Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Sazivanje XII (dvanaeste) Skupštine dioničara

Izvor: Oslobođenje, 22.05.2013.

 

Na osnovu članova 241. i 242. Zakona o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH", broj 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08, 7/09 i 63/10), člana 10. Pravila upravljanja dioničkim društvima ("Službene novine FBiH", br. 24/06,27/06 i 30/07), čla­na 61. Statuta Šumarstvo "Prenj" d.d. Konjic i Odluke Nadzornog odbora Šumarstvo "Prenj" d.d. Konjic br. P- 33/13 od 15. 5. 2013. godine, Nadzorni odbor Društva objavljuje

 

OBAVJEŠTENJE

O SAZIVANJU XII (DVANAESTE) SKUPŠTINE DIONIČARA DRUŠTVA ŠUMARSTVA "PRENJ" DD KONJIC

 

Obavještavaju se dioničari Društva Šumarstvo "Prenj" d.d. Konjic da će se 20. (četvrtak) 6. 2013. godine sa početkom u 11 sati u prostorijama sjedišta Društva u Konjicu, ul. Sarajevska br. 31, održati redovna XII skupština Dioničara društva Šumarstvo "Prenj" d.d. Konjic.

Za skupštinu se predlaže slijedeći:

DNEVNI RED

1. Utvrđivanje kvoruma i izbor radnih tijela:

a) izbor predsjedavajućeg Skupštine;

b) izbor Odbora za glasanje (predsjednik i 2 člana)

c) izbor zapisničara;

d) izbor dva ovjerivača zapisnika;

2. Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa XI skupštine dioničara održane 15. (petak) juna 2012. godine.

3. Donošenje odluke o usvajanju izvještaja Društva za 2012. godinu, koji uključuje:

a) Finansijski izvještaj Društva;

b) Izvještaj Odbora za reviziju;

c) Izvještaj vanjskog revizora;

d) Izvještaj o radu Nadzornog odbora;

4. Donošenje odluke o načinu pokrića ostvarenog gubitka Šumarstvo "Prenj" d.d. Konjic za 2012. godinu.

5. Glasanje o povjerenju Nadzornom odboru - pojedinačno.

6. Donošenje odluke o izbora vanjskog revizora za 2013. godinu.

Lista dioničara Društva i svi materijali koji se nalaze na dnevnom redu sa prijedlozima odluka za XII skupštinu dioničara Društva dostupni su dioničarima Društva u prostorijama Šumarstvo "Prenj" d.d. Konjic na adresi Sarajevska br. 31, prvi dan po objavljivanju ovog obavještenja.

U radu i odlučivanju XII skupštine dioničara Društva mogu učestvovati svi dioničari Društva ko­ji se nalaze na listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira 30 dana prije datuma održavanja Skupštine, lično ili putem ovlaštenog punomoćnika po osnovu pisane i ovjerene punomoći od da­vaoca punomoći i punomoćnika date na obrascu koji se može dobiti u prostorijama Društva.

Glasanje na Skupštini vrši se putem glasačkih listića, koji sadrže ime ili firmu dioničara i broj glasova kojim raspolaže. Glasanje se vrši zaokruživanjem na glasačkom listiću odgovora "za" ili "protiv" prijedloga odluke, odnosno zaokruživanjem "za" ili "protiv" davanja povjerenja članu Nadzornog odbora prilikom glasanja o povjerenju članovima Nadzornog odbora. Dioničar ili grupa dioničara sa 5 % i više dionica Društva sa pravom glasa ima pravo dati eventu­alni prijedlog za izmjenu i dopunu dnevnog reda Skupštine sa prijedlogom odluke u skladu sa pro­pisanom procedurom i zakonom u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja ovog obavještenja.

Dioničari ili punomoćnici dioničara koji žele učestvovati u radu XII skupštine dužni su dostavi­ti prijavu za učešće u radu i odlučivanju XII skupštine dioničara lično ili putem pošte na adresu: Sarajevska br. 31, 88 400 Konjic, najkasnije 3 (tri) dana prije datuma održavanja skupštine. Svim uredno prijavljenim dioničarima ili punomoćnicima dioničara Odbor za glasanje će izdati potvrdu o prijemu prijave, koju dioničar predaje Odboru za glasanje najkasnije 30 minuta pred početak rada Skupštine uz prezentiranje dokumenta za identifikaciju (kopiju dokumenta, lična karta, pasoš itd.).

Sve dodatne informacije mogu se dobiti lično u prostorijama Društva na gore navedenoj adresi ili na telefon 036/726-209.

 

NADZORNI ODBOR

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: