Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Izvođenje radova redovnog i vanrednog održavanja puteva na području općine

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 51, 01.07.2013

OPĆINA ILIJAŠ
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 108-1-3-1-51/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Općina Ilijaš
Kontakt osoba: Šabić Zijo, 033 580 672
Adresa: 126.Ilijaške brigade 6
Poštanski broj: 71380
Opština/Grad: Ilijaš
IDB/JIB: 4200621930005
Telefon: 033580657
Faks: 033400505
Elektronska pošta: o_ilijasŽbih.net.ba
Internet adresa:www.ilijas.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Organ uprave
I.5.b. Nivo: ILIJAŠ
I.5.c. Djelatnost: Javna uprava
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Gradnja autoputeva, cesta,aerodroma i sportskih objekata
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Da
II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 3 godine
II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM: 855.000,00
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Radovi redovnog i vanrednog održavanja puteva na području
općine Ilijaš
II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Radovi redovnog i vanrednog održavanja puteva na području
općine Ilijaš u periodu 2013 - 2016. Radovi obuhvataju sanaciju i
rekonstrukciju asfaltnih i makadamskih puteva na području općine
Ilijaš. Putevi se nalazi na udaljenosti od 1 do 40 km o sjedišta općine
i izvodit će se pojedinačnim nalozima-ugovirima.
II.5. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
cijelo područje općine Ilijaš
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Dostaviti zahtjev za izuzimanje tenderske dokumentacije, a koji
treba da sadrži nazi predmeta nabavke i dokaz o uplačenoj novčanoj
naknadi. Novčana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi
30,oo KM, a uplačuje se na depozitni račun općine Ilijaš br.
1602000000710645 Vakufska banka dd Sarajevo, vrsta prihoda
722612, šifra općine 040 sa naznakom - "Otkup tenderske -
održavanje puteva".
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 29.7.2013.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 30,00
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 29.7.2013. Vrijeme: 10:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 29.7.2013. Vrijeme: 10:15
Mjesto: zgrada općine Ilijaš, suteren-Velika sala
(M1-A-9463-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: