Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Sazivanje XII Skupštine dioničara

Izvor: Dnevni Avaz, 21.05.2013.

 

"MAGROS - METAL" D.D. 

Dioničarsko društvo za trgovinu,

proizvodnju i usluge,

Sarajevo

 

Na osnovu člana 241. i člana 242. Zakona o privrednim društvima, (Sl.Novine FBiH 23/99,45/00, 6/02 , 29/03,68/05, 91/07, 84/08), člana 62,63, i 64. Statuta " MAGROS - METAL" D.D. SARAJEVO, Nadzorni odbor Društva objavljuje:

 

OBAVJEŠTENJE

o sazivanju i održavanju XII Skupštine dioničara " MAGROS - METALA" D.D. SARAJEVO

 

Obavještavaju se dioničari" MAGROS - METALA" D.D.SARAJEVO da će se u Sarajevu , dana 25.06.2013.godine sa početkom u 16,00 sati, održati Skupština dioničara" MAGROS - METALA " D.D. SARAJEVO, u prostorijama "Magros-Metala" d.d. Sarajevo, u ulici Halilovići br. 6 Sarajevo.

Za Skupštinu se predlaže slijedeći:

DNEVNI RED

1.  Izbor

- Predsjedavajućeg Skupštine

- Zapisničara

- Odbora za glasanje

- Dva dioničara za ovjeru Zapisnika

- Vanjskog revizora i odbora za reviziju

2.   Usvajanje Zapisnika sa XI Skupštine dioničara održane 24.04.2012. godine.

3.   Izbor i imenovanje Nadzornog odbora - po isteku mandata

4.   Donošenje Odluke o usvajanju

- godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva za 2012. godinu sa izvještajem vanjskog revizora

- izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2012. godinu i

- izvještaja o radu Odbora za reviziju za 2012. godinu

5.  Donošenje Odluke o pokriću gubitka za 2012. godinu

6.   Razno

Pravo odlučivanja u Skupštini dioničara "Magros-Metala" d.d. Sarajevo ima dioničar koji se na listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira Federacije BiH nalazi 30 dana prije datuma održavanja Skupštine.

Pozivaju se dioničari da lično ili putem punomoćnika, prisustvuju i učestvuju u radu Skupštine.

Punomoćnici dioničara dužni su prilikom prijave dioničara za učešće u radu Skupštine, predati punomoć za zastupanje dioničara, potpisanu od dioničara, fizičkog lica, ili zastupnika dioničarskog pravnog lica i ovjerenu od strane nadležnog organa.

Ukoliko dioničar lično učestvuje u radu Skupštine, potrebno je da dostavi pismenu prijavu i ovjerenu kopiju lične karte najkasnije 3 dana prije početka Skupštine.

Ukoliko učestvuje putem punomoćnika, punomoć se predaje 3 dana prije početka Skupštine, uz pismenu prijavu za učešće u kojoj se označava ime punomoćnika, ovjerena kopija lične karte punomoćnika i izvod iz sudskog registra za pravno lice, ukoliko se radi o pravnom licu, u kojem je označen zakonski zastupnik pravnog lica. Izvod ne smije biti stariji od 6 mjeseci.

Uvid u materijale dioničari mogu izvršiti u sjedištu "Magros-Metala" d.d. Sarajevo, u Halilovići br. 6 u Sarajevu u vremenu od 9,00 - 15,00 sati, svakog radnog dana od dana oglašavanja do dana održavanja Skupštine, uz prethodnu najavu na kontakt telefon : 033/454-124.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: