Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Izvođenje radova na izgradnji I faze Kulturnog centra u Gradačcu

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 53, 08.07.2013

OPĆINA GRADAČAC
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 120-1-3-1-40/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Općina Gradačac
Kontakt osoba: Adnan Begović
Adresa: H.K.Gradaščevića br.54
Poštanski broj: 76250
Opština/Grad: Gradačac
IDB/JIB: 4209156840000
Telefon: 035369750
Faks: 035369751
Elektronska pošta: sefik.durakovic@gradacac.ba
Internet adresa:gradacac.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Organ uprave
I.5.b. Nivo: GRADAČAC
I.5.c. Djelatnost: Javna uprava
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Opća gradnja zgrada i građevinski radovi
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvođenje radova na izgradnji I faze Kulturnog centra u Gradačcu
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
I faza izgradnje Kulturnog centra u Gradačcu
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
854.700,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Teritorij općine Gradačac
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
120 dana od dana uvođenja u posao
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Dato u tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Dato u tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Dato u tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Dato u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 30.7.2013.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 50,00 KM sa PDV-om
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 6.8.2013. Vrijeme: 12:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 6.8.2013. Vrijeme: 12:30
Mjesto: Sala za sjednice Općine Gradačac
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Uplatu za tendersku dokumentaciju izvršiti na žiro račun općine
Gradačac br.161-025-00298-600-42, vrsta prihoda 722-131, broj
općine 036 ili na blagajni općine Gradačac
(M1-A-9901-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: