Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Sazivanje X godišnje sjednice Skupštine akcionara

Izvor: Press Republika Srpska, 24.05.2013.

 

Na osnovu člana 272. Zakona o privrednim društvima («Službeni glasnik Republike Srpske», broj 127/08 i 58/09 i 100/11), člana 35. Statuta ZIF-a "VB FOND" AD Banja Luka, te Odluke Upravnog odbora Društva br. 204-03/13 od 22.05.2013.god. objavljuje se

 

S A Z I V 
X godišnje sjednica Skupštine akcionara, 
Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom
»VB FOND« a.d. Banja Luka


deseta godišnja skupština akcionara Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom »VB FOND« a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: Fond), održaće se dana 25.06.2013.godine u prostorijama Društva za upravljanje investicionim fondovima „AKTIVA INVEST" AD u Ulici Prvog krajiškog korpusa 13 Banja Luka, sa početkom u 12 časova, sa sledećim

DNEVNIM REDOM:

1. Imenovanje Radnih tijela
2. Usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa I vanredne Skupštine akcionara od 04.06.2012.god.
4. Razmatranje i usvajanje Revizorskog izvještaja o obavljenoj reviziji fin.izvještaja Fonda za 2012.god.
5. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja Fonda za 2012.god.
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Fonda za 2012.god.
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora Fonda u 2012.god.
8. Razmatranje i usvajanje Okvira poslovne politike Fonda za 2013.god.
9. Donošenje Odluke o razrješenju Predsjednika i članova Nadzornog odbora Fonda
10. Donošenje Odluke o imenovanju Predsjednika i članova Nadzornog odbora Fonda
11. Donošenje Odluke o utvrđivanju naknade za rad Nadzornom odboru Fonda
12. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Fonda
13. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Prospekta Fonda

Skupština akcionara Fonda može odlučivati ako su prisutni ili predstavljeni akcionari koji imaju više od 30% ukupnog broja glasova, uključujući i glasove akcionara koji su se opredijelili da glasaju pisanim putem.U slučaju nemogućnosti održavanja sjednice u određeno vrijeme, ponovljena Skupština će se održati isti dan sa početkom u 13 časova, na istom mjestu, sa istim dnevnim redom. Pravo glasa imaju akcionari upisani u Knjigu akcionara na dan 15.06.2013.godine.Materijali za sjednicu Skupštine akcionara Fonda dostupni su u sjedištu Društva , Ulica Prvog krajiškog korpusa 13, Banja Luka, u redovnom radnom vremenu.Akcionari koji nisu u mogućnosti da sjednici prisusutvuju lično ili putem punomoćnika (punomoć mora biti ovjerena kod nadležnog organa ili u Društvu), mogu da glasaju i pisanim putem.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na tel: (051) 222-382.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: