Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Izvođenje radova na sanaciji ravnog krova Muzeja Bitka za ranjenike na Neretvi Jablanica-faza III

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 44, 10.06.2013

JU MUZEJ "BITKA ZA RANJENIKE NA
NERETVI" JABLANICA
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 1313-1-3-1-1/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JU Muzej "Bitka za ranjenike na Neretvi"Jablanica
Kontakt osoba: ĆAMIL CERO
Adresa: Ul.Bitka za ranjenike bb
Poštanski broj: 88420
Opština/Grad: Jablanica
IDB/JIB: 4227268030009
Telefon: 036752705
Faks: 036752705
Elektronska pošta(e-mail):muzejjablanica@yahoo.com
Internet adresa(web):www.muzej-jablanica.com
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Opštinski nivo (FBiH),
JABLANICA
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Slobodno vrijeme, kultura i
religija
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Podizanje krovnih pokrova i okvira
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Radovi na sanaciji ravnog krova Muzeja"Bitka za ranjenike na
Neretvi"Jablanica-faza III
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Radovi na sanaciji ravnog krova Muzeja"Bitka za ranjenike na
Neretvi" Jablanica-faza III
II.5. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji
II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez
PDV-a)
53.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
JU Muzej"Bitka za ranjenike na Neretvi" Jablanica
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Do 40 dana od datuma uvođenja u posao
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova kako je
navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova kako je
navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova kako je
navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova kako je
navedeno u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti do 4.7.2013. godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 20,00
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 8.7.2013. Vrijeme: 12:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 8.7.2013. Vrijeme: 13:00
Mjesto: Muzej "Bitka za ranjenike na Neretvi" Jablanica
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
1.Ponuda treba da sadrži sve tražene dokumente navedene u ovom
obavještenju o nabavci, kao i dokumente navedene u tenderskoj
dokumentaciji na način i u formi utvrđenoj u tenderskoj
dokumentaciji, u suprotnom ista može biti eliminirana zbog
formalno pravnih ili suštinskih nedostataka.
2.Tenderska dokumentacija se izdaje na zahtjev ponuđača uz dokaz
o uplati 20,00 KM, a ista se može preuzeti lično na naznačenoj
adresi ili se može dostaviti poštom preporučeno. Plaćanje se vrši
preko Sparkasse Bank Sarajevo račun broj:1995310075907932, za
JU Muzej "Bitka za ranjenike na Neretvi" Jablanica, sa pozivom na
otkup tenderske dokumentacije broj:02-121/13, valuta KM.
3.Ugovorni organ ne snosi nikakve troškove ponuđača nastale po
ovom obavještenju o javnoj nabavci. Ugovorni organ zadržava
pravo da prekine-otkaže postupak dodjele ugovora iz
razloga-slučajeva navedenih u članu 12. Zakona o javnim
nabavkama, o čemu će objavit obavještenje o otkazivanju.
(M1-A-8302-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: