Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Izvođenje radova na rehabilitaciji i sanaciji kolovoza regionalne ceste R-455a Svatovac - Živinice - Zelenika

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 44, 10.06.2013

MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I
SAOBRAĆAJA TK
DIREKCIJA CESTA TUZLA
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 364-1-3-1-30/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja TK, Direkcija
cesta Tuzla
Kontakt osoba: Zemira Beširović
Adresa: Albina Herljevića 43
Poštanski broj: 75000
Opština/Grad: Tuzla
IDB/JIB: 4209420020008
Telefon: 035281500
Faks: 035282482
Elektronska pošta(e-mail):dir.cesta@bih.net.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za učešće
KaouAneksuA
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo,
Tuzlanski kanton
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Gradnja autoputeva, cesta,aerodroma i sportskih objekata
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvođenje radova na rehabilitaciji i sanaciji kolovoza regionalne
ceste R-455a Svatovac - Živinice - Zelenika, st. od 6+750 do 9+750
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Izvođenje radova na rehabilitaciji i sanaciji kolovoza regionalne
ceste R-455a Svatovac - Živinice - Zelenika, st. od 6+750 do 9+750
II.5. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
598.290,00
II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez
PDV-a)
598.290,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
R-455a Svatovac - Živinice - Zelenika
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
70 kalendarskih dana
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti do 1.7.2013. godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 50,00 KM na broj računa:
1321000311387371
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 10.7.2013. Vrijeme: 10:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 10.7.2013. Vrijeme: 12:00
Mjesto: Direkcija cesta Tuzla, Albina Herljevića 43, Tuzla
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Sva korespodencija između ugovornog organa i ponuđača će se
odvijati pismenim putem preko Ureda za zajedničke poslove
kantonalnih organa - za Direkciju cesta Tuzla, Slatina 2, Tuzla i
putem faxa broj: 035 282 482
Ponuđači koji su uplatili tendersku dokumentaciju u prethodnom
poništenom postupku nisu dužni uplatiti ovu tendersku
dokumentaciju, bit će im omogućeno učešće u ovoj javnoj nabavci.
Potrebno je samo da dostave zahtijev.
ANEKS A
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za učešće
Naziv: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja TK
Kontakt osoba: Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa - za
Direkciju cesta Tuzla
Adresa: Slatina 2
Poštanski broj: 75000
Opština/Grad: Tuzla
IDB/JIB: 4209420020008
Telefon: 035281500
Faks: 035282482
E-mail:dir.cesta@bih.net.ba
(M1-A-8330-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: