Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 19.06.2015. 08:27

Sazivanje redovne godišnje Skupštine

Izvor: Dnevni list, 19.06.2015.
STRUJA d.o.o. Sarajevo uprava Društva
 
Broj: 02/15
Dana, 18.06.2015.godine
 
Na osnovu člana 344. Zakona o privrednim društvima, i člana 31. i 32. Statuta „STRUJA"d.o.o. Sarajevo, Uprava Društva objavljuje sljedeće
 
OBAVJEŠTENJE
o sazivanju redovne godišnje Skupštine "STRUJA" Društvo za elektroinstalacije, proizvodnju i promet d.o.o. Sarajevo
 
Na osnovu člana 31. i 32. Statuta „STRUJA"d.o.o. Sarajevo, Uprava Društva saziva redovnu Skupštinu Društva „STRUJA'UO.O. Sarajevo u petak 20.07.2015 godine sa početkom u 10,00 sati, u poslovnim prostorijama notara Jasmine Selimović u Sarajevu, ulica Zmaja od Bosne br.47a, Sarajevo.
 
Za sjednicu Skupštine Društva, predlaže se slijedeći
 
DNEVNI RED
 
1. Izbor predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika,
2. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju ,,STRUJA"d.o.o. Sarajevo sa Finansijskim izvještajem za 2013. godinu,
3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama statuta br.lOla/05 od 01.08.2005.godine društva „STRUJA, d.o.o. Sarajevo
 
I
 
Radom Skupštine predsjedava predsjednik Skupštine.
 
Utvrđivanje kvoruma načina glasanja i rezultata glasanja vršit će Odbor za glasanje kojeg će izabrati Skupština, prije utvrđivanja dnevnog reda sjednice.
Saglasno odredbama Zakona o privrednim društvima i člana 38. Statuta „STRUJA"d.o.o. Sarajevo, Odbor za glasanje dužan je provjeriti autentičnost ovlaštenja i indentitet punomoćnika.
 
II
 
Uprava Društva je dužna prisustvovati sjednici Skupštine.
 
 
III
 
U skladu sa članom 345. Zakona o privrednim društvima i članom .38. Statuta Društva, pravo učešća u radu i u odlučivanju ima član Društva lično ili putem ponomoćnika članova Društva koji su se prijavili Odboru za glasanje prije početka rada Skupštine.
Punomoć koju član Društva daje punomoćniku mora biti u obliku pismenog ovlaštenja za zastupanje, potpisane lićno od strane člana Društva - fizičkog lica, odnosno.lica ovlaštenog za zastupanje člana društva-pravnog lica.
U skladu sa članom 34. Statuta „STRUJA"d.o.o. Sarajevo, član Društva ili članovi Društva čiji udjeli čine najmanje 10% osnovnog kapitala Društva, imaju pravo izvršiti dopunu dnevnog reda u roku od osam dana od dana prijema poziva za Skupštinu.
 
IV
 
Članovi Skupštine materijala sa nacrtima odluka za ovu Skupštinu mogu preuzeti od Uprave društva sas sjedištem u Sarajevu.
 
 
DIREKTOR
Elvira Dilevska

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: