Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 17.08.2023. 12:25

Nerevidirani polugodišnji izvještaji o poslovanju Banke za period 01.01 -30.06.2023. godine

Izvor: Oslobođenje, 17.08.2023.

ZiraatBank BH dd

(KAPITAL: KM. 260.000.000.)

Na osnovu člana 124. (" Službene novine FBIH ", broj. 27/17). Zakona o bankama ovim putem objavljujemo revidirane izvještaje o poslovanju Banke za period 01.01 .-30.06.2022. godine, u nastavku objavljujemo:

 

NEREVIDIRANI POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJI O POSLOVANJU 30.06.2023. GODINE

 

Izvještaj o finansijskom položaju na dan 30.06.2023. godine

 

000 KM

000 KM

 

30.06.2023.

31.12.2022.

IMOVINA

 

 

Gotovina i gotovinski ekvivalenti

247,772

252,997

Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha

18

18

Finansijska imovina koja se drži radi trgovanja

18

18

Finansijska imovina po amortizovanom trošku

1,039,790

948,602

Obavezna rezerva kod Centralne banke

114,175

106,688

Depoziti kod drugih banaka

116,962

112,082

Krediti i potraživanje od klijenata

750,193

679,845

Ostala finansijska imovina po amortizovanom trošku

58,460

49,987

Unaprijed plaćeni porez na dobit

1,039

963

Nekretnine, postojenja i oprema

3,258

3,897

Imovina sa pravom korištenja

5,550

5,090

Nematerijalna imovina

2,310

1,409

Dugovočna imovina namjenjena prodaji

4,103

5,288

Ostala imovina i potraživanja

968

5,883

UKUPNA IMOVINA

1,304,808

1,224,147

 

OBAVEZE

 

 

Finansijske obaveze po amortizovanom trošku

1,149,208

1,096,821

Depoziti od banaka

45,488

186

Depoziti od klijenata

941,041

934,876

Uzeti krediti

156,914

156,466

Obaveze po osnovu najma

5,765

5,293

Obaveza za porez na dobit

0

169

Rezervisanja

3,003

3,273

Kreditni rizik preuzetih obaveza i datih garancija

1,499

1,995

Sudski sporovi

307

805

Ostala rezervisanja

1,197

473

Ostale obaveze

7,653

8,098

UKUPNE OBAVEZE

1,159,864

1,108,361

 

KAPITAL

 

 

Dionički kapital

260,000

240,000

Dobit tekuće godine

9,158

8,088

Akumulirani gubici iz predhodne godine

(124.214)

(132.302)

UKUPNI KAPITAL

144,944

115,786

 

UKUPNO OBAVEZE 1 KAPITAL

1,304,808

1,224,147

 

Izvještaj o bilansu uspjeha i ostaloj sveobuhvatnoj dobiti za godinu koja je završila 30.06.2023. godine

 

000 KM

000 KM

 

30.06.2023.

30.06.2022.

Prihodi od kamata i slični prihodi po ekeftivnoj kamatnoj stopi

23.541

18,327

Rashodi od kamata i slični rashodi po ekektivnoj kamatnoj stopi

-2.861

(3.537)

Neto prihod od kamata

20.680

14.791

 

Prihodi od naknada i provizija

8.539

6.794

Rashodi od naknada i provizija

3.151

(2.635)

Neto prihod od naknada i provizija

5.388

4.159

 

Umanjenje vrijednosti i rezervisanja

(2.604)

(7.698)

Ostali odbici od finansijske imovine

 

 

Neto pozitivne/(negativne)kursne razlike

2.852

3865

Dobici/(gubici) od dugoročne nefinansijske imovine

(1.126)

(1251)

Ostali prihodi

1.676

1878

Troškovi zaposlenih

(8.290)

(6.559)

Tfoškovi amortizacije

(777)

(723)

Ostali troškovi i rashodi

(8.641)

(5.411)

 

Dobit iz redovnog poslovanja prije oporezivanja

16.910

3.051

 

Porez na dobit

0

 

 

 

Dobit

9.158

 

3.051

 

 

Ostala sveobuhvatna dobit

 

 

 

 

UKUPNI SVEOBUHVATNI (GUBITAK)/ DOBIT

9.158

3.051

 

NADZORNI ODBOR BANKE ODBOR ZA REVIZIJU

Mehmet Siikru TAŠCI, predsjednik

Emin TURAN, zamjenik predsjednika

Ahmet Faki, član

Batuhan MUMCU, član

Enes ALIŠKOVIĆ, član     

Ertugrul UMUT UVSAL, predsjednik

Ahmet Burak ERKOL, zamjenik predsjednika

Zinka FETAHOVIĆ, član

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: