Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Izvođenje radova na rekonstrukciji lokalnog puta Breza-Založje-Prhinje, dionica R-444-greblje Liješće

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 62, 11.08.2014

OPĆINSKI NAČELNIK BREZA
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 600-1-3-1-9/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Općinski načelnik Breza
Kontakt osoba: Salih Hasanspahić
Adresa: Bogumilska br.1.
Poštanski broj: 71370
Opština/Grad: Breza
IDB/JIB: 4218189250002
Telefon: 032786061
Faks: 032786031
Elektronska po{ta: opcinabr@bih.net.ba
Internet adresa:www.breza.com
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Organ uprave
I.5.b. Nivo: BREZA
I.5.c. Djelatnost: Javna uprava
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Gradnja autoputeva, cesta,aerodroma i sportskih objekata
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Rekonstrukcija lokalnog puta Breza-Založje-Prhinje, dionica
R-444-greblje Liješće
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Rekonstrukcija lokalnog puta Breza-Založje-Prhinje
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
145.299,15
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Breza, naselje Mahala
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
45 dana
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
(Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
(Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
(Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
(Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 9.9.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 50,00 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 9.9.2014. Vrijeme: 12:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 9.9.2014. Vrijeme: 12:15
Mjesto: Općina Breza, Bogumilska br.1
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Novčana naknada za preuzimanje tenderske dokumentacije u
iznosu od 50,00 KM se može uplatiti na depozitni račun Budžeta
Općine Breza koji se vodi kod Uni Credit banke, Poslovnica Breza
broj: 3380002211633634, vrsta prihoda 722135, broj općine 016.
Ukoliko ponuđač ima namjeru angažovati kooperanta za izvođenje
radova, potrebno je priložiti za njega kompletnu dokumentaciju iz
tačke III.5. i III.6. TD-e, kako je navedeno i za ponuđača kao i
ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji.
Naručilac ne snosi nikakve troškove ponuđača u postupku dodjele
ugovora, te zadržava prvo da prihvati ili odbije u potpunosti i
okonča postupak dodjele ugovora u skladu sa članom 12 ZJN. Prije
donošenja konačne odluke o izboru najpovoljnije ponude,
ponuđači mogu biti pozvani da daju dodatne informacije u vezi sa
dostavljenom ponudom. Zapečaćene ponude sa punom adresom
ponuđača dostaviti lično ili pošom na adresu: Općina Breza,
Bogumilska br. 1, Breza sa naznakom: "NE OTVARAJ -
PONUDA", veza akt br: 02/1-2-14-2035/14
(A-12587-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: