Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Izvođenje radova na sanaciji klizišta na lokalitetu sela Mijanovići, Općina Trnovo

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 62, 11.08.2014

ZAVOD ZA IZGRADNJU KANTONA SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 209-1-3-1-225/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo
Kontakt osoba: Babić Fuad tel. 033/254-932; Amra Brcic
Adresa:Kaptol3
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo
IDB/JIB: 4200141480000
Telefon: 033254941
Faks: 033226188
Elektronska po{ta: zik@zik.ks.gov.ba
Internet adresa:http://zik.ks.gov.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Organ uprave
I.5.b. Nivo: Kanton Sarajevo
I.5.c. Djelatnost: Javna uprava
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Drugi građevinski radovi koji uključuju posebne zanate
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Ugovor za izvođenje radova na sanciji klizišta na lokalitetu sela
Mijanovići, Općina Trnovo
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
radovi na sanaciji klizišta obuhvataju: zemljane radove, izrada
drenaža i betonski radovi
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
1 ugovor
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
26.660,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
lokalitet sela Mijanovići, Općina Trnovo
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
30 (trideset) dana od potpisa ugovora
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Prema tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 2.9.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 20,00
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 9.9.2014. Vrijeme: 14:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 9.9.2014. Vrijeme: 14:15
Mjesto: ulica Kaptol br.3, Sarajevo; mala sala
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Tenderska dokumentacija može se preuzeti u prostorijama Zavoda
za izgradnju Kantona Sarajevo, Kaptol br. 3, soba br.401, svaki
radni dan od 10-14h, uz obavezan pismeni zahtjev (predhodno
dostavljen fax-om na br. 226-188) i uplatnice na iznos od 20,00
KM, uplačen na depozitni račun Kantona ZiK br.
3380002210019263, vrsta prihoda 722631, Općina 077, budž. org.
2601001, koji se vodi kod UniCredit bank Sarajevo. Tenderska
dokumentacija se može dostaviti i putem pošte na zahtjev
ponuđača. Ugovorni organ zadržava pravo obustave postupka
dodjele ugovora iz razloga navedenih u čl. 12ZJN, te ne snosi
nikakve troškove ponuđača u postupku javne nabavke.
(A-12372-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: