Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Sazivanje petnaeste Skupštine

Izvor: Dnevni Avaz, 24.05.2013.

 

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

REGISTAR VRIJEDNOSNIH PAPIRA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

 

Na osnovu člana 242. Zakona o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH, br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08, 7/09 i 63/10), člana 22. stav 2. Statuta Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH, br. 26/09 i 44/11) i Odluke Nadzornog odbora Registra vrijednosnih papira d.d. Sarajevo, broj: 04-3-NO-5568/13 od 23.05.2013. godine o sazivanju petnaeste skupštine Registra vrijednosnih papira d.d. Sarajevo, Nadzorni odbor Registra vrijednosnih papira d.d. Sarajevo, objavljuje

 

OBAVJEŠTENJE

o sazivanju petnaeste Skupštine Registra vrijednosnih papira d.d. Sarajevo

 

Petnaesta Skupština Registra vrijednosnih papira d.d. Sarajevo saziva se za 14.06.2013. godine, sa početkom u 15,00 sati.

Skupština će se održati u Sarajevu, ulica Maršala Tita 62/11 (sala Komisije za vrijednosne papire Federacije BiH).

Za petnaesetu Skupštinu Registra utvrđenje sljedeći

Dnevni red :

1. Izbor predsjednika petnaeste Skupštine,

2. Izbor dva dioničara ovjerivača zapisnika petnaeste Skupštine,

3. Donošenje Odluke o usvajanju Plana poslovanja Registra za 2013. godinu, koji uključuje program rada, finansijski plan i plan investicija Registra za 2013. godinu,

4. Donošenje Odluke o izboru dva člana Nadzornog odbora Registra, na mjesto dva razrješena člana Nadzornog odbora Registra;

5. Donošenje Odluke o odobravanju teksta Ugovora o pravima i obavezama u obavljanju dužnosti člana Nadzornog odbora Registra koji će dva izabrana člana Nadzornog odbora Registra zaključiti sa Upravom Registra;

Učešće u radu i odlučivanju na petnaestoj skupštini Registra

1. Pravo odlučivanja na skupštini ima dioničar koji se na listi dioničara Registra nalazi 30 dana prije datuma održavanja skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan.

Pravo učešća u radu i odlučivanju skupštine dioničar Registra ostvaruje putem punomoćnika, koji je dužan postupati u skladu sa uputama dioničara, a ako upute nije dobio, u skladu sa razumnom prosudbom najboljeg interesa dioničara - vlastodavca.

Punomoć se daje u obliku pisane izjave, potpisane od strane dioničara — vlastodavca i punomoćnika i dostavlja se Registru neposredno, putem pošte ili faksa, najkasnije u roku za podnošenje prijave za učešće u radu skupštine.

Punomoćnik je dužan podnijeti Odboru za glasanje pismenu prijavu za učešće na skupštini, zajedno s kopijom isprave za osobnu identifikaciju, najkasnije tri dana prije datuma održavanja skupštine, neposredno ili preporučenom poštom na adresu: Registar vrijednosnih papira d.d. Sarajevo, Maršala Tita 62/11, 71 000 Sarajevo.

Punomoćnik je dužan predočiti ispravu za osobnu identifikaciju, Odboru za glasanje u prostoriji odredenoj za održavanje skupštine, najkasnije 30 minuta prije vremena određenog za početak skupštine.

Glasanje na skupštini vrši se putem glasačkih listića koji sadrže naziv/firmu dioničara i broj glasova kojim raspolaže.

Glasanje se vrši zaokruživanjem na glasačkom listiću odgovora "za" ili "protiv" prijedloga odluke ili imena kandidata za izbor dva člana Nadzornog odbora Registra.

2. Kandidata za člana Nadzornog odbora Registra može predložiti dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% dionica sa pravom glasa. Prijedlog se podnosi pismeno najkasnije osam dana od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine Registra u čiji dnevni red je uključeno i pitanje izbora članova Nadzornog odbora Registra.

3. Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa, ima pravo pismeno predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka za petnaestu Skupštinu Registra, najkasnije osam dana od dana objavljivanja ovog obavještenja.

4. Narednog dana od dana objavljivanja obavještenja do dana održavanja skupštine dioničar ima pravo uvida u materijale pripremljene za petnaestu Skupštinu Registra u sjedištu Registra vrijednosnih papira d.d. Sarajevo, ulica Maršala Tita 62/11.

 

Broj: 04-3-NO-5570/13

Sarajevo, 23.05.2013. godine

 

Nadzorni odbor Registra vrijednosnih papira u F BiH d.d. Sarajevo 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: