Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Javni poziv za pretkvalifikaciju za izbor podobnih ponuđača za rekonstrukciju/sanaciju kuća u poplavljenim područjima opštine Doboj

Izvor: Nezavisne novine, 05.08.2014.

CARITAS

Caritas Švicarske (CaCH)

Travnička 1

71 000 Sarajevo

Tel: + 387 33 668 185

 

 

o b j a v l j u j e

 

JAVNI POZIV ZA PRETKVALIFIKACIJU

za izbor podobnih ponuđača za rekonstrukciju/sanaciju kuća u poplavljenim područjima opštine Doboj, na osnovu tražene dokumentacije o ponudačima.

 

Predmet pretkvalifikacije je:

Izvodenje radova, rekonstrukcija - sanacija stambenih jedinica u sklopu individualnih stambenih objekta prema definisanom obimu radova.

 

Projektom je predvidena rekonstrukcija - sanacija oštećenih stambenih jedinica u sklopu individualnih stambenih objekata na poplavljenom području opštine Doboj, Republika Srpska, u smislu osiguranja uslova za boravak u skladu sa odgovarajućim standardima.

 

Planirani period za izvođenje navedenih radova za projekat je od septembra 2014. do decembra 2014 godine. Ovaj javni poziv se odnosi na implementa-ciju projekta i obuhvata rekonstrukciju - sanaciju do 200 stambenih jedinica u lotovima od 40 do 50 objekata. Na objektima će se izvoditi zidarski, podopolagački, keramičarski, stolarski, molerskofarbarski kao i elektroinstalaterski radovi i ViK i bit će definisani za svaki objekat.

 

Pravo učešća

Pravo učešća u javnom pozivu imaju sva pravna lica koja su registrovana u BiH za obavljanje predmetnih djelatnosti i koja zadovoljavaju uslove propisane važećom zakonskom regulativom o građenju, a koja nisu u postupku stečaja ili likvidacije, te ukoliko se protiv istih ne vodi postupak zbog neplaćanja obaveza po osnovu javnih prihoda i ukoliko zadovoljavaju dolje navedene uslove propisane od strane Caritasa Švicarske.

 

Za učešće u pretkvalifikacijskom postupku potrebno je dostaviti prijavu koja sadrži sljedeće:

1. Izjavu o dostavljanju prijave na javni poziv za izvođenje radova prema datom opisu;

2. Izvod iz sudskog registra ili rješenje o registraciji/upisu u sudski registar, sa svim prilozima;

3. Potvrdu o registraciji kod Poreske uprave;

4. Uvjerenje kao PDV obveznik;

5. Kopiju rješenja od nadležne ustanove da je firma ovlaštena za ovu vrstu poslova;

6. Kopiju svih neophodnih lieenci pravnog lica za obavljanje predmetnih radova (u skladu sa Zakonom o uređenju prostora i građenju Republike Srpske); .

7. Potvrdu banke o solventnosti firme;

8. Uvjerenja o izmirenim obavezama iz UIO, Poreske uprave, PIO/MIO i Zdravstvenog socijalnog osiguranja sa datumom ne starijim od 30. juna 2014. godine;

9. Priložiti kratku biografiju firme, s akcentom na siičnim projektima koje je firma izvela;

10. Referenc-listu pravnog lica, sa iznosima izvedenih investicija, te datim kontakt osobama investitora za period 2011-2014. godine te dostaviti posebno i pozitivne pismene preporuke o završetku najmanje 3 ugovora za radove koji su predmet pretkvalifikacija u vrijednosti od najmanje 200.000,00 KM u periodu 2011-2014;

11. Broj, kvalifikaciju i iskustvo zaposlenih (minimalni broj 15) potvrda iz PIO s kopijom zadnje uplatnice o plaćenim doprinosima sa datumom ne starijim od 30. juna 2014. godine;

12. Spisak proizvodnih i skladišnih kapaciteta koje firma posjeduje; lokacija i veličina u m2 (m2 natkriveno/m2 na otvorenom);

13. Pozitivan bilans uspjeha 31.12.2013. god.;

14. Kopija osobnog dokumenta direktora firme;

15. Uvjerenja od nadležnog suda da ne postoji krivična prijava protiv firme i protiv direktora firme kao i da nije pod stečajem niti pred likvidacijom izvod ili ovjerenu kopiju izvoda iz registra nadležnog registarskog suda, ne stariji od 60 dana;

16. Izjavu o spremnosti potpisivanja ugovora za obavljanje radova na predmetnim aktivnostima bez avansa, uz plaćanja po situacijama za periodično izvedene radove.

17. Izjavu o broju stambenih jedinica, koju izvođač može prihvatiti da radi;

18. Izjavu o vjerodostojnosti podataka na priloženoj pratećoj dokumentaciji.

 

Prijave se dostavljaju isključivo na adresu:

Caritas Švicarske, Travnićka 1, 71 000 Sarajevo i to do 21.08.2014. godine do 12.00 sati. gdje će iste biti evidentirane.

Caritas Švicatske zadržava pravo da sve prijave pristigle iza navedenog roka odbaci i smatra nevažećim. Prijave dostavljati u zapečećenim kovertama s naznačenim nazivom i adresom ponuđača i naznakom:

"PRIJAVE ZA PRETKVALIFIKACUU, NE OTVARAJ."

Komisija koju će formirati Caritas Švicarske vršit će ocjenu podobnosti ponuđača na osnovu dostavljenih dokumenata u okviru prijave, provjere referenci i saznanja o poslovnosti ponudača pri izvršavanju dosadašnjih sličnih ugovornih obaveza.

 

Caritas Švicarske zadržava pravo na uvid, provjeru, te dodatna pojašnjenja u vezi s dostavljenom dokumentacijom. Ponudači će biti pišmeno obaviješteni putem faksa o rezultatima pretkvalifikacije. Caritas Švicarske zadržava pravo odabira ponudača. Žalbe su isključene.

 

Caritas Švicarske ne snosi nikakve troškove prijava u postupku pretkvalifikacija, kao ni troškove koji mogu biti u budućem procesu pripreme ponuda.

Sva predata dokumentacija će biti zadržana od strane Caritasa Švicarske. Caritas Švicarske zadržava pravo na kompletno poništenje ovog javnog poziva.

 

NEPOTPUNET NEBLAGOVREMENO DOSTAVLJENE PRIJAVE NEĆE SE UZETI U RAZMATRANJE.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: