Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(izmjena) Izvođenje radova na sistemu toplifikacije Ugljevika

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 54, 14.07.2014

MJEŠOVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA
REPUBLIKE SRPSKE"
ZAVISNO PREDUZEĆE "RUDNIK I
TERMOELEKTRANA UGLJEVIK"
AKCIONARSKO DRUŠTVO UGLJEVIK
ISPRAVKA OBAVJEŠTENJA
O NABAVCI BROJ 297-1-3-6-1680/14
Obavještenje koje se ispravlja
Broj obavještenja: 297-1-3-1-1676/14
Datum objave obavještenja: 7.7.2014.
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Mješoviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske",
Zavisno Preduzeće "Rudnik i Termoelektrana Ugljevik"
akcionarsko društvo Ugljevik
Kontakt osoba: Zorica Manojlovic
Adresa: Ugljevik bb
Poštanski broj: 76330
Opština/Grad: Ugljevik
IDB/JIB: 4400449490005
Telefon: 055771519
Faks: 055774165
Elektronska po{ta: javnenabavke@riteugljevik.com
Internet adresa:www.riteugljevik.com
I.2. Ispravlja se sljedeće:
Odjeljak II.1 mijenja se i glasi: Robe, Kupovina.
Odjeljak II.4.a. mijenja se i glasi: T 100/14 Nabavka materijala za
potrebe toplifikacije Ugljevika.
Odjeljak II.6. mijenja se i glasi: ZP "RiTE Ugljevik" AD Ugljevik.
Odjeljak IV.3.a. mijenja se i glasi: 5.8.2014.
Odjeljak IV.4 mijenja se i glasi:Datum: 13.8.2014, vrijeme: 12:00.
Odjeljak IV.5 mijenja se i glasi:Datum: 13.8.2014, vrijeme: 13:00,
mjesto: Upravna zgrada, sala br.003.
Odjeljak V. mijenja se i glasi: Ponude se dostavljaju u zapečaćenoj
koverti sa naznakom "Ponuda za otvoreni postupak Broj: T 100/14
Nabavka materijala za potrebe toplifikacije Ugljevika". Na koverti
obavezno naznačiti ime ponuđača.
Uplate za otkup Tenderske dokumentacije mogu se izvršiti na
sljedeće račune:
u KM 55500100000074-38
Nova Banka Bijeljina
Na devizni račun
FIELD 32 EUR
FIELD 56a DEUTDEFF
DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT
FRANKFURT/MAIN
FRANKFURT
FIELD 57a SNJIFT:HAABBA2B
Hypo Alpe-Adria Bank AD Banja luka
Aleja Svetog Save 13
78000 Banja Luka, BiH
FIELD 59 /BA395520421271804775/
ZP "Rudnik Termoelektrana Ugljevik "
AD Ugljevik,Ugljevik 76330.
(F-11106-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: