Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(HR) Izvođenje radova na izgradnji stanice za tehnički pregled vozila u gradu Sinju

Izvor: Slobodna Dalmacija, 12.07.2013.

Na temelju članka 4. stavka 1. točke 2. Pravilnika o utvrđivanju mreže i kriterija o dovoljnom broju stanica za tehnički pregled vozila (Narodne novine broj 129/09 i 22/13), a u vezi s točkom 6. Javnog poziva za prikupljanje ponuda za izgradnju stanice za tehnički pregled vozila u gradu Sinju, objavljenog u Narodnim novinama broj 116 od 13. listopada 2010 i Slobodnoj Dalmaciji od 14. listopada 2010. te Odlukom o poništenju javnog poziva objavljenoj u Narodnim novinama broj 4 od 09. siječnja 2013., Ministarstvo unutarnjih poslova objavljuje

JAVNO PRIKUPLJANJE PONUDA za izgradnju stanice za tehnički pregled vozila u gradu Sinju

1. Lokacija za koju se provodi javno prikupljanje ponuda: grad Sinj

2 Pravo sudletovanp. odnosno podnošenja ponuda mapu sve pravne i fizičke osobe sa sjed-ištem, odnosno prebivalištem u Republici Hrvatskoj, koje ispunjavaju uvjete propisane ovim natječajem.

3. Obvezni sadržaj ponude

Ponuda se podnosi u pisanom obliku te obvezno sadrži:

- naziv i točnu adresu ponuditelja, MBS/OIB, kontakt-podatke (telefon, telefaks, osoba za kontakt, adresa e-pošte)

- izvadak iz sudskog, odnosno obrtnog registra ne stariji od 6 mjeseci

- ovjeren preslik osobne iskaznice za fizičke osobe

- točnu oznaku lokacije na kojoj se predviđa izgradnja stanice za tehnički pregled vozila, uz izvadak iz zemljišne knjige kao dokaz vlasništva ponuditelja, posjedovni list i kopiju katastarskog plana ne starije od 15 dana te dokaz da se nekretnina nalazi u odgovarajućoj građevinskoj zoni

- planirani rok završetka izgradnje i opremanja objekta stanice za tehnički pregled vozila sukladno Pravilniku o uvjetima koje mora ispunjavati stanica za tehnički pregled vozila (Narodne novine broj 33/09), Pravilniku o tehničkim pregledima vozila (Narodne novine broj 148/08, 36/10 i 52/13) i Pravilniku o registraciji i označavanju vozila (Narodne novine broj 151/08,89/10,104/10183/13)

- podatke o uspješnosti poslovanja - BON 1 ne stariji od 15 dana

- BON 2 - dokument o uspješnosti poslovanja i financijskoj stabilnosti koji dokazuje da Ponuditelj nema evidentiranih nepodmirenih obveza, te da nije u blokadi u posljednjih 6 mjeseci. Predmetni dokument ne smije biti stariji od 15 dana od objave.

- dokaz financijske sposobnosti podnositelja ponude za izgradnju i opremanje stanice za tehnički pregled vozila (npr. pismo namjere i si.)

- potvrdu porezne uprave o stanju duga odno-sno o plaćenim porezima i doprinosima ili istovrijednu ispravu nadležnog tijela kao dokaz daje ponuditelj platio sve porezne obveze kao i obveze za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, koja ne smije biti starija od 30 dana od dana objave

- potvrdu nadležnoga općinskog suda da se protiv odgovorne osobe ponuditelja ne vodi kazneni postupak. Svi navedeni dokumenti moraju biti u izvorniku ili u obliku preslike ovjerene kod javnog bilježnika.

4. Dostava ponuda

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom: »Za javno prikupljanje ponuda za izgradnju stanice za tehnički pregled vozila u Gradu Sinju -ne otvarati«.

Ponude se dostavljaju na adresu: Ministarstvo unutarnjih poslova, Sektor za nabavu, Zagreb, Ilica 335, osobnom dostavom ili preporučeno poštom.

Krajnji rok za podnošenje ponuda je 28. kolovoza 2013. godine do 12 sati.

Materijali i dokumentacija dostavljeni uz ponudu, ne vraćaju se.

Postupak se obavlja bez javnog otvaranja ponuda.

Nepravodobne i nepotpune ponude, kao i ponude koje ne odgovaraju objavljenim uvjetima javnog prikupljanja ponuda, neće se uzeti u obzir.

Povjerenstvo će obavti izbor subjekta koji će izgraditi stanicu za tehnički pregled vozila, najkasnije u roku petnaest kalendarskih dana po isteku roka za prikupljanje ponuda.

Odluku o izboru subjekta koji će izgraditi stanicu za tehnički pregled vozila, Povjerenstvo će dostaviti svim ponuditeljima.

Eventualne dodatne informacije mogu se zatražiti na telefon: (01) 3788-828.

5. Kriteriji za odabir najpovoljnije ponude:

- planirani rok završetka izgradnje i opremanja objekta stanice za tehnički pregled vozila sukladno Pravilniku o uvjetima koje mora ispunjavati stanica za tehnički pregled vozila, Pravilniku o tehničkim pregledima vozila i Pravilniku o registraciji i označavanju vozila, ne može biti dulji od 12 mjeseci od dana potpisivanja Ugovora o poslovno-tehničkoj suradnji s ovlaštenom stručnom organizacijom iz članka 273. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (Narodne novine broj 67/98,48/10, 74/11 i 80/13);

- podaci o uspješnosti poslovanja - BON 1 i BON 2, ne stariji od 15 dana;

- financijska sposobnost podnositelja ponude za izgradnju i opremanje stanice za tehnički pregled vozila. Napomena: krajnji rok za početak rada stanice za tehnički pregled vozila ne može biti dulji od 15 mjeseci od dana potpisivanja prethodno navedenog ugovora.

6. Sklapanje ugovora

Izabrani ponuditelj dužan je u roku od 30 kalendarskih dana od primitka odluke Povjerenstva o izboru, sklopiti ugovor o poslovno-tehničkoj suradnji s ovlaštenom stručnom organizacijom iz članka 273. navedenog Zakona, kojim će se urediti međusobna prava i obveze u svezi izgradnje i rada nove stanice za tehnički pregled vozila. Ugovor o poslovno-tehničkoj suradnji sklapa se na neodređeno vrijeme, a jedan primjerak (ovjerenu presliku) potrebno je dostaviti Povjerenstvu na uvid. Ako izabrani ponuditelj ne sklopi ugovor o poslovno- tehničkoj suradnji sa stručnom organizacijom u roku od 30 kalendarskih dana od primitka odluke Povjerenstva o izboru, smatrat će se daje odustao od ponude. Ako stanica za tehnički pregled vozila ne započne s radom u roku od 15 mjeseci od potpisivanja ugovora o poslovno-tehničkoj suradnji s ovlaštenom stručnom organizacijom iz članka 273. navedenog Zakona, natječaj će se poništiti i raspisati novi.

Ministarstvo unutarnjih poslova

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: