Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Sazivanje Skupštine

Izvor: Oslobođenje, 23.05.2013.

 

GS - TVORNICA MAŠINA TRAVNIK DD

TRAVNIK

Na osnovu člana 242. Zakona o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH", br. 23/99,45/00,2/02, 6/02,29/03,68/05,91/07 i 84/08), člana 97. stav 1. Statuta GS-TMT d.d. Travnik i Odluke Nadzornog odbora o sazivanju Skupštine GS TMT d.d. Travnik br. 2016-05/13 od 21.5.2013. godine, objavljuje se sljedeće

 

OBAVJEŠTENJE

O SAZIVANJU SKUPŠTINE GS-TVORNICA MAŠINA TRAVNIK DD TRAVNIK 

 

- Obavještavaju se dioničari GS-Tvomica mašina Travnik d.d. Travnik da će se godišnja SKUPŠTINA dioničara Društva održati u poslovnim prostorijama Društva u Travniku, Slimena bb, 25.6.2013. godine u 14 sati.

II  - Za Skupštinu je od Nadzornog odbora predložen sljedeći

Dnevni red

1. Izbor predsjednika Skupštine i dva (2) ovjerivača zapisnika.

2. Usvajanje godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva, koji uključuje:

-  finansijski izvještaj (bilans stanja i bilans uspjeha) GS-TMT d.d. Travnik za 2012. godinu,

-  izvještaj o radu Nadzornog odbora,

-  izvještaj vanjskog revizora - "ORECONS" d.o.o. Zenica za 2012. godinu,

-  izvještaj Odbora za reviziju GS-TMT d.d. Travnik za 2012. godinu.

3. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti Društva po godišnjem obračunu za 2012.

4. Donošenje odluke o načinu izbora vanjskog revizora za reviziju poslovanja u 2013. godini.

5. Razmatranje i usvajanje poslovnog plana GS-TMT d.d. Travnik za 2013. godinu.

III  - Za odlučivanje Skupštine, Nadzorni odbor je utvrdio:

- prijedlog odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva za 2012. godinu, zajedno sa iz­vještajem o radu Nadzornog odbora, izvještajem Odbora za reviziju i izvještajem vanjskog revizora,

- prijedlog odluke o raspodjeli dobiti za poslovnu 2012. godinu,

- prijedlog odluke o načinu izbora vanjskog revizora za reviziju poslovanja u 2013. godini.

IV U Odbor za glasanje na sjednici Skupštine imenuju se: Dženana Karadžoz (predsjednik), Enisa Zahiro- vić (član) i Anela Mujčinović (član).

Za vođenje zapisnika na sjednici Skupštine odgovoran je sekretar dioničkog društva Samir Alić.

- Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa, imaju pravo pre­dložiti, najkasnije u roku od 8 dana od objavljivanja ovog obavještenja, izmjenu dnevnog reda i prije­dloga odluka za Skupštinu. Prijedlog se podnosi u pisanom obliku neposredno u Društvu ili poštom, pre­poručenom pošiljkom, na adresu sjedišta Društva.

VI  - Dioničari ili njihovi punomoćnici imaju pravo uvida u pripremljene materijale i prijedloge odluka za Skupštinu po pitanjima koja su uvrštena u dnevni red, neposredno u sjedištu GS-TMT, Travnik - Slimpna bb, svakim radnim danom od 9 do 13 sati.

VII  - Pravo učešća u radu Skupštine imaju dioničari lično ili njihovi punomoćnici koji se prijave za učešće u radu Skupštine najkasnije tri (3) dana prije dana održavanja Skupštine.Punomoć mora biti potpisana i propisno ovjerena, a predaje se Odboru za glasanje neposredno pred za­sjedanje Skupštine, zajedno za identifikacijskim dokumentom (lična karta, pasoš). Kontakt-telefoni su 030/519-300 i 519-303, telefon/fax 030/515-479.

 

 

 

DIREKTOR
Snježana Kopruner

 

Travnik: 21.5.2013. godine

Broj: 2051-05/13

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: