Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Izvođenje radova na rekonstrukciji raskrsnice sa semaforizacijom, cesta M18 i ul. Toplička u Živinicama, dionica :006, Šićki Brod-Živinice

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 44, 10.06.2013

JAVNO PREDUZEĆE CESTE FEDERACIJE BiH
D.O.O.
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 327-1-3-1-335/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZEĆE CESTE FEDERACIJE BiH d.o.o.
Kontakt osoba: Mr.sci.Reuf Boračić, dipl.ing.saob., tel 033 250
402, Miralem Čebo, dipl.ing.građ., tel 033 563 480, fax 033 250
381
Adresa: TEREZIJA 54
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo
IDB/JIB: 4200339240004
Telefon: 033250370
Faks: 033563495
Internet adresa(web):www.jpcfbih.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Ostalo
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Gradnja autoputeva, cesta,aerodroma i sportskih objekata
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 2
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Rekonstrukcija raskrsnice sa semaforizacijom, cesta M18 i ul.
Toplička u Živinicama, dionica :006, Šićki Brod-Živinice, km
12+000
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Lot 1: Rekonstrukcija raskrsnice i
Lot 2 Semaforizacija raskrsnice
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Registracija za obavljanje djelatnosti iz predmeta nabavke u skladu
sa važećom zakonskom regulativom.
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Za Lot 1:
- pristup ili posjedovanje likvidnih sredstva i/ili kreditne olakšice u
vrijednosti od najmanje 50.000,00 KM, ne uzimajući u obzir druge
ugovorne obaveze;
najmanji prosječni godišnji prihod koji je ponuđač ostvario na
izvođenju radova na izgradnji i održavanju cesta, rekonstrukcija
raskrsnica, izrada pješačkih staza u posljednje tri (3) godine u visini
od 250.000,00 KM.
Za Lot 2:
- pristup ili posjedovanje likvidnih sredstva i/ili kreditne olakšice u
vrijednosti od najmanje 30.000,00 KM, ne uzimajući u obzir druge
ugovorne obaveze;
najmanji prosječni godišnji prihod koji je ponuđač ostvario na
izvođenju radova na izrada i održavanje semafora u posljednje tri
(3) godine u visini od 150.000,00 KM.
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Za Lot 1:
uspješno iskustvo u ulozi glavnog izvođača u izvođenju najmanje
tri (3) ugovora na izgradnji i održavanju cesta rekonstrukcija
raskrsnica, izrada pješačkih staza od kojih jedan vrijednosti veće od
100.000,00 KM. u posljednje tri godine;
mogućnost da ponude kvalificirana lica odgovorna za realizaciju
Ugovora i to: voditelj građenja-diplomirani inženjeri
građevinarstva sa najmanje 5 godina iskustva na poslovima
niskogradnje i položenim stručnim ispitom.
posjedovanje ili osiguran pristup potrebnoj tehničkoj opremi za
realizaciju Ugovora prema zahtjevima navedenim u tenderskoj
dokumentaciji
Za Lot 2:
uspješno iskustvo u izvođenju najmanje tri (3) ugovora izrade i
održavanje semafora od kojih bar jedan vrijednosti veće od
60.000,00 KM. u posljednje tri godine;
mogućnost da ponude kvalificirana lica odgovorna za realizaciju
Ugovora i to: voditelj građenja-dipl.inž.elektrotehnike ili
dipl.ing.saob. sa najmanje 5 godina iskustva na poslovima
semaforizacije i položenim stručnim ispitom.
posjedovanje ili osiguran pristup potrebnoj tehničkoj opremi za
realizaciju Ugovora prema zahtjevima navedenim u tenderskoj
dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti do 10.6.2013. godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 30
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 10.7.2013. Vrijeme: 12:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 10.7.2013. Vrijeme: 12:00
Mjesto: Terezija 54, 71000 Sarajevo
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
USLOV ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE
Počev od 10.6.2013. god. uz potvrdu o uplati 30,00 KM i prethodnu
najavu svakim radnim danom u periodu od 9 do 15 sati.
Broj računa: 1540012000213981, INTESA SANPAOLO BANK
D.D. Sarajevo
Svrha doznake: Otkup TD Rekonstrukcija raskrsnice, cesta M18 i
ul. Toplička u Živinicama
Primalac: JP Cesta Federacije BiH; Vrsta prihoda: 722565;
Općina: 077; Budžetska organizacija: 0000000; Poziv na broj: 0
Zainteresirani dobavljači imaju pravo uvida u tendersku
dokumentaciju prije nego što je otkupe.
Ugovorni organ zadržava pravo da eventualnu nabavku dodatnih
usluga provede u skladu sa članom 11. Zakona o javnim nabavkama
BiH.
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
LOT 1
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Rekonstrukcija raskrsnice, cesta M18 i ul. Toplička u Živinicama,
dionica :006, Šićki Brod-Živinice, km 12+000
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Prema predmjeru radova datom u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
80.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
2 mjeseca ( šesdeset dana)
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Raskrsnica cesta M18 i ul. Toplička u Živinicama, dionica :006,
Šićki Brod-Živinice, km 12+000
V. Dodatne informacije
Nema
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
LOT 2
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Semaforizacija raskrsnice, cesta M18 i ul. Toplička u Živinicama,
dionica :006, Šićki Brod-Živinice, km 12+000
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Prema predmjeru radova datom u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
65.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
2 mjeseca ( šesdeset dana)
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Raskrsnica cesta M18 i ul. Toplička u Živinicama, dionica :006,
Šićki Brod-Živinice, km 12+000
V. Dodatne informacije
Nema
(M1-A-8486-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: