka rada Skupštine, dioničari ili punomoćnici su dužni, u prostorijama gdje će se održati Skupština, prijaviti svoje učešće u Skupštini Društva mogu prisustvovati dioničari ili punomoćnici dioničara koji Su se prijavili Odboru za glasanje prije početka rada Skupštine u roku utvrđenom Statutom, koji ne može biti duži od tri (3) dana određenog za održavanje Skupštine. Prije početka rada Skupštine, dioničari ili punomoćnici su dužni, u prostorijama gdje će se održati Skupština, prijaviti svoje učeš­će u Skupštini, radi utvrđivanja kvoruma za rad Skupštine, najkasnije 30 minuta prije početka rada Skupštine. Pravo odlučivanja u Skupštini ima dioničar koji se na listi dioničara kod Registra nalazio 30 dana prije datuma održavanja Skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan.

Dioničar ili punomoćnik dioničara dužan je podnijeti prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine, neposrednom preda­jom ili preporučenom poštom, tri (3) dana prije održavanja Skupštine. Prijava se podnosi u pisanom obliku sa sadržajem ut­vrđenim u obrascu koji je dostupan u sjedištu Društva, a uz prijavu se obavezno prilaže fotokopija isprave za identifikaciju.

-   U slučaju da dioničara zastupa punomoćnik, isti mora imati propisno ovjerenu punomoć.

-   Uvid u isprave i materijale za Skupštinu dioničara može se izvršiti u sjedištu Društva, u ulici Mis Irbina br. 2, od 8 do 15 sati, a najkasnije osam (8) dana prije održavanja Skupštine.

 

NADZORNI ODBOR

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: