Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 19.05.2016. 09:56

(AT) Ponuda za preuzimanje BIMAL dioničko društvo za proizvodnju ulja Brčko

Izvor: Dnevni Avaz, 19.05.2016.

SOholdings

Seed Oil Holdings GmbH

1160 Wien

AUSTRIA

 

T: + 43 1 486 24 24

F: + 43 1 486 38 38

e: info@so-holdings.com

www.so-holdings.com

 

UID-Nr. ATU57164222

 

PONUDA ZA PREUZIMANJE

"BIMAL" dioničko društvo za proizvodnju ulja

ul. Bijeljinska br. 9, Brčko distrikt BiH

 

1. PODACI O CILJNOM DRUŠTVU

"BIMAL" dioničko društvo za proizvodnju ulja ul. Bijeljinska br. 9, Brčko distrikt BiH, upisano u registar preduzeća i preduzetnika Osnovnog suda Brčko distrikta BiH, JIB broj: 4600029240002, MBS: 1-323, osnovni kapital emitenta/ciljnog društva iznosi 20.720.130,00 KM i podijeljen je na 2.072.013 redovnih/običnih dionica klase A, nominalne vrijednosti od 10,00 KM po dionici, oznaka dionica BBR9R. registarski broj emitenta 02-1-1/04 u registru emitenata Komisije za hartije od vrijednosti Brčko distrikta BiH, uvrštene na redovno tržište Sarajevske berze.

 

2. PODACI O PONUDIOCU

Ponudilac je Seed Oil Holdings GmbH, WilhelminenstraBe 91/19/2, 1160 Wien, Republik Osterreich, FN (matični reg. broj): 222377 a.

 

3. PODACI O OSOBAMA S KOJIMA PONUDILAC DJELUJE ZAJEDNIČKI TE OPIS ZAJEDNIČKOG DJELOVANJA

Ponudilac zajednički djeluje sa STUDEN & Co Holding GmbH, WilhelminenstraBe 91/19/2, 1160 Wien, Republik Osterreich, FN (matični reg. broj): 178958 z.

Ponudilac i lice sa kojim ponudilac zajednički djeluju su povezana lica u smislu odredaba Zakona o preduzećima Brčko distrikta BiH. Poreci navedene povezanosti, Ponudilac i lice sa kojim ponudilac zajednički djeluje su zaključili Ugovor o načinu raspodjele deponovanih dionica u postupku preuzimanja emitenta "BIMAL" d.d. Brčko na ponudioca i lice sa kojim ponudilac zajednički djeluje.

 

4. PODACI O KLASI I BROJU DIONICA I GLASOVA CILJNOG DRUŠTVA KOJE POSJEDUJE PONUDILAC

Ponudilac posjeduje 1.881.443 redovnih/običnih dionica na ime ciljnog društva s pravom glasa, pojedinačne nominalne vrijednosti 10,00 KM koje ukupno daju 1.881.443 glasova na Skupštini Ciljnog društva, odnosno 18.814.430,00 KM ili 90,8027 % od osnovnog kapitala Oljnog društva.

Lice sa kojim ponudilac zajednički djeluje posjeduje 124.337 redovnih/običnih dionica na ime ciljnog društva s pravom glasa, pojedinačne nominalne vrijednosti 10,00 KM koje ukupno daju 124.337 glasova na Skupštini Ciljnog društva, odnosno 1.243.370,00 KM ili 6,0008 % od osnovnog kapitala Ciljnog društva.

 

5. PODACI O KLASI DIONICA KOJE SU PREDMET PONUDE ZA PREUZIMANJE

Predmet ponude za preuzimanje su 66.233 redovnih/običnih dionica na ime, klase A, što iznosi 3,1965% od ukupnog broja dionica, svaka nominalne vrijednosti od 10,00 KM, koje u trenutku davanja javne ponude nisu u vlasništvu ponudioca, koje su uvrštene na redovno tržište Sarajevske berze i na kojima nema nikakvih tereta ili prava trećih lica.

 

6. IZJAVA PONUDIOCA

Ponudilac ovim izjavljuje da se ponuda za preuzimanje upućuje svim dioničarima Ciljnog društva, za sticanje svih dionica koje su predmet ponude, pod propisanim i objavljenim uslovima navedenim u ovoj ponudi.

 

7. CIJENA PO DIONICI

Ponudilac se obavezuje platiti cijenu u iznosu od 8,35 KM ili 83,5% od nominalne vrijednosti za svaku dionicu koja je predmet ponude, a koja je utvrđena na osnovu potvrde Sarajevske berze o prosječnoj cijeni u posljednja tri mjeseca prije nastanka obaveze za objavljivanje ponude za preuzimanje.

 

8. IZVOR I NAČIN OSIGURANJA NAKNADE ZA PLAĆANJE DIONICA KOJE SU PREDMET PONUDE ZA PREUZIMANJE

Iznos naknade za plaćanje dionica koje su predmet ove ponude za preuzimanje i sve troškove koji proizilaze iz ove ponude za preuzimanje snosiće Ponudilac iz vlastitih sredstava. Radi osiguranja naknade, te troškova koji proizlaze iz ponude za preuzimanje, Ponudilac je na poseban račun Registra uplatio novčana sredstva, za šta je dostavio potvrdu ovlaštenog lica za preuzimanje (Registra vrijednosnih papira u FBiH). Obezbjeđena sredstva pokrivaju kupovinu svih dionica koje su predmet ponude za preuzimanje, te svih troškova koji proizlaze iz ponude za preuzimanje i to materijalne troškove deponovanja dionica, troškove Registra proizašle iz korporativne radnje preuzimanja, te eventualno ostale troškove u skladu sa odredbama zakona.

Prema tome, ponudilac ima na raspolaganju dovoljna vlastita sredstva, kao izvor naknade za plaćanje svih dionica i drugih troškova za sve dionice koje će biti uredno i blagovremeno deponovane u skladu sa ovom ponudom.

 

9. ROK PLAĆANJA

Ponudilac se obavezuje isplatiti ponuđenu kupoprodajnu cijenu za deponovane dionice u skladu sa uslovima iz ove ponude za preuzimanje u roku od 7 dana od dana isteka roka trajanja ponude za preuzimanje, na račun dioničara-prodavoca koji su prijavili u obrascu NP2 (nalog za prihvatanje ponude za preuzimanje).

 

10. ROK TRAJANJA PONUDE ZA PREUZIMANJE

Rok trajanja ponude za preuzimanje iznosi 30 dana od dana objavljivanja ponude u Službenom glasniku Brčko distrikta BiH, Službenom listu BiH i dnevnim novinama "Dnevni Avaz" i "Glas Srpske", s tim da rok počinje teći od dana kasnije objave (zadnjeg objavljivanja).

 

11. PODACI O REGISTRU

Plaćanje po ovoj ponudi za preuzimanje vršiće se putem Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH d.d. Sarajevo sa sjedištem u Sarajevu Maršala Tita br. 62/11, 71000 Sarajevo (u daljem tekstu Registar), posredstvom banke kod registra.

 

12. UPUTE O NAČINU I UČINCIMA DEPONIRANJA DIONICA TE DRUGIM PRAVIMA I OBAVEZAMA DIONIČARA KOJI DEPONIRAJU DIONICE, A POSEBNO O PRAVU DIONIČARA NA POVLAČENJE DIONICA I ODUSTAJANJE OD PRIHVATANJA PONUDE ZA PREUZIMANJE

Dioničar ciljanog društva koji želi prihvatiti ovu ponudu, obavezan je do isteka roka trajanja ponude za preuzimanje dostaviti Registru pisani nalog za prihvatanje ponude (NP2) ovjeren od strane notara na jedan od sljedećih načina:

a) Neposredno kod Registra u Sarajevu ul. Maršala Tita br. 62/11, svakim radnim danom od 08.00 do 15.00 sati.

b) Preporučenom poštom na adresu Registra u Sarajevu ul. Maršala Tita br. 62/II u kom slučaju nalog za prihvat ponude mora biti zaprimljen u Registru najkasnije zadnji dan roka važenja ponude.

Uz NP2 nalog, Dioničar je dužan dostaviti ovjerenu fotokopiju ili original potvrdu od banke u BiH u kojoj je otvoren račun, iz kojeg se vidi broj bankovnog računa koji je unesen u nalog NP2.

 

Obrasce koji služe za prihvatanje i odustajanje od ponude (NP2 i NP3), dioničari mogu preuzeti u roku važenja ponude u prostorijama Ciljnog društva na adresi ul. Bijeljinska br. 9, Brčko distrikt BiH, svakim radnim danom u vremenu od 08,00 do 16,45 sati kao i na web stranici Registra vrijednosnih papira u FBiH: www.rvp.ba

Uslov za provodivost i urednost naloga je da podaci o vlasniku vrijednosnih papira registrirani u sistemu Registra odgovaraju podacima upisanim u nalogu NP2.

Ukoliko nalog za ispravku podataka ne stigne do kraja roka trajanja ponude za preuzimanje zaprimljeni nalog smatrat će se da nije ni dostavljen.

Za tačnost i ispravnost podataka navedenih u nalogu za prihvatanje ponude odgovara Dioničar.

Dionice se na osnovu uredno ispunjenog pisanog naloga deponuju preknjižavanjem sa slobodne vlasničke pozicije dioničara na poseban račun za preuzimanje kod Registra otvoren za potrebe deponovanja dionica radi prihvatanja ponude za preuzimanje.

 

U istom roku koji je određen ovom ponudom za njezin prihvat, dioničar može povući svoj nalog o prihvatanju ponude tako da dostavi Registru uredno ispunjen nalog NP3 za povlačenje dionica sa računa za deponovanje kod Registra na račun dioničara kod Registra ovjeren od strane notara.

Sa dionicama koje se nalaze na računu za preuzimanje ne može raspolagati ni osoba koja ih je deponovala niti ponudilac, osim u slučajevima povlačenja prihvata ponude za preuzimanje.

Rok za plaćanje deponovanih dionica je 7 dana od dana isteka roka trajanja ponude za preuzimanje na račun dioničara koji je prijavio u NP2 obrascu.

 

13. NAMJERA PONUDIOCA U POGLEDU BUDUĆEG POSLOVANJA CILJNOG DRUŠTVA

Cilj i namjera ponudioca u slučaju uspjeha ove ponude za preuzimanje je upravljanje Društvom u pravcu njegovog razvoja i jačanja, te povećanje poslovne aktivnosti i poslovne efikasnosti ciljnog društva.

U odnosu na buduće poslovanje Ciljnog društva, Ponudilac namjerava u ciljnom društvu postići bolju efikasnost' poslovanja, finansijskih rezultata i u konačnici veće vrijednosti ciljnog društva.

Bez obzira na ishod ove ponude Ponudilac će svoja prava po osnovu većinskog vlasnika u Ciljnom društvu i dalje koristiti dajući podršku ostvarenju strateških planova Ciljnog društva.

Ponudilac smatra da ova ponuda za preuzimanje nema implikacije na politiku zapošljavanja ili radnopravni položaj radnika Ciljnog društva. Ponudilac namjerava kontinuirano usavršavanje i edukaciju radnika Ciljnog društva u skladu sa potrebama i tehnološkim zahtjevima procesa proizvodnje.

Mjesto obavljanja poslovne djelatnosti ciljnog društva i ponudioca neće se mijenjati. Ponudilac u 2016. godini nema namjeru u Ciljnom društvu vršiti promjene Nadzornog odbora i Uprave društva. U zavisnosti od rezultata poslovanja u 2016. godini, Ponudilac će analizirati iste i nakon toga odlučiti o eventualnim promjenama Nadzornog odbora i Uprave društva.

Primanja članova Nadzornog odbora i Uprave društva ne planiraju se mijenjati.

 

14. NAČIN RASPODJELE DEPONOVANIH DIONICA U POSTUPKU PREUZIMANJA CILJNOG DRUŠTVA/EMITENTA "BIMAL" D.D. BRČKO DISTRIKT BiH NA PONUDIOCA I LICE KOJE SA NJIM ZAJEDNIČKI DJELUJE

Ponudilac i lice sa kojim ponudilac zajednički djeluje su se sporazumjeli, u skladu sa Ugovorom o načinu raspodjele deponovanih dionica u postupku preuzimanja emitenta "BIMAL" d.d. Brčko na ponudioca i lice sa kojim ponudilac zajednički djeluje, da se dionice deponovane u postupku ponude za preuzimanje dioničarskog društva "BIMAL" dioničarsko društvo za proizvodnju ulja ul. Bijeljinska br. 9, Brčko distrikt BiH i dionice koje nisu deponovane u roku važenja ponude za preuzimanje (dionice za koje će se primjeniti postupak prinudne prodaje iz Zakona o preuzimanju dioničarskih društava), ukupno 66.233 dionica, raspodjeliti na ugovorne strane tako što će Seed Oil Holdings GmbH pripasti 62.127 dionica (93,8011 %) a Studen & Co Holding GmbH će pripasti 4.106 dionica (6,1989 %).

Radi zaokruživanja (cjelovitosti) broja dionica koje će se raspodijeliti između ponudioca i lica sa kojim ponudilac zajednički djeluje, dio dionica iza decimalnog zareza kod Seed Oil Holdings GmbH će pripasti Studen & Co Holding GmbH.

 

15. PRAVO PRENOSA DIONICA MANJINSKIH DIONIČARA / KLAUZULA PRINUDNE PRODAJE

U slučaju da ukupan broj deponiranih dionica s pravom glasa, zajedno sa ukupnim brojem dionica s pravom glasa koje ponudilac i lice koje s njim zajednički djeluju već posjeduju, prelazi 95% od ukupnog broja dionica s pravom glasa emitenta, a uzimajući u o&ir da ponudilac i lice koje s njim zajednički djeluje već posjeduju više od 95% dionica ciljnog -društva, ponudilac ima pravo na prenos i preostalih dionica koje nisu depo novaneM roku važenja ponude za preuzimanje. Jttk U slučaju da ponudilac u roku važenja ove Ponude za preuzimanje ne prenese svfBnice emitenta „BIMAL" dioničko društvo za proizvodnju ulja ul. Bijeljinska br. 9, Brčko distrikt BiH na koje se odnosi ova Ponuda, ponudilac zadržava pravo da iskoristi svoje zakonsko pravo na prenos preostalih dionica koje nisu deponovane u roku važenja ove Ponude za preuzimanje (prinudna prodaja), odnosno ponudilac izjavljuje da će koristiti klauzulu prinudne prodaje iz Zakona o preuzimanju dioničarskih društava. Ponudilac će u postupku prinudne prodaje prenijeti i dionice na kojima je zasnovano neko opterećenje ili ograničenje prava.

 

Za Ponudioca Seed Oil Holdings GmbH

Punomoćnik Advokat Adi Ibrahimović

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: