Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Izvođenje radova završnog uređenja desnog boka vodopada rijeke Plive u Jajcu II faza

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 58, 28.07.2014

FEDERALNO MINISTARSTVO OKOLIŠA I
TURIZMA
OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 590-1-3-1-26/14
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: Federalno ministarstvo okoliša i turizma
Kontakt osoba: Anto Čović i Dario Kokor
Adresa: Marka Marulića 2
Poštanski broj: 71000
Općina/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4201099470003
Telefon: 033726731
Faks: 033726731
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Tijelo uprave
I.5.b. Razina: Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost: Javna uprava
I.6. Zajednička nabava
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Radovi, Ostali radovi završavanja gradnje
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka radova Završno uređenje desnog boka vodopada rijeke
Plive u Jajcu II faza
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka radova Završno uređenje desnog boka vodopada rijeke
Plive u Jajcu II faza, u skladu sa usvojenim Programom utroška
sredstava za 2014. godinu
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
data u tenderskoj dokumentaciji
II.5.a Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
196.500,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Jajce - vodopad rijeke Plive
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
90 dana
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
dato u tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograničenja za sudjelovanje
Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz članka 23. Zakona o javnim
nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
dato u tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
dato u tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
dato u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se osigurati/dostaviti zahtjev do 22.8.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 50,00 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum:26.8.2014 Vrijeme:12:30
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 26.8.2014. Vrijeme: 13:00
Mjesto: Federalno ministarstvo okoliša i turizma, ul. Marka
Marulića 2, Sarajevo
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Ponude dostaviti sa naznakom "NE OTVARATI" - Nabavka
radova Završnog uređenja desnog boka vodopada rijeke Plive u
Jajcu II faza. Dostaviti zahtjev za izuzimanje tenderske
dokumentacije I dokaz o uplaćenoj naknadi za tender, a koja se
uplačuje na žiro račun kod Uni Credit banke broj:
3389002211529491, vrsta prihoda 722791, budžetski organ
61010001
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Anto Čović i Dario Kokor
Adresa: Marka Marulića 2
Poštanski broj: 71000
Općina/Grad: Sarajevo - Centar
Telefon: 033726732
Faks: 033649040
Elektronska po{ta: dario@fmoit.gov.ba
(A-11829-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: