Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Sazivanje XIV Skupštine dioničara

Izvor: Oslobođenje, 07.05.2013.

 

 

U skladu sa odredbama člana 241. i člana 242. Zakona o privrednim društvima (SI. novine FBiH br. 23/99, 45/00,2/02 i 6/02,29/03,68/05, 91/07 i 84/08, 88/08^7/09.63/10), Odluke Nadzornog odbora broj: 4212/13 od 30.4.2013. godine, a u skladu sa članom 130. Statuta Javnog preduzeča "Šume Tuzlanskog kantona" Dioničkog društva Kladanj, Nadzorni odbor objavljuje

 

OBAVJEŠTENJE

o sazivanju XIV (četrnaeste) Skupštine dioničara

Javnog preduzeća "Šume Tuzlanskog kantona" DD

Kladanj

 

I

Obavještavaju se dioničari Javnog preduzeča "Šume Tuzlanskog kantona" DD Kladanj da će se XIV (četrnaesta) Skupština dioničara održati 29.5.2013. godine (srijeda) sa početkom u 13 sati, u prostorijama Direkcije Preduzeča u Kladnju, Ul. Fadila Kurtagića br. 1.

 

Za četrnaestu Skupštinu dioničara predlaže se sljedeći

 

DNEVNI RED:

 

I

1. Izbor radnih tijela Skupštine:

a) predsjednika Skupštine

b) dva ovjerivača zapisnika

2. Odlučivanje o Izvještaju o poslovanju JP "Šume TK" DD Kladanj za 2012. godinu uz Izvještaj ovlaštenog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja u JP "Šume TK" DD Kladanj na dan 31.12.2012. godine, Izvještaju o radu Nadzornog odbora za period 1.1.2012-31.12. 2012. godine i Izvještaju Odbora za reviziju o izvršenom pregledu finansijskih izvještaja za poslovnu 2012. godinu;

3. Odlučivanje o prijedlogu odluke o rasporedu neto dobiti za 2012. godinu;

4. Odlučivanje o Planu poslovanja JP "Šume TK" DD Kladanj za 2013. godina.

 

II

Odlukom Nadzornog odbora o sazivanju XIV (četrnaeste) redovne Skupštine dioničara imenovanje Odbor za glasanje u sastavu:

1. Rustemović Mirza, dipl. ecc...................................za predsjednika

2. Mahmutović Galib, dipl. ing. šum..................................za člana

3. Čaminski Šonja..........................................................za člana

 

Pravo odlučivanja u Skupštini ima dioničar koji se na listi dioničara kod Registra nalazio 30 dana prije datuma održavanja Skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku, ako on pada u neradni dan. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine dioničar može ostvariti neposredno ili putem punomoćnika. Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa mogu, najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja ovog obavještenja, dati prijedlog za izmjenu i dopunu dnevnog reda i prijedloga odluka sazvane Skupštine.

Dioničar - punomoćnik dužan je, najkasnije 3 (tri) dana prije održavanja Skupštine, prijaviti se Odboru za glasanje, odnosno neposredno ili preporučenom poštom, podnijeti prijavu za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini. Punomoć za učešće u radu i odlučivanju daje se u obliku pisane izjave potpisane od dioničara - vlastodav-ca i punomoćnika i dostavlja se Dioničkom društvu lično, poštanskom pošiljkom, putem faxa ili putem e-maila, najkasnije tri dana prije održavanja Skupštine.

Odbor za glasanje izdat će potvrdu o prijavi za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini, koju učesnik u radu Skupštine obavezno predaje Odboru za glasanje najkasnije 30 minuta prije početka Skupštine.

Glasanje na Skupštini vršit će se u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima i Statuta Preduzeča.

Narednog dana od dana objavljivanja obavještenja za održavanje Skupštine dioničari imaju pravo uvida u materijale i prijedloge odluka po dnevnom redu Skupštine u prostorijama Direkcije Preduzeča u Kladnju, Ulica Fadila Kurtagića broj 1. kod sekretara Preduzeča ili Uprave Preduzeča od 7 - 1530 sati.

 

Bliže informacije na tel. 035/621-212.

 

JP "Šume TK" DD

K ladanj

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: