Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Izvođenje radova na zaštiti lijeve obale rijeke Bosne u Vogošći u naselju Svrake

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 68, 01.09.2014

AGENCIJA ZA VODNO PODRUČJE RIJEKE SAVE
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 467-1-3-1-121/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: AGENCIJA ZA VODNO PODRUČJE RIJEKE SAVE
Kontakt osoba: MIRZA BEZDROB
Adresa: Hamdije Ćemerlića 39 a
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo
IDB/JIB: 4201295900008
Telefon: 033726400
Faks: 033726423
Elektronska po{ta: info@voda.ba
Internet adresa:www.voda.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javni subjekt
I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost: Ostalo
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Gradnja vodoprivrednih objekata
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Uređenje lijeve obale rijeke Bosne u Vogošći u naselju Svrake,
uzvodno od stacionaže 0+090
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Zaštita lijeve obale na dijelu gdje se plavi lokalna saobraćajnica i
stambeni objekti od velikih voda rijeke Bosne
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
jedan ugovor
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
125.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
naselje Svrake, općina Vogošća
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
60 kalendarskih dana
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Prema uslovima datim u tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Prema uslovima datim u tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Prema uslovima datim u tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Prema uslovima datim u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 22.9.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 25,00 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 30.9.2014. Vrijeme: 12:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 30.9.2014. Vrijeme: 12:15
Mjesto: Hamdije Čemerlića 39a, 71000 Sarajevo
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Novčanu naknadu za tendersku dokumentaciju upaltiti na račun
broj 1820000000133944 ili na blagajnu Agencije
(A-13728-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: