Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Izvođenje radova na sječi, izradi i izvozu drvnih sortimenata od panja do međustovarišta na šumskom kamionskom putu-Šumarija B.Grahovo, Drvar, Glamoč i Kupres

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 51, 01.07.2013

ŠGD "HERCEGBOSANSKE ŠUME" D.O.O.
KUPRES
OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 443-1-2-1-61/13
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: ŠGD "Hercegbosanske šume" d.o.o. Kupres
Kontakt osoba: Josip Madunić
Adresa: Splitska bb
Poštanski broj: 80320
Općina/Grad: Kupres
IDB/JIB: 4281038670003
Telefon: 034274801
Faks: 034274800
Elektronska pošta: infoŽhbsume.ba
Internet adresa:www.hbsume.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javni subjekt
I.5.b. Razina: Županija 10
I.5.c. Djelatnost: Ostalo
I.6. Zajednička nabava
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Usluge, Ostale usluge
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a Broj lotova 17
II.2.b Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabava radova sječe, izrade i izvoza drvnih sortimenata
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabava radova sječe, izrade i izvoza drvnih sortimenata od panja do
međustovarišta na šumskom kamionskom putu.
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji.
III.4. Ograničenja za sudjelovanje
Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz članka 23. Zakona o javnim
nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji.
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji.
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se osigurati/dostaviti zahtjev do 29.7.2013.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 20,00 KM po LOT-u
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum:29.7.2013 Vrijeme:10:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 29.7.2013. Vrijeme: 11:15
Mjesto: Direkcija ŠGD "Hercegbosanske šume" d.o.o., Splitska bb,
80320 Kupres
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Uplata naknade za tendersku dokumentaciju u iznosu 20,00 KM po
LOT-u vrši se na transakcijskom računu kod Hypo Alpe-Adria
banke d.o.o. Mostar: 306 009 000 048 7051 ili kod Intesa San Paolo
banke broj: 154 999 500 010-1345 ili uplatom na blagajni
poduzeća. Ponude se dostavljaju osobno ili putem pošte na adresu
ugovornog tijela. Otvaranju ponuda mogu nazočiti ovlašteni
predstavnici ponuđača. Na kuverti treba biti naznačena puna adresa
ponuđača.Na kuverti napisati "Ponuda za radove sječe, izrade i
izvoza drvnih sortimenata", s naznakom "Ne otvaraj".
Nepotpune i neblagovremene ponude neće se uzimati u
razmatranje.
ANEKS B
Lot broj 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Šumarija B.Grahovo, G. J. Uilica, odjel 85
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Sječa, izrada i izvoz drvnih sortimenata
II. Ukupna količina ili obim ugovora
3.705,00 m3
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
92.625,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
15.11.2013.
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće:95,00 %
2. Rok plaćanja, učešće:5,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Područje kojim gospodari ŠGD "Hercegbosanske šume" d.o.o.
Kupres
ANEKS B
Lot broj 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Šumarija B.Grahovo, G. J. Uilica, odjel 81
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Sječa, izrada i izvoz drvnih sortimenata
II. Ukupna količina ili obim ugovora
3.886,13 m3
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
83.551,80 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
15.11.2013.
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće:95,00 %
2. Rok plaćanja, učešće:5,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Područje kojim gospodari ŠGD "Hercegbosanske šume" d.o.o.
Kupres
ANEKS B
Lot broj 3
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Šumarija B.Grahovo, G. J. Uilica, odjel 99a
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Sječa, izrada i izvoz drvnih sortimenata
II. Ukupna količina ili obim ugovora
1.527,04 m3
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
32.831,36 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
15.11.2013.
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće:95,00 %
2. Rok plaćanja, učešće:5,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Područje kojim gospodari ŠGD "Hercegbosanske šume" d.o.o.
Kupres
ANEKS B
Lot broj 4
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Šumarija B.Grahovo, G. J. Uilica, odjel 99b
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Sječa, izrada i izvoz drvnih sortimenata
II. Ukupna količina ili obim ugovora
3.738,89 m3
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
80.386,14 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
15.11.2013.
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće:95,00 %
2. Rok plaćanja, učešće:5,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Područje kojim gospodari ŠGD "Hercegbosanske šume" d.o.o.
Kupres
ANEKS B
Lot broj 5
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Šumarija B.Grahovo, G. J. Jadovnik-Grahovo, odjel 170a
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Sječa, izrada i izvoz drvnih sortimenata
II. Ukupna količina ili obim ugovora
1.461,45 m3
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
31.421,18 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
15.11.2013.
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće:95,00 %
2. Rok plaćanja, učešće:5,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Područje kojim gospodari ŠGD "Hercegbosanske šume" d.o.o.
Kupres
ANEKS B
Lot broj 6
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Šumarija B.Grahovo, G. J. Međugorje-Nuglašica, odjel 12a
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Sječa, izrada i izvoz drvnih sortimenata
II. Ukupna količina ili obim ugovora
1.209,72 m3
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
26.008,98 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
15.11.2013.
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće:95,00 %
2. Rok plaćanja, učešće:5,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Područje kojim gospodari ŠGD "Hercegbosanske šume" d.o.o.
Kupres
ANEKS B
Lot broj 7
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Šumarija B.Grahovo, G. J. Međugorje-Nuglašica, odjel 12b
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Sječa, izrada i izvoz drvnih sortimenata
II. Ukupna količina ili obim ugovora
108,95 m3
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
2.342,43 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
15.11.2013.
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće:95,00 %
2. Rok plaćanja, učešće:5,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Područje kojim gospodari ŠGD "Hercegbosanske šume" d.o.o.
Kupres
ANEKS B
Lot broj 8
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Šumarija Drvar, G. J. Klekovača-Repovac, odjel 29
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Sječa, izrada i izvoz drvnih sortimenata
II. Ukupna količina ili obim ugovora
3.554,24 m3
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
76.416,16 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
15.11.2013.
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće:95,00 %
2. Rok plaćanja, učešće:5,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Područje kojim gospodari ŠGD "Hercegbosanske šume" d.o.o.
Kupres
ANEKS B
Lot broj 9
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Šumarija Glamoč, G. J. Staretina-Golija, odjel 57
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Sječa, izrada i izvoz drvnih sortimenata
II. Ukupna količina ili obim ugovora
3.494,00 m3
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
75.121,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
15.11.2013.
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće:95,00 %
2. Rok plaćanja, učešće:5,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Područje kojim gospodari ŠGD "Hercegbosanske šume" d.o.o.
Kupres
ANEKS B
Lot broj 10
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Šumarija Glamoč, G. J. Staretina-Golija, odjel 134
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Sječa, izrada i izvoz drvnih sortimenata
II. Ukupna količina ili obim ugovora
5.214,00 m3
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
104.280,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
15.11.2013.
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće:95,00 %
2. Rok plaćanja, učešće:5,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Područje kojim gospodari ŠGD "Hercegbosanske šume" d.o.o.
Kupres
ANEKS B
Lot broj 11
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Šumarija Glamoč, G. J. Šator, odjel 38
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Sječa, izrada i izvoz drvnih sortimenata
II. Ukupna količina ili obim ugovora
3.789,00 m3
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
96.619,50 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
15.11.2013.
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće:95,00 %
2. Rok plaćanja, učešće:5,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Područje kojim gospodari ŠGD "Hercegbosanske šume" d.o.o.
Kupres
ANEKS B
Lot broj 12
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Šumarija Glamoč, G. J. Šator, odjel 67
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Sječa, izrada i izvoz drvnih sortimenata
II. Ukupna količina ili obim ugovora
5.355,00 m3
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
136.552,50 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
15.12.2013.
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće:95,00 %
2. Rok plaćanja, učešće:5,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Područje kojim gospodari ŠGD "Hercegbosanske šume" d.o.o.
Kupres
ANEKS B
Lot broj 13
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Šumarija Glamoč, G. J. Bunarić, odjel 61
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Sječa, izrada i izvoz drvnih sortimenata
II. Ukupna količina ili obim ugovora
4.876,00 m3
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
97.520,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
15.12.2013
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće:95,00 %
2. Rok plaćanja, učešće:5,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Područje kojim gospodari ŠGD "Hercegbosanske šume" d.o.o.
Kupres
ANEKS B
Lot broj 14
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Šumarija Glamoč, G. J. Hrbljine-Kujača, odjel 10
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Sječa, izrada i izvoz drvnih sortimenata
II. Ukupna količina ili obim ugovora
1.264,00 m3
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
27.176,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
15.11.2013
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće:95,00 %
2. Rok plaćanja, učešće:5,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Područje kojim gospodari ŠGD "Hercegbosanske šume" d.o.o.
Kupres
ANEKS B
Lot broj 15
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Šumarija Glamoč, G. J. Hrbljine-Kujača, odjel 106
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Sječa, izrada i izvoz drvnih sortimenata
II. Ukupna količina ili obim ugovora
1.212,00 m3
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
24.240,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
15.11.2013.
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće:95,00 %
2. Rok plaćanja, učešće:5,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Područje kojim gospodari ŠGD "Hercegbosanske šume" d.o.o.
Kupres
ANEKS B
Lot broj 16
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Šumarija Kupres, G. J. Malovan-Želivodić, odjel 134b
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Sječa, izrada i izvoz drvnih sortimenata
II. Ukupna količina ili obim ugovora
1.013,00 m3
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
25.831,50 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
15.10.2013
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće:95,00 %
2. Rok plaćanja, učešće:5,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Područje kojim gospodari ŠGD "Hercegbosanske šume" d.o.o.
Kupres
ANEKS B
Lot broj 17
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Šumarija Kupres, G. J. Malovan-Želivodić, odjel 135b
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Sječa, izrada i izvoz drvnih sortimenata
II. Ukupna količina ili obim ugovora
863,00 m3
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
22.006,50 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
15.10.2013.
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće:95,00 %
2. Rok plaćanja, učešće:5,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Područje kojim gospodari ŠGD "Hercegbosanske šume" d.o.o.
Kupres
(M1-A-9532-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: