Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Izvođenje radova na rekonstrukciji i modernizaciji gradskih ulica, asfaltiranju, sanaciji, zimskom održavanju asfaltnih i makadamskih ulica, lokalnih i nekategorisanih puteva, izgradnji javne rasvjete, nadzor nad izvođenjem radova

Izvor: Službeni glasnik BiH, 09.06.2008.

JU "OPĆINSKI FOND ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I INFRASTRUKTURU" SANSKI MOST 

OBAVJEŠTENJE 
O NABAVCI 
RADOVI 
USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 
Organizacija: JU "Općinski fond za komunalne djelatnosti i infrastrukturu" 
Kontakt osoba: Fazir Vukalić 
Adresa: M. Ć. Ćatić bb 
Poštanski broj: 79260 
Grad: Sanski Most 
Identifikacioni broj: 4263448910003 
Telefon: 037/683-020 
Fax: 037/683-020 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 
Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI DOKUMENTACIJA 
Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE 
Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3. ZJN) 
I.5.a javni subjekt 
I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 
Radovi 
Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32. ZJN) 
Da, lotovi 13, 14 i 15 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 
Program rada JU "Općinski fond za komunalne djelatnosti i infrastrukturu", po saglasnosti Općinskog vijeća broj: 07-02-356/08 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 
Predmet nabavke su radovi koji obuhvataju: rekonstrukcija i modernizacija gradskih ulica, asfaltiranje i sanacija lokalnih i nekategorisanih puteva, zimsko održavanje asfaltnih i makadamskih ulica, lokalnih i nekategorisanih puteva, izgradnja javne rasvjete i pružanje usluga nadzora nad izvođenjem radova, kako slijedi: 
LOT 1 Izgradanja, asfaltiranje, odvodnja oborinskih voda i
izgradnja trotoara ulice 10. oktobar 

LOT 2 Izgradnja asfaltiranje i odvodnja oborinskih voda
ulice Muhići, preko tranzita 

LOT 3 Izgradnja i asfaltiranje lokalnog puta Sanski
Most-Bojančić 

LOT 4 Asfaltiranje nekategorisanog puta u MZ Gornji
Kamengrad, naselje Hatiraj, dionica Hatiraj - Jasica 

LOT 5 Asfaltiranje nekategorisanog puta u MZ Vrhpolje,
naselje Buljubašići 

LOT 6 Asfaltiranje nekategorisanog puta u MZ Skucani
Vakuf, zaselak Ćehići 

LOT 7 Asfaltiranje nekategorisanog puta u MZ Čaplje,
zaselak Kazići 

LOT 8 Izgradnja javne rasvjete u MZ Donji Kamengrad,
zaselak Krče 

LOT 9 Izgradnja javne rasvjete u MZ Čaplje, Žegar 
LOT 10 Zimsko održavanje gradskih ulica, lokalnih i
nekategorisanih asfaltnih i makadamskih puteva,
zona I 

LOT 11 Zimsko održavanje gradskih ulica, lokalnih i
nekategorisanih asfaltnih i makadamskih puteva,
zona II 

LOT 12 Zimsko održavanje gradskih ulica, lokalnih i
nekategorisanih asfaltnih i makadamskih puteva,
zona III 

LOT 13 Zimsko održavanje gradskih ulica, lokalnih i
nekategorisanih asfaltnih i makadamskih puteva,
zona IV 

LOT 14 Pružanje usluga nadzora za izvođenje radova po
lotovima od 1-10 


II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 
Prema projektnoj i tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA 
Područje općine Sanski Most, prema navedenim lotovima 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 
Da 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(član 17. ZJN) 
Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA 
- Lotovi od 1 do 9 po ponudi najpovoljnijeg ponuđača. a najviše 60 kalendarskih dnaa 
- Lotovi: 10, 11, 12 i 13 do usvajanja Programa rada za 2009. godinu, 
- LOT 14 do završetka poslova iz ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA UČEŠĆE - LIČNA SITUACIJA
(član 23. ZJN) 
Dostaviti dokaze tražene u tenderskoj dokumentaciji 

III.6. USLOVI ZA UČEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(član 24. ZJN) 
Dostaviti dokaze tražene u tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA UČEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (član 25. ZJN) 
Dostaviti dokaze tražene u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA UČEŠĆE - TEHNIČKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (član 26. ZJN) 
Dostaviti dokaze tražene u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 
Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN) 
b) Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niže navedenih kriterija (lot) 
Za tehnički dio ponude: 
Za lotove od 1-9 
1. ponuđena cijena 70% 
2. uvjeti i način plaćanja 20% 
3. rok izvođenja radova 10% 
Za LOT 10, 11, 12, 13 i 14 
4. ponuđena cijena 80% 
5. uvjeti i način plaćanja 20% 
Za ostvareni zbir bodova manji od 80 (osamdeset), ponuđač će biti eliminisan iz daljnjeg toka javnog nadmetanja. 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (član 20. UPZ) 
Ne 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (član 18. ZJN) 
Može se obezbijediti kod ugovornog organa svakim radnim danom od 8,00 do 15,00 sati, od dana objave do roka za podnošenje zahtjeva za učešće u postupku. 
Zahtjev za dostavljanje tenderske dokumentacije podnosi se lično, ili putem faxa 037/683-020, uz dokaz o uplati iznosa od 100,00 KM za svaki lot, na žiroračun broj 1990440003006807 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UČEŠĆE 

7. 7. 2008. godine do 15,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN OBEZBIJEDITI 
90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(član 33. ZJN, član 13. UPZ) 
9. 7. 2008. godine, 
LOT 1, 2, 3, 4 i 5 od 9,00 sati, 
LOT 6, 7, 8 i 9 od 12,00 sati, LOT 10, 11, 12, 13 i 14 od 14,00 sati, u sjedištu ugovornog organa 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 
Ponude dostaviti odvojeno po lotovima u zapečaćenoj koverti poštom, ili na protokol ugovornog organa u skladu sa tenderskom dokumentacijom i do roka naznačenog u tački IV.6. 
Na koverti uz punu adresu ponuđača obavezno naznačiti: "Ponuda za javnu nabavku radova, usluga i roba, iz obavještenja broj 01/1-23-5-182/08 (navesti odgovarajući lot) "Ponuda sa cijenama", ne otvarati". 
Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponuđači, ili njihovi pismeno ovlašteni predstavnici. 
O rezultatima javnog nadmetanja, svi ponuđači će biti pismeno obaviješteni. 
Ugovorni organ zadržava pravo da prihvati (u potpunosti, ili djelimično) ponude, odbije sve ponude prije njihova prihvaćanja ili poništi nadmetanje u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora, bez ikakve odgovornosti prema ponuđačima i pri tome ne snosi nikakve troškove u vezi sa sudjelovanjem ponuđača u postupku nadmetanja, shodno članu 12. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 49/04). 
(1-13-9484-08) 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: