Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Izvođenje radova na sanaciji lokalnih puteva u selima Hađići - Vejzovići i Orasac - Zapoda

Izvor: Dnevni Avaz, 19.06.2013.

Projekat poboljšanja životnih uvjeta na selu

RLDP: IFAD-Lo-772-BA; OFID-Lo-1322-P)

URED ZA KOORDINACIJU PROJEKATA - PCU

i

Općina Novi Travnik

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

Datum objave:                   19. juna, 2013.

Broj Tendera/Ugovora:       RLDP: IFAD-Lo-772-BA-1205-NT

Broj Kredita:                       RLDP: IFAD-Lo-772-BA;OFID-Lo-1322-P

Naziv Kredita:                    Projekat poboljšanja životnih uvjeta na selu

Ured za koordinaciju projekata - PCU pri Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumartsva, i općina Novi Travnik pozivaju podobne izvođače da dostave svoju ponudu za mikroprojekat: Sanacija lokalnih puteva u selima Hađići - Vejzovići i Orasac - Zapoda; RLDP: IFAD-Lo-772-BA-1205-NT.

Tender je otvoren za sve ponuđače iz podobnih zemalja. Mikroprojekat obuhvata: zemljane, betonske, asfalterske i ostale radove.

Tenderski dokument se preuzima lično na adresi Fondacije za Održivi Razvoj - OdRaz od 8 - 16 sati, ili putem elektronske pošte - e-mail: : tender@odraz.ba, nakon uplate nepovratnog iznosa od 100,00 KM na žiro račun Fondacije za Održivi Razvoj (OdRaz) br. 3389002205895246, svrha uplate: tender 1205-NT kod Unicredit Bank d.d., Sarajevo.

Obilazak lokacija i uvid u projektnu dokumentaciju organizirat će se dana 26. juna, 2013. u 10:00 sati ispred zgrade općine Novi Travnik. Kontakt osobaje Nijaz Kapetan; Telefon: 061 786-036. Zainteresirani izvođači mogu dobiti daljne informacije na dole navedenim adresama.

Ponude će važiti u periodu od 60 (šezdeset) dana nakon krajnjeg roka za dostavljanje ponuda. Ponude u zapečaćenim kovertama sa naznakom:

„Ponuda - RLDP: IFAD-Lo-772-BA-1205-NT,

Ne otvarati osim u prisustvu komisije"

trebaju biti obavezno dostavljene na dole navedene adrese do 09. jula, 2013. godine do 12:00 sati po lokalnom vremenu. 

Original i jedna kopi ja

Druga kopija

Fondacija za održivi razvoj - OdRaz

Općina Novi Travnik, Služba za privredu, razvoj, obnovu i stambeno komunalne poslove

Obala Kulina bana br. 18

Kralja tvrtka bb

71000 Sarajevo

72290 Novi Travnik

Kontakt osoba: Fejsal Kirlić

Kontakt osoba: Nijaz Kapetan

Tel: 033/277-300

Tel: 061/786-036

Zakasnjele ponude i ponude koje nisu dostavljene na naznačene adrese naće biti razmatrane. Ponude će biti komisijski otvorene u Fondaciji za održivi razvoj OdRaz, Obala Kulina bana br. 18 u prisustvu predstavnika ponuđača koji odluče da prisustvuju otvaranju ponuda dana 09. jula, 2013. godine u 12:15 sati po lokalnom vremenu.  

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: