Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 12.05.2016. 11:47

Javni poziv za učešće na tenderu radi prodaje akcijskog kapitala u Akcionarskom društvu NOVA TVORNICA PREČISTAČA Rogatica

Izvor: Banjalučka berza, 12.05.2016.

Na osnovu člana 3, 5. i 16. Pravila tenderske prodaje („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 32/13) Investiciono-razvojna banka Republike Srpske a.d. Banja Luka, kao ovlašćeni prodavac, objavljuje:

JAVNI POZIV
za učešće na tenderu pod oznakom: IRB-T-17/2 radi prodaje akcijskog kapitala u:

Akcionarskom društvu „NOVA TVORNICA PREČISTAČA“ Rogatica

 

1. Investiciono-razvojna banka Republike Srpske a.d. Banja Luka, kao ovlašćeni prodavac (u daljem tekstu: Investiciono-razvojna banka), na osnovu Odluke broj: 02-331/16 od 25.04.2016. godine nudi na prodaju 7.994.975 akcija uključenih u portfelj Akcijskog fonda Republike Srpske a.d. Banja Luka, što predstavlja 100 % akcijskog kapitala u Akcionarskom društvu „Nova tvornica prečistača“ Rogatica (u daljem tekstu: Društvo). 

2. Podaci o Društvu:
Akcionarsko društvo „Nova tvornica prečistača“ Rogatica;
Janka Jolovića 4, Rogatica;
Republika Srpska, Bosna i Hercegovina;
Telefon/Faks: +387 58 415 165; 
Pretežna djelatnost Društva: 29.32 proizvodnja ostalih dijelova i pribora za motorna vozila;
Matični broj: 11067514;
Oznaka hartije od vrijednosti Društva: NTPR-R-A

3. Podaci o Društvu i ostale informacije vezane za učešće na tenderu, sadržani su u tenderskoj dokumentaciji i biće dostupni svim zainteresovanim licima nakon potpisivanja dokumenta „Potvrda interesa i izjava o povjerljivosti“, kao i uplate naknade za tendersku dokumentaciju (u daljem tekstu: naknada) u iznosu od 100,00 KM (slovima: stotinukonvertibilnihmaraka).

Naknada se uplaćuje na račune Investiciono-razvojne banke Republike Srpske a.d. Banja Luka, kod:

 
Nova Banka AD Banja Luka,
Račun broj: 5550070021778212 (za uplate u KM)
ili na devizni račun:
Nova Banka AD Banja Luka, 
Račun broj: BA395551101000276573
SWIFT: DEUTDEFFXXX  preko Deutsche bank AG Frankfurt am Main, Germany
SWIFT: NOBIBA22

4. Pravo učešća na tenderu imaju sva zainteresovana domaća i strana fizička i pravna lica.
Više lica mogu ostvariti zajedničko učešće na tenderu. U slučaju zajedničkog učešća na tenderu, za ugovorne obaveze zajednički učesnici, odnosno članovi konzorcijuma, odgovaraju solidarno.
Pravo učešća na tenderu nemaju državni organi, organizacije i preduzeća iz Bosne i Hercegovine u kojima je državni kapital veći od 25 procenata ukupnog kapitala, domaća fizička i pravna lica koja nisu izmirila poreske obaveze (indirektne i direktne poreze), kao i fizička i pravna lica i osnivači pravnih lica koja prema Društvu imaju dospjele obaveze, neizmirene do dana podnošenja ponude.

5. Elementi vrednovanja ponuda na tenderu su: prodajna cijena, investicije i plan zapošljavanja.

6. Ponude se podnose neposredno u Investiciono-razvojnoj banci, najkasnije do 16.06.2016. godine, do 12,00 časova. Investiciono-razvojna banka zadržava pravo produženja roka za podnošenje ponuda. 
Javno otvaranje koverti označenih sa „Ponuda“ i „Prateća dokumentacija“ obaviće se u prostorijama Investiciono-razvojne banke, dana 16.06.2016. godine, sa početkom u 13,00  časova, a u cilju objavljivanja identiteta ponuđača.

7. Ponuđač je obavezan Akcijskom fondu Republike Srpske a.d. Banja Luka garantovati ponudu iznosom od 300.000,00 KM (slovima: tristotinehiljadakonvertibilnihmaraka). Ponuda se garantuje uplatom depozita u novcu, ili podnošenjem neopozive, bezuslovne bankarske garancije, naplative na prvi poziv. Detaljno uputstvo o načinu uplate, odnosno obezbjeđenja  depozita dato je u tenderskoj dokumentaciji.

8. Investiciono-razvojna banka ovim putem poziva sva zainteresovana lica da podnesu pismeni zahtjev za kupovinu tenderske dokumentacije neposredno u Investiciono-razvojnoj banci, poštom, faksom ili e-mail-om, sa naznakom „Zahtjev za kupovinu tenderske dokumentacije - oznaka tendera IRB-T-17/2". Po prijemu zahtjeva zainteresovanom licu će se odmah uputiti na potpis obrazac „Potvrda interesa i izjava o povjerljivosti”. 
Investiciono-razvojna banka zadržava pravo da ne izda tendersku dokumentaciju zainteresovanom licu ukoliko isto ne uputi zahtjev za kupovinu dokumentacije najmanje 7 (slovima: sedam) dana prije isteka roka za podnošenje ponuda.

9. Po prijemu potpisanog obrasca „Potvrda interesa i izjava o povjerljivosti” i dokaza o uplati naknade, Investiciono-razvojna banka će izdati tendersku dokumentaciju potencijalnom ponuđaču, odnosno licu koje on ovlasti, ili je dostaviti poštom.
Investiciono-razvojna banka ne snosi odgovornost  u slučaju gubitka ili zakašnjenja koje može nastati prilikom dostavljanja tenderske dokumentacije.

10. Ovaj javni poziv će se objaviti i na internet stranici: www.irbrs.org na jednom od službenih jezika koji su u upotrebi u Republici Srpskoj i na engleskom jeziku.

11. Za sve dodatne informacije u vezi sa ovim javnim pozivom i postupkom tenderske prodaje, zainteresovana lica mogu se obratiti kontakt licu, na dolje navedenu adresu, svakim radnim danom od 8,00 do 16,00 časova:
Renata Mandić, 
Investiciono-razvojna banka Republike Srpske a.d. Banja Luka, 
Vidovdanska 2, 78 000 Banja Luka, Republika Srpska, BiH,
Telefon: + 387 51 334 780, Faks: + 387 51 334 770,
E-mail: renata.mandic@irbrs.org
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: