Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Sazivanje V Skupštine

Izvor: Oslobođenje, 15.05.2013.

 

Zatvoreni investicioni fond sa javnom ponudom "Ml GROUP" D.D.

Zagrebačka 50,71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Tel. +387 33 721 940, Fax: +387 33 721 941,

infb@mi-group.ba

ID: 4200660320001

                                                                                                                   

Na osnovu člana 242. i 269. stav 1. tačka 10. Zakona o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH" broj 23/99, 45/00, 2/02,6/02,29/03,68/05,91/07,84/08, 88/08,07/09 i 63/10), člana 82. Zakona o investicijskim fondovima i člana 55. Statuta Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom "MI-GROUP" d.d. Sarajevo i Odluke o sazivanju V Skupštine Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom "MI-GROUP" d.d. Sarajevo, Nadzorni odbor objavljuje

 

OBAVJEŠTENJE

o sazivanju V Skupštine Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom " MI-GROUP" d.d. Sarajevo

 

I

Saziva se V Skupština Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom"MI-GROUP" d.d. Sarajevo (u daljem tekstu: Skup­ština) koja će se održati 5.6.2013. godine (srijeda), sa početkom u 11 sati, u Sarajevu, u sali Društva za upravljanje fondovima "MARKET INVESTMENT GROUP" d.o.o. Sarajevo, ulica Zagrebačka 50.

Skupština može odlučivati ukoliko su zastupljeni, lično ili putem punomoćnika, dioničari sa više od 30% ukupnog broja di­onica s pravom glasa.      

II                 

Za Skupštinu je utvrđen slijedeći dnevni red:

1. Izbor predsjednika Skupštine i dva dioničara - ovjerivača zapisnika sa Skupštine

2. Usvajanje godišnjih izvještaja:

a) Godišnjeg izvještaja o poslovanju Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom "MI-GROUP" d.d. Sarajevo za 2012. godinu     

b) Izvještaja vaniskog revizora o obavljenoj reviziji finansiiskih izvještaja na dan 31.12.2012. godine

c) Izvještaja Odbora za reviziju za period 1.1 - 31.12.2012. godine

d) Izvještaja o radu Nadzornog odbora Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom "MI-GROUP" d.d. Sa­rajevo za 2012. godinu

3. Donošenje odluke o raziješenju predsjednika i članova Nadzornog odbora Zatvorenog investicionog fonda sa ja­vnom ponudom "MI-GROUP dd. Sarajevo zbog isteka mandata

4. Donošenje odluke o razrješenju predsjednika i članova Odbora za reviziju Zatvorenog investicionog fonda sa ja­vnom ponudom "MI-GROUP d.d. Sarajevo radi isteka mandata

5. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom "MI- GROUP d.d. Sarajevo

6. Donošenje odluke o izboru članova Odbora za reviziju Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom "MI- GROUP d.d. Sarajevo

7. Donošenje odluke o odobrenju osnovnih elemenata za zaključenje ugovora sa predsjednikom i članovima Nadzor­nog odbora i Odbora za reviziju Zatvorenog investicionog Fonda sa javnom ponudom "MI-GROUP" d.d. Sarajevo

8. Donošenje odluke o načinu izbora vanjskog revizora Fonda

9. Informisanje Skupštine o realizaciji Godišnjeg programa investicione politike Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom "MI-GROUP" d.d. Sarajevo za 2012. godinu

III

Utvrđivanje kvoruma i rezultata glasanja na Skupštini vršit će Odbor za glasanje u sastavu: Olja Mujagić, Dženita Alibego- vić i Mirzeta Dželo.

Za zapisničara na Skupštini imenuje se Tatjana.Vitković.

 

IV

Nadzorni odbor je utvrdio prijedloge odluka po tačkama dnevnog reda, te predlaže Skupštini:

1. Izbor predsjednika Skupštine 1 dva dioničara - ovjerivača zapisnika sa Skupštine će se izvršiti na prijedlog dioniča­ra dostavljen u skladu sa ovim obavještenjem, a ako ovog prijedloga nema, izbor će se izvršiti od prisutnih dioniča­ra na prijedlog predsjedavajućeg Skupštine;

2. Da donese odluke o usvajanju:

a. Godišnjeg izvještaja o poslovanju Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom "MI-GROUP" d.d. Saraje­vo za 2012. godinu

b. Izvještaja vanjskog revizora o obavljenoj reviziji finansijskih izvještaja na dan 31.12.2012. godine

c. Izvještaja Odbora za reviziju za period 1.1-31.12.2012. godine

d. Izvještaja o radu Nadzornog odbora Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom "MI-GROUP" d.d. Sara­jevo za 2012. godinu

3. Da donese odluku o razrješenju predsjednika i članova Nadzornog odbora Zatvorenog investicionog fonda sa ja­vnom ponudom "MI-GROUP d.d. Sarajevo zbog isteka mandata

4. Da donese odluku o razrješenju predsjednika i članova Odbora za reviziju Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom "MI-GROUP d.d. Sarajevo zbog isteka mandata

5. Da donese odluku o izboru članova Nadzornog odbora Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom "MI- GROUP" d.d. Sarajevo

6. Da donese odluku o izboru članova Odbora za reviziju Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom "MI- GROUP" d.d. Sarajevo

7. Da donese odluke o odobrenju osnovnih elemenata za zaključenje ugovora sa predsjednikom i članovima Nadzor­nog odbora i Odbora za reviziju Zatvorenog investicionog ronda sa javnom ponudom "MI-GROUP" d.d. Sarajevo

8. Da donese odluku o načinu izbora vanjskog revizora Fonda

9. Da primi k znanju informaciju o realizaciji Godišnjeg programa investicione politike Zatvorenog investicionog fon­da sa javnom ponudom "MI-GROUP" d.d. Sarajevo za 2012. godinu

Izmjene dnevnog reda i prijedloga odluka Skupštine 

V

Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa ima pravo pisano predložiti izmjenu dne­vnog reda i prijedloga odluka Skupštine, te kandidate za ovjerivače zapisnika i kandidate za članove Nadzornog odbora i Odbora za reviziju.

Pisani prijedlog se dostavlja Nadzornom odboru, neposredno ili preporučenom poštanskom pošiljkom, najkasnije 8 dana od dana objavljivanja ovog obavještenja u dnevnom listu, na adresu Zatvorenog investicionog ronda sa javnom ponudom "MI- GROUP" d.d. Sarajevo, ulica Zagrebačka 50.

VI                    

Nadzorni odbor sačinjavaju predsjednik i dva člana, koji moraju ispunjavati uslove propisane Zakonom o privrednim dru­štvima, Zakonom o investicionim fondovima i Statutom Fonda.

Odbor za reviziju sačinjavaju predsjednik i dva člana, koji moraju ispunjavati uslove predviđene Zakonom o privrednim društvima.

Kandidati za predsjednika i članove Nadzornog odbora za reviziju moraju prije glasanja dati pisanu izjavu o prihvatanju kandidature i nepostojanja smetnji utvrđenih zakonom i propisom Komisije, kao i dokaz o ispunjenju uslova utrvđenih zakonom i propisom Komisije.

VII                   

Konačnu listu predloženih kandidata za članove Nadzornog odbora i Odbora za reviziju Nadzorni odbor će utvrditi na na­čin propisan Zakonom o privrednim društvima.

VIII                 

Glasanje, na Skupštini vrši se putem glasačkih listića, zaokruživanjem na glasačkom listiću odgovora "za" ili "protiv" prije­dloga odluke, odnosno zaokruživanjem broja ispred imena kandidata pri izboru dva ovjerivača zapisnika, kao i kandidata pri izboru organa Fonda, a rezultate glasanja utvrđuje Odbor za glasanje.

IX                    

Obavještenje za dioničare o postupku prijave za učešće, davanju punomoći, registraciji prijavljenih dioničara i na­činu glasanja na Skupštini:

Pravo učešća i prijava za učešće u radu i odlučivanju Skupštine

Pravo odlučivanja na Skupštini ima dioničar koji se prijavio Odboru za glasanje i koji se na listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH nalazio 30 dana prije datuma održavanja Skupštine ili posljednjeg radnog dana koji pret- i tom roku ako on pada u neradni dan. Dioničar ili punomoćnik dioničara može podnijeti prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine, neposrednom predajom ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu Zatvoreno" investicionog fonda sa javnom ponudom "MI-GROUP" d.d. Sarajevo, ulica Zagrebačka 50, na rax broj ++ 387 33 72 19 41 ili e-mail inio@mi-group.ba. sa naznakom "Odbor za glasa­nje", najkasnije tri dana prije dana određenog za održavanje Skupštine.

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine putem punomoćnika

Učešće u radu i odlučivanju Skupštine dioničar može ostvariti lično ili putem punomoćnika, koji je dužan postupati u skladu sa uputama dioničara, a ako upute nije dobio, u skladu sa razumnom prosudbom najboljeg interesa dioničara-vlastodavca.

Punomoć za učešće u radu i odlučivanju Skupštine daje se u obliku pisane izjave, potpisane od dioničara-vlastodavca i pu­nomoćnika, i dostavlja se Fondu lično, poštanskom pošiljkom, faksom ili putem e-maila, najkasnije u roku koji je utvrđen za registraciju dioničara za učešće u radu Skupštine.

Punomoć prestaje ako se dioničar-vlastodavac registruje za učešće i prisustvuje Skupštini s izričitom iskazanom namjerom da lično glasa, izdavanjem punomoći drugom licu ili opozivom punomoći u obliku pisane izjave potpisane od dioničara-vlasto­davca, te danom upisa kod Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH prijenosa dionica od dioničara-vlastodavca.

Registracija i glasanje na Skupštini

Registracija prijavljenih dioničara i podjela materijala za glasanje će se vršiti na dan održavanje Skupštine u Sarajevu, ulica Zagrebačka 50, sala Društva za upravljanje fondovima "MARKET INVESTMENT GROUP" d.0.0. Sarajevo, u vremenu od 10 do 10.45 sati.

Odbor za glasanje dužan je provjeriti valjanost ovlaštenja i identitet punomoćnika.

X                      

Uvid u isprave i materijale za Skupštinu

Narednog dana od dana objavljivanja ovog obavještenja dioničar ima pravo izvršiti uvid u sve isprave i materijale koji se odnose na prijedlog odluka uvrštenih u dnevni red Skupštine.

Uvid u navedene isprave i materijale pripremljene za Skupštinu može se izvršiti neposredno u sjedištu Zatvorenog investici­onog fonda sa javnom ponudom MI-GROUP d.d. Sarajevo, ulica Zagrebačka 50, svakim radnim danom od 10 do 12 sati.

 

 

 

Sejfo Ušanović, s. r.

PREDSJEDNIK

NADZORNOG ODBORA

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: