Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Izvođenje radova na izgradnji kolektora A i B - I faza

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 51, 01.07.2013

OPĆINA VELIKA KLADUŠA
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 88-1-3-11-12/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Općina Velika Kladuša
Kontakt osoba: Sebila Dervić Melkić i Selim Kajtezović
Adresa: Ul. Hamdije Pozderca 3
Poštanski broj: 77230
Opština/Grad: Velika Kladuša
IDB/JIB: 4263205420008
Telefon: 037770030
Faks: 037775272
Elektronska pošta: vkladusaŽbin.net.ba
Internet adresa:www.velikakladusa.gov.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Organ uprave
I.5.b. Nivo: VELIKA KLADUŠA
I.5.c. Djelatnost: Javna uprava
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Gradnja vodoprivrednih projekata
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Izgradnja kolektora A i B
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Radovi izgradnje kolektora A i B - I faza u Velikoj Kladuši
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
2.137.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Velika Kladuša
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
18 mjeseci
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Dokaz ponuđača da nema smetnji za njegovo učešće u otvorenom
postupku u skladu sa članom 23. ZJN BiH (kako je dato u
tenderskoj dokumentaciji).
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Dokumenti o registraciji ponuđača za obavljanje djelatnosti (kako
je dato u tenderskoj dokumentaciji)
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova iz člana
26. ZJN BiH (kako je dato u tenderskoj dokumentaciji)
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 5.8.2013.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 200,00
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 12.8.2013. Vrijeme: 11:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 12.8.2013. Vrijeme: 12:00
Mjesto: Ul. Hamdije Pozderca 3, Velika Kladuša, 77230
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Novačana naknada za otkup tenderske dokumentacije uplaćuje se
kod Raiffeisen bank d.d. BiH, Filijala Velika Kladuša, broj
transakcijskog računa: 1610350042920020, vrsta prihoda: 723139,
poziv na broj: 0000000000, svrha doznake: javna nabavka radova
izgradnje kolektora A i B - I faza u Velikoj Kladuši.
Dokaz o uplati naknade za otkup TD dostaviti uz zahtjev za
preuzimanje TD. Predstavnik ponuđača koji prisustvuje otvaranju
ponuda treba imati pismeno ovlaštenje ponuđača za potpisivanje i
preuzimanje zapisnika sa javnog otvaranja ponuda. Ponude se
dostavljaju lično na prijemnoj kancelariji Općine Velika Kladuša ili
putem pošte u zatvorenoj koverti sa naznakom: "Ponuda za radove
izgradnje kolektora A i B - I faza u Velikoj Kladuši, Ne otvaraj". Na
poleđini koverte napisati punu adresu, naziv, kontakt osobu i
telefon/fax ponuđača. Sve stranice ponude (sa dodacima -
prilozima) treba da budu numerisane i uvezane. Ponuda treba da
sadrži sve tražene dokumente navedene u ovom obavještenju o
nabavci, kao i dokumente navedene u TD, na način i u formi
utvrđenoj u TD, u suprotnom ista može biti eliminirana zbog
formalno pravnih ili suštinskih nedostataka.
__________________
MUNICIPALITY OF VELIKA KLADU[A
PROCUREMENT NOTICE
INTERNATIONAL PUBLICATION
Part I: CONTRACTING AUTHORITY
I.1. Contracting authority data
Official name: Municipality of Velika Kladu{a
Contact person: Sebila Dervi} Melki} i Selim Kajtezovi}
Address: Ul. Hamdije Pozderca 3
Postal code: 77230
Municipality/City: Velika Kladu{a
Identification number: 4263205420008
Telephone: 037770030
Fax: 037775272
E-mail:vkladusa@bin.net.ba
Internet address: www.velikakladusa.gov.ba
I.2. Address for obtaining tender documents
As in I.1
I.3. Type of the contracting authority, level and main activity
I.3.a. Type of contracting authority: Administrative bodies
I.3.b. Level of government where contracting authority belong to:
Municipality level (FBiH),VELIKA KLADU[A
I.3.c. Main activity of contracting authority: Public service
Part II: OBJECT OF THE CONTRACT
II.1. Type of the contract
Work, -
II.1.a. Title of the object of the contract
Construction of the Collectors A and B
II.1.b. Description of the object of the contract
Works on construction of the Collectors A and B - phase 1/project
phase in Velika Kladu{a
II.1.c. Total quantity (number of units) or scope of the contract
As per tender documents
Part III: PROCEDURE
III.1. Type of procedure
Open procedure
III.2. Conditions for obtaining tender documents
III.2.a. Obtainable until: 5.8.2013.
III.2.b. Price of tenders documents, if a fee is required
200 BAM
III.3. Deadline and address for receipt of tenders/request to
participate
Date: 12.8.2013.
Time: 11:00
Address and place: Hamdije Pozderca #3, 77230 Velika Kladu{a
Part IV: ADDITIONAL INFORMATION
Tender documentation fee is to be paid at Raiffeisen bank d.d. ,
BiH, branch Velika Kladusa, public Revenues account of the city of
Velika Kladusa number: 1610350042920020, type of revenues:
723139, budget organisation 0000000000, with the name of public
procurement.
On demand is necesarry to submit an evidence of previous payment
of the fee for tender documentation.
Bidder"s representative is required to have written bidders
authorisation to sign for, and pick up the minutes of the bid opening.
Bids must be submitted in person at the reception office of the Mu-
nicipality of Velika Kladusa or by mail in sealed envelop marked "
Bid for """", Do not open". On the back of the envelope put com-
plete address , name , contact person, phone/fax number of the bid-
der.
Every single page of the bid documentation, including attachments,
should be numbered and bound.
The bid must contain all required documentation requested in this
procurement notice as well as the documents requested in tender
documentation in the manner and form set forth in tender documen-
tation, otherwise it can be eliminated because of legal or essential
shortcomings.
(M1-E-9582-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: