Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Izvođenje radova na rekonstrukciji lokalnog puta Rodoč - Vrelo Jasenice - Ulog

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 71, 08.09.2014

GRAD MOSTAR
OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 413-1-3-1-103/14
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: GRAD MOSTAR
Kontakt osoba: Irena Dobroslavić
Adresa: ADEMA BUĆA 19
Poštanski broj: 88000
Općina/Grad: Mostar
IDB/JIB: 4227396110007
Telefon: 036500600
Faks: 036580032
Internet adresa:www.mostar.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao u Aneksu A - Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A - Adresa za dodatne informacije
I.5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Tijelo uprave
I.5.b. Razina: Mostar
I.5.c. Djelatnost: Javna uprava
I.6. Zajednička nabava
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Radovi, Gradnja autoputeva, cesta,aerodroma i sportskih objekata
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Rekonstrukcija lokalnog puta Rodoč -Vrelo Jasenice - Ulog
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Rekonstrukcijom su obuhvaćeni gornji i donji stroj ceste,ogradni i
potporni zidovi,signalizacija.
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
Ugovor se dodjeljuje na vrijednost najpovoljnije ponude prema
predmjeru iz tenderske dokumentacije.
II.5.a Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
220.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Mostar
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
100 kalendarskoh dana
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.4. Ograničenja za sudjelovanje
Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz članka 23. Zakona o javnim
nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Registracija u relevantnom profesionalnom ili trgovačkom registru
u zemlji u kojoj je osnovano poduzeće ili posebna izjava ili
referenca kojom se dokazuje pravo profesionalnog bavljenja
određenom djelatnošću.
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
- pozitivno poslovanje (poslovanje bez gubitka) u zadnje dvije
finansijske godine,
- minimalni godišnji promet u posljednje dvije godine ne smije
biti manji od 500.000,00 KM (slovima : petstotina tisuća KM),
- kreditna sposobnost ili pristup tekućim sredstvima u iznosu od
minimalno 100.000,00 KM (slovima : stotinutisuća KM.)
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
- Uspješna izvedba minimalno dva ugovora dobivena
postupkom javnih nabava iz oblasti niskogradnje - uspješno
realizirana u prethodne tri godine u ulozi glavnog
izvođača,podizvođača ili partnera u konzorciju,vrste i
složenosti kao predmet nabave.
- minimalno 15 zaposlenih radnika u stalnom radnom odnosu od
kojih mogu ponuditi šefa projekta (odnosno koordinatora u
slučaju konzorcija) i to diplomiranog inženjera sa najmanje 5
godina iskustva na radovima slične prirode i složenosti te
položenim stručnim ispitom.
- da ima pristup opremi za cestogradnju (valjak, grejde, finišer,
sfaltna baza, rovokopač sa pneumatskim čekićem) za izvođenje
predviđenih radova.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se osigurati/dostaviti zahtjev do 28.9.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 20,00 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum:7.10.2014 Vrijeme:12:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 7.10.2014. Vrijeme: 14:00
Mjesto: Ul.Kralja Zvonimira 14,Mostar
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
- Novčana naknada za otkup tenderske dokumentacije uplaćuje
se kod:
- Raiffeisen bank d.d.BiH filijala Mostar
- Broj: 1610200009950649
- Vrsta prihoda: 722632
- Općina: 180
- Svrha doznake: Javno nadmetanje
- Dokaz o uplati naknade za otkup tenderske dokumentacije
dostaviti uz zahtjev za preuzimanjem tenderske dokumentacije:
- Predstavnik ponuđača koji prisustvuje otvaranju ponuda treba
imati pismeno ovlaštenje ponuđača za potpisivanje i
preuzimanje zapisnika sa javnog otvaranja ponuda.
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Vesna Glavaš
Adresa: Kralja Zvonimira br.14 (Đački dom)
Poštanski broj: 88000
Općina/Grad: Mostar
Telefon: 036335418
Faks: 036335408
Elektronska po{ta: vesna.glavas@mostar.ba
Internet adresa:www.mostar.ba
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kontakt osoba: Aida Šikalo
Adresa: ADEMA BUĆA 17
Poštanski broj: 88000
Općina/Grad: Mostar
Telefon: 036514046
Faks: 036514047
Internet adresa:www.mostar.ba
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kontakt osoba: Vesna Glavaš
Adresa: Kralja Zvonimira 14 (Đački dom)
Poštanski broj: 88000
Općina/Grad: Mostar
Telefon: 036335418
Faks: 036335408
Elektronska po{ta:vesna.glavas@mostar.ba
Internet adresa:www.mostar.ba
(A-13980-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: