Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Izvođenje radova na izmjeni otvora na zgradi O.Š. Ivan Goran Kovačić u Livnu

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 73, 15.09.2014

OPĆINA LIVNO
OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 37-1-3-1-54/14
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: Općina Livno
Kontakt osoba: Ivanka Karaula, broj telefona 034/206-228
Adresa: Trg Branitelja Livna 1.
Poštanski broj: 80101
Općina/Grad: Livno
IDB/JIB: 4281070720004
Telefon: 034206238
Faks: 034200315
Elektronska po{ta: info@livno.ba
Internet adresa:www.livno.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Tijelo uprave
I.5.b. Razina: LIVNO
I.5.c. Djelatnost: Javna uprava
I.6. Zajednička nabava
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Radovi, Vrata i prozori (stolarija)
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvođenje radova na izmjeni otvora na zgradi O.Š. "Ivan Goran
Kovačić" u Livnu.
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Izvođenje radova na izmjeni otvora na zgradi O.Š. "Ivan Goran
Kovačić" u Livnu.
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
Prema natječajnoj dokumentaciji
II.5.a Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
110.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
O.Š. "Ivan Goran Kovačić" u Livnu
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Prema ponudi izvođača
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Navedeni u Natječajnoj dokumentaciji.
III.4. Ograničenja za sudjelovanje
Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz članka 23. Zakona o javnim
nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Prema natječajnoj dokumentaciji.
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Prema natječajnoj dokumentaciji.
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Prema natječajnoj dokumentaciji.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.2.a. Podkriteriji
1. Cijena ponude, učešće:70,00 %
2. Garantni rok na izvedene radove, učešće:10,00 %
3. Rok izvođenja radova, učešće:10,00 %
4. Uvjeti plaćanja, učešće:10,00 %
IV.3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se osigurati/dostaviti zahtjev do 16.10.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 10,00
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum:23.10.2014 Vrijeme:10:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 23.10.2014. Vrijeme: 12:00
Mjesto: Općina Livno, Trg branitelja Livna 1, 80 101 LIVNO
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Ponuda se dostavlja na način i u formi koju nalaže ugovorno tijelo u
natječajnoj dokumentaciji koja se preuzima uz priloženi nalog o
izvršenoj uplati naknade. Naknada se uplaćuje na račun Proračuna
OV Livno 1610200063110044 koji se vodi kod Raiffasen banke
d.d. BiH. Poslovnica Livno, vrsta prihoda 722431, općina 055,
proračunska organizacija 0001003.
(A-14442-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: