Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 16.06.2015. 09:13

Sazivanje 12. redovne Skupštine društva

Izvor: Dnevni Avaz, 16.06.2015.

"Veleteks" d.o.o. Tuzla

ul. Stolni Trg br. 4., Tuzla

 

Broj: 6/15

Tuzla, 15.06. 2015. Godine

 

Na osnovu odredbi čl. 344. Zakona o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH" br. 23/99,45/00,2/02,6/02,29/03,68/05,91/07,84/08,88/08,7/09,63/10 i 75/13) Uprava Društva objavljuje

 

OBAVJEŠTENJE

o sazivanju 12 Skupštine udjeličara "Veleteks" d.o.o. Tuzla

 

Saziva se 12. redovna Skupština društva "Veleteks" d.o.o. Tuzla za dan 08. 07. 2015. godine sa početkom u 13,00 sati u sjedištu Društva, ulica Solni trg br. 4, Tuzla Za Skupštinu se predlaže slijedeći

 

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela

a) Izbor Predsjednika Skupštine

b)  Izbor zapisničara

c) Izbor ovjerivača zapisnika

2. Donošenje odluke o usvajanju Zapisnika sa 11. Skupštine udjeličara

3. Donošenje odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju Društva za 2014. godinu i to:

a) finansijski izvještaj-poslovanje Društva u 2014. godini

b) izvještaja o radu Nadzornog odbora

4. Tekuća pitanja

 

Do izbora predsjednika Skupštine Skupštinom će predsjedavati prisutni udjeličar ili punomoćnik udjeličara sa najvećim brojem udjela sa pravom glasa.

Skupština većinom glasova, između prisutnih udjeličara ili punomoćnika udjeličara bira predsjednika Skupštine, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika Skupštine.

Utvrđivanje kvoruma i rezultata glasanja vršit će Odbor za glasanje po prijedlogu dostavljenom od strane Uprave Društva i Nadzornog odbora Društva.

U radu i odlučivanju 12 Skupštine učestvuju lično ili putem punomoćnika svi članovi Društva-udjeličari srazmjerno njihovom udjelu u osnovnom kapitalu Društva, koji dostave prijavu lično ili putem pošte tri dana prije određenog dana održavanja Skupštine.

Punomoć za učešće u radu i odlučivanju Skupštine Društva daje se u obliku pisane izjave potpisane od strane udjeličara-vlastodavca i ovjerena pečatom društva ukoliko je udjeličar pravno lice.

Član ili članovi Društva čiji udjeli čine 10% osnovnog kapitala imaju pravo pismeno predložiti dopunu dnevnog reda u roku od 8 dana od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine.

Prijave i prijedlozi dostavljaju se na adresu " Veleteks" d.o.o. Tuzla, ul. Solni trg br 4., Tuzla ili lično u sjedište Društva.

Uvid u materijale koji su predmet razmatranja na Skupštini može se izvršiti u prostorijama Društva svakim radnim danom u periodu od 08,00-14,00 sati. Ovo obavještenje o sazivanju. 12. Skupštine društva"Veleteks" d.o.o. Tuzla objaviti će se na oglasnoj ploči Društva kao i u dnevnim novinama.

 

Uprava Društva

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: