Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Izvođenje radova na deminiranju desne obale rijeke Save u BiH i uklanjanje dvije avio bombe iz riječnog korita (Srbac, Gradiška, Brod-Odžak, Šamac-Domaljevac-Brčko)

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 47, 17.06.2013

MINISTARSTVO KOMUNIKACIJA I
TRANSPORTA/PROMETA BiH
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 103-1-3-1-53/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Ministarstvo komunikacija i transporta/prometa BiH
Kontakt osoba: Vera Blagojević
Adresa: Trg BiH 1
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200862970008
Telefon: 033284750
Faks: 033284751
Internet adresa(web):www.mkt.gov.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Državni nivo,
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Drugi građevinski radovi koji uključuju posebne zanate
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 5
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Više lotova
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Deminiranje desne obale rijeke Save u BiH i uklanjanje dvije avio
bombe iz riječnog korita
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Deminiranje desne obale rijeke Save metodama tehničničkog
izviđanja i čišćenja i uklanjanje dvije avio bombe zaostale iz II
svjetskog rata u koritu rijeke.
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
IZ TD
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
iz TD
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
iz TD
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
iz TD
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti do 8.8.2013. godine
IV.3.b. Novčana naknada: Ne
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 8.8.2013. Vrijeme: 12:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 8.8.2013. Vrijeme: 12:15
Mjesto: Trg BiH 3, Sarajevo; soba 415
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
PRIMALAC-PONUĐAČ PLAĆA TROŠKOVE BRZE POŠTE
Sve dodatne informacije:
Namik Kupusović 033/707-621 namik.kupusovicŽmkt.gov.ba
Naza Kitovnica 033/707664 naza.kitovnicaŽmkt.gov.ba
Snežana Hadžić 033/707-670 snezana.hadzicŽmkt.gov.ba
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
LOT 1: Gradiška
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Prema projektima iz BH MAC priloženim u TD
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Procijenjeno 1.137.906 m2 površine
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
2.150.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
180 dana
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
na mjestima naznačenim u projektima
V. Dodatne informacije
uTD
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
LOT 2: Srbac
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Opis u projektima BH MAC
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
748.899 m2
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
1.600.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
180 dana
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
mjesta navedena u projektima
V. Dodatne informacije
uTD
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 3
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
LOT 3: Brod-Odžak
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
na mjestima navedenim u projektima BH MAC
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
442.533
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
1.000.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
180 dana
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
navedeno u projektima
V. Dodatne informacije
iz TD
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 4
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
LOT 4: Šamac-Domaljevac-Brčko
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
iz projekata BH MAC
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
863.660 m2
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
1.800.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
180 dana
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
na mjestima iz projekata
V. Dodatne informacije
uTD
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 5
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
LOT 5: Uklanjanje dvije bombe
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Iz TD
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Dvije avio bombe iz II svj. rata
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
95.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
60 dana
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Brčko i Brod
V. Dodatne informacije
uTD

PROCUREMENT NOTICE
INTERNATIONAL PUBLICATION NUMBER
103-1-3-5-54/13
Part I: CONTRACTING AUTHORITY
I.1. Contracting authority data
Official name: Ministry of Communications and Transport BiH
Contact person: Namik Kupusović
Address: Trg BiH 1
Postal code: 71000
Municipality/City: Sarajevo - Centar
Identification number: 4200862970008
Telephone: 033284750
Fax: 033284751
Internet address: www.mkt.gov.ba
I.2. Address from which further information can be obtained
As in I.1
I.3. Type of the contracting authority and main activity
I.3.a. Type of contracting authority: Administrative bodies
I.3.b. Level of government where contracting authority belong to:
State level,
I.3.c. Activities of contracting authority: Public service
Part II: OBJECT OF THE CONTRACT
II.1. Type of the contract
Work, Other construction works involving special trades
II.1.a. Title of the object of the contract
Deminning of the right bank of the Sava river and removing of two
bombs out of river bed
II.1.b. Description of the object of the contract
Deminning of the right bank of the Sava river through technical sur-
vey and clearance and removal of the two bombs from the II World
War
II.1.c. Total quantity (number of units) or scope of the contract
five LOTs in amount of cca 3.250.000 EUR
Part III: PROCEDURE
III.1. Type of procedure
Open procedure
III.2. Conditions for obtaining tender documents
III.2.a. Obtainable until: 8.8.2013.
III.2.b. Price of tenders documents, if a fee is required
delivery costs
III.3. Time limit and place for receipt of tenders/request to
participate
Date: 8.8.2013.
Time: 12:00
Address and place: Sarajevo, Trg BiH 3
Part IV: ADDITIONAL INFORMATION
MAILING COSTS SHALL BE CHARGED TO THE
RECEPIENT.
Adresses for additional imformation:
Namik Kupusović 033/707-621 namik.kupusovic@mkt.gov.ba
Naza Kitovnica 033/707-664 naza.kitovnica@mkt.gov.ba
Snežana Hadžić 033/707-670 snezana.hadzicm@kt.gov.ba
(M1-E-8910-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: