Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Sazivanju XVI (šesnaeste) Skupštine dioničara

Izvor: Oslobođenje, 23.05.2013.

 

Na osnovu članova 241, 242. i 269. Zakona o privrednim društvima ("SI. novine FBiH", br. 23/99, 45/00, 2/02, 06/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08 i 7/09), člana 50. Statuta "Borac" Export-Import d.d. Travnik i Odluke Nadzornog odbora br. 27/13, Nadzorni odbor Društva "Borac" Export-Import d.d. Travnik objavljuje

 

OBAVJEŠTENJE

o sazivanju šesnaeste Skupštine dioničara "BORAC" EXPORT-IMPORT DD TRAVNIK

 

I  Obavještavaju se dioničari Društva "BORAC" EXPORT-IMPORT DD TRAVNIK da će se 14.6.2013. go­dine sa početkom u 11 sati održati šesnaesta Skupština dioničara.

Skupština će se održati u sjedištu "Borac" Export-Import d.d. Travnik, u upravnoj zgradi, prizemlje, sala za sastanke.

II  Za Skupštinu se predlaže sljedeći dnevni red

1) Izbor radnih tijela Skupštine:

a) Skupštinom, do izbora predsjednika Skupštine, predsjedava prisutni dioničar ili punomoćnik dioniča­ra s najvećim brojem dionica s pravom glasa. Skupština većinom glasova između prisutnih dioničara i punomoćnika dioničara bira predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika;

b) Za zapisničara se predlaže sekretar Društva;

c) Utvrđivanje kvoruma i rezultata glasanja vršit će Odbor za glasanje koji čine: Sefer Ajla - predsjednik, Čorhodžić Faruk - član, Alihođić Mirsad - član.

2) Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja Društva koji uključuje:

a) Finansijski izvještaj o poslovanju "Borac" Export-Import d.d. Travnik za 2012. g.

b) Izvještaj vanjskog revizora

c) Izvještaj Odbora za reviziju

d) Izvještaj Nadzornog odbora o radu

III 

a) Dioničari ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa imaju pravo pisano predlo­

žiti izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka Skupštine najkasnije u roku od osam dana od dana objavljivanja ovog obavještenja uz obavezu Nadzornog odbora da takav prijedlog objavi na isti način kao i ovo obavještenje.

b) Pravo učešća i odlučivanja na Skupštini imaju dioničari koji se nalaze na listi dioničara kod Registra vrije­dnosnih papira FBiH 30 dana prije datuma održavanja Skupštine.

c) Skupštini dioničara mogu prisustvovati dioničari ili punomoćnici dioničara koji su podnijeli prijavu za uče­šće u radu i odlučivanju Skupštine neposrednom predajom iste Odboru za glasanje, faxom br. 030-511 -491, poštom na adresu Društva najkasnije 3 dana prije održavanja Skupštine.

- Svim prijavljenim dioničarima (punomoćnicima dioničara) izdat će se potvrda o prijavi za učestvovanje u radu i odlučivanju na Skupštini koju je učesnik u radu Skupštine dužan predati Odboru za glasanje na­jkasnije 30 minuta prije početka Skupštine.

- Punomoćnik dioničara mora imati urednu punomoć u obliku pisane izjave potpisane od dioničara vlas- todavca i punomoćnika i dostaviti je Odboru za glasanje na način iz stava I tačke c) najkasnije u roku ko­ji je utvrđen za registraciju dioničara.

- Dioničar Društva može dati pojedinačnu punomoć samo jednoj osobi, a jedna osoba može biti punomo­ćnik više dioničara.

- Punomoć mora sadržavati ovlaštenje punomoćnika u okviru dnevnog reda Skupštine.

d) Glasanje na Skupštini vrši se putem glasačkih listića koji sadrže ime dioničara i broj glasova kojima raspolaže. Glasanje se vrši zaokruživanjem na glasačkom listiću odgovora "ZA" ili "PROTIV" prijedloga odluke ili ime­na kandidata pri izboru organa Društva. Rezultate glasanja utvrđuje Odbor za glasanje.

e) Dioničari i njihovi punomoćnici imaju pravo izvršiti uvid u materijale za predviđeni dnevni red, kao i u lis­tu dioničara i to svakim radnim danom od 10 do 14 sati kod sekretara Društva u sjedištu Društva, Vezirska bb, Travnik.                                     

Sve dodatne informacije u vezi s održavanjem Skupštine mogu se dobiti radnim danima na telefon 030 511 491.

   

Nadzorni odbor 

Čorhodžić Mehmed

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: