Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Izvođenje bravarskih radova na više lokaliteta u KCUS-a

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 44, 10.06.2013

KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U
SARAJEVU
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 506-1-3-1-429/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Klinički centar Univerziteta u Sarajevu
Kontakt osoba: Avdić Azra,ing.građ.
Adresa: Bolnička 25
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200089110002
Telefon: 033297140
Faks: 033297814
Elektronska pošta(e-mail):mina.sebo@kcus.ba
Internet adresa(web):www.kcus.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
KaouAneksuA
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
KaouAneksuA
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Zdravstvo
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Drugi građevinski radovi koji uključuju posebne zanate
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Bravarski radovi
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Bravarski radovi na više lokaliteta u KCUS-a.
II.5. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Definisano Tenderskom dokumentacijom
II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez
PDV-a)
60.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
KCUS-a, Bolnička br.25
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
1 godina
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Ne
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Definisano tenderskom dokumentacijom
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Definisano Tenderskom dokumentacijom
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Definisano Tenderskom dokumentacijom
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Definisano Tenderskom dokumentacijom
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti do 28.6.2013. godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 30,00 KM na žiro račun br.338
9002207951937
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 9.7.2013. Vrijeme: 12:30
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 9.7.2013. Vrijeme: 13:00
Mjesto: KCUS-a, Bolnička br.25, objekat TEB, soba br.2
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Tenderska dokumentacija se može preuzeti svakim radnim danom
od08do15 h u prostorijamaTehničkogsektora - Građevinska
služba, Ul. Stjepana Tomića b.b. uz predočen zahtjev za učešće i
dokaz o uplati 30,00 KM na žiro račun br.338 900 220 795 1937
kod UNICREDIT Bank. Zahtjev za učešće i uplatnica mogu se
dostaviti i putem faxa i u tom slučaju Tenderska dokumentacija se
dostavlja putem pošte. Ponuđači Imaju pravo uvida u TD prije
otkupa.
ANEKS A
I.2. Adresa za dodatne informacije
Naziv: Klinički centar Univerziteta u Sarajevu
Kontakt osoba: Avdić Azra, ing.građ. ili Helać Hajra,dipl.ing.arh.
Adresa: Bolnička 25
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200089110002
Telefon: 033297140
Faks: 033297814
E-mail:mina.sebo@kcus.ba
Internet adresa:www.kcus.ba
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Naziv: Klinički centar Univerziteta u Sarajevu
Kontakt osoba: Avdić Azra,ing.građ i Helać Hajra,dipl.ing.arh.
tel.033 298 205 ili 033 297 140
Adresa: Bolnička 25
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200089110002
Telefon: 033297140
Faks: 033297814
E-mail:mina.sebo@kcus.ba
Internet adresa:www.kcus.ba
(M1-A-8519-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: