Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Izvođenje radova na izgradnji kolektivnog stambenog objekta P+4, Boračka - 31 u opštini Ugljevik

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 53, 08.07.2013

MINISTARSTVO RADA I
BORAČKO-INVALIDSKE ZAŠTITE
REPUBLIKE SRPSKE
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 895-1-3-1-15/13
OdjeljakI: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO RADA I BORAČKO-INVALID-
SKE ZAŠTITE REPUBLIKE SRPSKE
Kontakt osoba: Vanja Vranješ, Siniša Nastić
Adresa: Trg Republike Srpske 1
Poštanski broj: 78000
Opština/Grad: Banja Luka
IDB/JIB: 4401625770008
Telefon: 051338602
Faks: 051338845
Elektronska pošta: mpb@mpb.vladars.net
Internet adresa:www.vladars.net
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao u Aneksu A - Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Organ uprave
I.5.b. Nivo: Republika Srpska
I.5.c. Djelatnost: Javna uprava
I.6. Zajednička nabavka
Ne
OdjeljakII: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Opšta gradnja zgrada i građevinski radovi
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Program stambenog zbrinjavanja porodica poginulih boraca i
RVI - Izgradnja kolektivnog stambenog objekta P+4, "Boračka -
31" u opštini Ugljevik
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Radovi na izgradnji kolektivnog stambenog objekta P+4,
"Boračka - 31" u opštini Ugljevik.
Potrebni radovi:
- Građevinsko zanatski radovi;
- Vodovod i kanalizacija;
- Elektro instalacije;
- Mašinske instalacije;
Radovi uključuju sve projektom predviđene radove za koje je dat
predmjer radova, tehnički opis i struktura stanova u tenderskoj
dokumentaciji.
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
Ukupna neto korisna površina stambenog prostora 1.231,95m2
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
980.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Opština Ugljevik
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Maksimalno 13 (trinaest) kalendarskih mjeseci
OdjeljakIII: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Definisano u tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograničenje za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanjeprofesionalne djelatnosti
Definisano u tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Definisano u tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Definisano u tenderskoj dokumentaciji
OdjeljakIV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.2.1.a. Podkriteriji
1. ponuđena cijena, učešće:85,00 %
2. rok izvođenja radova, učešće:10,00 %
3. dužina garantnog perioda za izvedene radove i ugrađene
materijale, učešće:5,00 %
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do 2.8.2013.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1. Iznos novčane naknade: 100
IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za učešće
Datum: 6.8.2013. Vrijeme: 13:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 6.8.2013. Vrijeme: 14:00
Mjesto: U prostorijama Ministarstva rada i boračko-invali-
dskezaštite, Trg Republike Srpske 1,Banja Luka, Republika
Srpska, BiH, sala za sastanke na drugom spratu
OdjeljakV: DODATNE INFORMACIJE
Uplate vršiti na žiro-račun Javnih prihoda Republike Srpske
broj: 562-099-0000055687 kod NLB Razvojne banke, Svrha doznake
učešće na tenderu, vrsta prihoda 722511, opština 002, Buxetska
organizacija 1957001.
Ponuda i njene kopije sa pečatom ili potpisom trebaju biti
zapečaćene u jednoj neprovidnoj koverti i sa imenom i adresom
dobavljača, na kojoj će pisati slijedeće riječi: "Ponuda za
izvođenje radova na izgradnji kolektivnog stambenog objekta
P+4, "Boračka - 31" u opštini Ugljevik", NE OTVARATI do
06.08.2013. godine, do 14:00 časova.
Ponuda treba da sadrži sve dokumente navedene u ovom
obavještenju o nabavci i tenderskoj dokumentaciji na način i u
formi utvrđenoj u tenderskoj dokumentaciji.
Sva dokumenta moraju biti numerisana, potpisana i složena
redoslijedom koji je dat u tenderskoj dokumentaciji sa jasno
definisanim sadržajem. Svi listovi ponude (osim garantnih
dokumenata) moraju biti čvrsto uvezani, sa označenimstranicama
i parafirani ili potpisani od lica koja su ovlaštena da
zastupaju dobavljača.
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Vanja Vranješ
Adresa: Trg Jasenovačkih žrtava br.4
Poštanski broj: 78000
Opština/Grad: Banja Luka
Telefon: 051247580
Faks: 051247568
Elektronska pošta: rdoi@mgr.vladars.net
Internet adresa:www.vladars.net
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kontakt osoba: Siniša Nastić
Adresa: Trg Republike Srpske 1
Poštanski broj: 78000
Opština/Grad: Banja Luka
Telefon: 051338632
Faks: 051338644
Elektronska pošta: s.nastic@mpb.vladars.net
Internet adresa:www.vladars.net
(M1-A-9677-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: