Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Izvođenje radova na sanaciji poplavljenih objekata Agencije u Banja Luci

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 62, 11.08.2014

OBAVJEŠTAJNO-BEZBJEDNOSNA/SIGURNOSNA
AGENCIJA BIH
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 204-1-3-1-207/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Obavještajno-bezbjednosna/sigurnosna agencija BIH
Kontakt osoba: Nejra Ladanović
Adresa: Mehmeda Spahe 7
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo
IDB/JIB: 4200936090005
Telefon: 033212660
Faks: 033212660
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Organ uprave
I.5.b. Nivo: Državni nivo
I.5.c. Djelatnost: Javna uprava
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Opća gradnja zgrada i građevinski radovi
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Građevinski radovi
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Radovi na sanaciji poplavljenih objekata Agencije u Banja Luci
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
do 93.000,00
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
79.487,18
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Banja Luka
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
45 dana od potpisivanja ugovora
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 2.9.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Ne
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 9.9.2014. Vrijeme: 11:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 9.9.2014. Vrijeme: 11:30
Mjesto: Kao u koraku I
(A-12622-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: