Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Sazivanje redovne godišnje sjednice Skupštine akcionara

Izvor: Nezavisne novine, 25.05.2013.

Mješoviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće a.d. Trebinje
Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik AD Ugljevik


Broj: 9715/13.
Datum, 24.05.2013. godine

Na osnovu člana 34 stav 3 i stav 8, člana 36 i člana 44 stav 1 tačka 4 Statuta Mješovitog holdinga "Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće a.d. Trebinje - Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik AD Ugljevik, člana 9 stav 2 tačka 4 Poslovnika o radu Nadzornog odbora Zavisnog preduzeća Rudnik i Termoelektrana Ugljevik, AD Ugljevik i člana 11 Poslovnika o radu Skupštine akcionara Mješovitog holdinga "Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće a.d. Trebinje - Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik AD Ugljevik, te svoje odluke broj 9714/13. od 24.05.2013. godine, Nadzorni odbor preduzeća na 7. sjednici održanoj dana 24.05.2013. godineSAZIVA
REDOVNU GODIŠNJU SJEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA MJEŠOVITOG HOLDINGA "ELEKTRO-PRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE" MATIČNO PREDUZEĆE AD TREBINJE - ZAVISNOG PREDUZAĆA RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK AD UGLJEVIKREDOVNA godišnja sjednica Skupštine akcionara održaće se dana 27.06.2013. godine (četvrtak) u Ugljeviku, sala upravne zgrade preduzeća s početkom u 12 časova.


Za redovnu godišnju sjednicu Skupštine akcionara predložen je sljedeći
Dnevni red
1. Izbor i imenovanje predsjednika Skupštine - imenuje ga Skupština,
2. Izbor radnih tijela:
- komisije za glasanje - imenuje je predsjednik Skupštine
- zapisničara - imenuje ga predsjednik Skupštine
- dva ovjerivača zapisnika - imenuje ih predsjednik Skupštine
3. Izvještaj Komisije za glasanje
4. Razmatranje i usvajanje:
- zapisnika sa vanredne sjednice Skupštine akcionara održane dana 21.12.2012. godine OPI broj 58 13
- ispravke i dopune zapisnika sa vanredne sjednice Skupštine akcionara održane dana 21.12.2012. godine OPI broj 160/13.
- zapisnika sa 1. vanredne sjednice Skupštine akcionara održane dana 18.01.2013. godine OPU broj 158/13.
- ispravke i dopune aapisnika sa vanredne sjednice Skupštine akcionara održane dana 18.01.2013. godine OPU broj 309/13.
5. Razmatranje i usvajanje:
- Izvještaja o realizaciji odluka i zaključaka sa vanredne sjednice Skupštine akcionara održane dana 21.12.2012. godine
- Izvještaja o realizaciji odluka i zaključaka sa vanredne sjednice Skupštine akcionara održane dana 18.01.2013. godine
6. Razmatranje i usvajanje izvještaja nezavisnog revizora "Deloitte" o reviziji finansijskih izvještaja Mješovitog holdinga "Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće a.d. Trebinje - Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik AD Ugljevik za 2012. godinu
7. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju Mješovitog holdinga "Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće a.d. Trebinje - Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik AD Ugljevik za 2012. godinu
8. Razmatranje i usvajanje finansijskih izvještaja Mješovitog holdinga "Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće a.d. Trebinje - Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik AD Ugljevik za 2012. godinu
9. Razmatranje i usvajanje odluke o raspodjeli dobiti Mješovitog holdinga "Elektroprivreda Republike Srpske" Ma-tično preduzeće a.d. Trebinje - Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik AD Ugljevik za 2012. godinu
10. Razmatranje i usvajanje konsolidovanog finansijskog izvještaja o poslovanju Mješovitog holdinga "Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće a.d. Trebinje - Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik AD Ugljevik za 2012. godinu
11. Razmatranje i usvajanje etičkog kodeksa Mješovitog holdinga "Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće a.d. Trebinje - Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik AD Ugljevik
12. Razmatranje i prihvatanje izvještaja o radu Nadzornog odbora Mješovitog holdinga "Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće a.d. Trebinje - Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik AD Ugljevik za 2012. godinu
13. Razmatranje i prihvatanje izvještaja o radu Odbora za reviziju Mješovitog holdinga "Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće a.d. Trebinje - Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik AD Ugljevik za 2012. godinu
14. Razmatranje i prihvatanje izvještaja Odbora za reviziju Mješovitog holdinga "Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće a.d. Trebinje - Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik AD Ugljevik o ugovorima zaključenim između preduzeća i povezanih lica u 2012. godini
15. Razmatranje i prihvatanje informacije u vezi s povećanjem novčanog uloga u TERMO NOVA DOO Ugljevik sa osvrtom na zahtjev predstavnika Fonda za restituciju Republike Srpske a.d. Banjaluka u MH ERS ZP Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik i predstavnika MH ERS MP u MH ERS ZP Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik iznijetog u izjašnjenju (pisanom glasanju) po tačkama dnevnog reda od 18.01.2013. godine
16. Tekuća pitanja


Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra koji sadrži ozna ku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupšime akcionara. tj. na dan 18.06.2013. godine.


Pravo da učestvuju  u radu Skupštine akcionara imaju svi akcionari lično ili zastupani po punomoćnicima.
Punomoć za zastupanje akcionara mora biti ovjerena kod nadležnog organa i sadržati: podatke o vlastodavcu (vlasniku akcija) i punomoćniku; podatke o broju, vrsti i klasi akcija za koje se daje punomoć; granice ovlaštenja i vremenu trajanja punomoći.


Ukoliko akcionar glasa pisanim putem, pisana izjava o glasanju mora biti ovjerena kod nadležnog organa.
Poziv za sjednicu Skupštine akcionara objaviti bez prekida na intemet stranici preduzeća www.riteugljevik.com, a uz to objaviti u dnevnim listovima "Glas Srpske" i "Nezavisne novine" kao i na oglasnim tablama preduzeća odmah nakon donošenja ove odluke.
Materijale za održavanje sjednice Skupštine akcionara objaviti na oglasnoj tabli upravne zgrade i radnih jedinica ovog preduzeća, a uvid u iste se može izvršiti svakog radnog dana od dana objavljivanja ove odluke do dana održavanja sjednice Skupštine, u terminu od 7 do 15 časova, u Organizaciono-pravnom sektoru - Pravna služba preduzeća, kancelarija 105.


Pozivaju se svi akcionari, fizička i pravna lica da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pisanim putem, uzmu učešće u radu Skupštine akcionara.
U slučaju da se zakazana sjednica Skupštine akcionara ne održi dana 27.06.2013. godine, ponovljena sjednica Skupšt¬ne akcionara održaće se 04.07.2013. godine, na istom mjestu, sa istim dnevnim redom i u isto vrijeme.PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA
Dragiša Maksimović, dipl. inž. Elektrotehnike

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: