Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Izvođenje radova na dogradnji lokacije za izdavanje ličnih dokumenata u PS Visoko

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 68, 01.09.2014

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA
ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 291-1-3-1-183/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Ministarstvo unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog
kantona
Kontakt osoba: Kovačević Mirsad mob.: 061/451-282
Adresa: Trg BiH broj 6
Poštanski broj: 72000
Opština/Grad: Zenica
IDB/JIB: 4218294630007
Telefon: 032406218
Faks: 032406218
Elektronska po{ta: mupzdk@mupzdk.gov.ba
Internet adresa:www.mupzdk.gov.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Organ uprave
I.5.b. Nivo: Zeničko dobojski kanton
I.5.c. Djelatnost: Javna uprava
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Opća gradnja zgrada i građevinski radovi
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Dogradnja lokacije za izdavanje ličnih dokumenata u PS Visoko.
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
Dato u tenderskoj dokumentaciji.
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
179.500,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Visoko.
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Do okončanja posla.
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Dato u tenderskoj dokumentaciji.
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Dato u tenderskoj dokumentaciji.
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Dato u tenderskoj dokumentaciji.
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Dato u tenderskoj dokumentaciji.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.2.a. Podkriteriji
1. Cijena, učešće:85,00 %
2. Garantni rok za izvedene radove, učešće:5,00 %
3. Rok plaćanja, učešće:10,00 %
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 30.9.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 30,00 KM.
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 30.9.2014. Vrijeme: 11:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 30.9.2014. Vrijeme: 11:30
Mjesto: Sala Kabienta-I sprat MUP-a ZE-DO KANTONA-sjedište,
ul. Trg BiH broj 6, Zenica.
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Tenderska dokumentacija može se preuzeti svakim radnim danom
na adresi kao pod I1, ličnom dolaskom, ili slanjem zahtjeva za
dostavu sa uplatnicom, te tačnom adresom na koju će se TD poslati
(može i mail adresa). Prilikom preuzimanja TD dobavljači su dužni
predočiti dokaz o izvršenoj uplati novčane naknade. Uplata
novčane naknade za tendersku dokumantaciju vrši se kod IKB
Zenica, na transakcijski račun broj: 134-010-0000001672, vrsta
prihoda 722612, općina 103, budžetska organizacija: 1501001,
svrha doznake: uplata tenderske dokumentacije (za MUP ZE-DO
kantona).
(A-13518-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: